Еластичність – це міра реакції однієї змінної на зміну іншої змінної.
E = ( (y2 – y1 )/y1 * 100% ) / ( ( x2 - x1 )/x1 * 100% )
Еластичність попиту :
Цінова еластичність попиту ( це процентна зміна обсягу попиту на товар спричинена однопроцентною зміною ціни даного товару ). Еластичніст попиту за ціною так само завжди визначаються за двома показниками (лінійна еластичністт і дугова еластичність )
Випадки цінової еластичності попиту :
Графік 1
Чинниики цінової еластичності попиту :
Наявність у товара близьких і досконалих замінників ( чим більше замінників має товар тим більш еластичний попит на нього )
Фактор часу у споживанні
Питома вага у видактках покупця
Перехресна еластичність попиту – це проценттнам зміна на один товар за однопроцуентної зміни іншого товару.