очікувані значення чинників, що впливають на неї дорівнюють :
фондомісткість продукції - ;
коефіцієнт плинності робочої сили - ;
рівень втрат робочого часу
Оцінити граничний абсолютний вплив кожної пояснюючої змінної моделі на продуктивність праці.
Оцінити відносний вплив кожної пояснюючої змінної моделі на продуктивність праці.
Виконати ранжування пояснюючих змінних моделі за силою їх впливу на продуктивність праці і зробити відповідні висновки
4. Виконання роботи:
1. Специфікація економетричної моделі.
1.1. Ідентифікація та умовні позначення змінних моделі :
-

X, -
Теоретична модель у загальному вигляді
Вибіркове рівняння регресії - ^ - Іо 4$? іІі Хї С 1^і X З і . {<¦ < я ) Вибіркова економетрична модель. -
2. Оцінювання параметрів моделі (параметризація моделі)
Параметри моделі: Ьо = ' У, І у'/ / , Ьі = 1,04$ і , 62 - і, > 14 і , Ьз = - ^, ~7<?їу
Оцінене (вибіркове) рівняння регресії -
Вибіркова модель -
3. Верифікація моделі.
3.1. Показники якості вибіркової моделі:
вибірковий коефіцієнт множинної кореляції R = 47 ;
вибірковий коефіцієнт детермінації Я = о; ;
стандартна похибка моделі ав = /, З 5 ;
- стандартні похибки параметрів моделі: 0Ьо = ^ І~7Х"/ ; О к = __2__^_££_

Висновки:

3.2. Перевірка статистичної значимості моделі:
А. Перевірка статистичної значимості у цілому
Розрахункове значення критерію Фішера Б = , ) 9^>~ З У