HYPERLINK "http://www.kraina.org.ua/ua-print/document/302/" Версія для друку  INCLUDEPICTURE "http://www.kraina.org.ua/img/i/print.gif" \* MERGEFORMATINET 
Інвестиційна політика в програмі уряду Ю.Тимошенко "Назустріч людям"
Інвестиційна політика в програмі уряду Ю.Тимошенко "Назустріч людям"
Промислово-інвестиційна політика
Основним завданням промислово-інвестиційної політики в умовах утвердження ринкових засад економіки Уряд вважає формування конкурентного на внутрішньому та зовнішньому ринку виробничого потенціалу.
З використанням існуючих переваг у міжнародному поділі праці будуть задіяні механізми переорієнтації виробників на нові технологічні уклади, модернізацію та переоснащення основних засобів на основі інновацій. Це повинно забезпечити підвищення науково-технічного рівня та збалансованості економіки, а в результаті наповнити високоякісними товарами внутрішній ринок та збільшити експортну складову валового внутрішнього продукту. Сучасна промислова політика передбачає мінімізацію адміністративного втручання з боку держави у господарську діяльність; проведення протекціоністської політики стосовно вітчизняного товаровиробника; запровадження прогнозно-рекомендаційних методів впливу у плануванні розвитку галузей економіки; створення атмосфери довіри між виробником продукції та власником капіталу; здійснення заходів щодо зменшення інвестиційних ризиків; прозоре використання державних інвестиційних ресурсів за програмно-цільовими принципами.
При цьому слід посилити вимоги до якості та безпечності продукції згідно з міжнародними стандартами та нормами, а також реально захистити права споживачів.
Забезпечення високих темпів економічного зростання потребує масштабних інвестицій в українську економіку. Інвестиційні ресурси застосовуватимуться лише відповідно до визначених пріоритетів розвитку економіки. Керуючись цим завданням, Уряд у межах політики зниження інвестиційних ризиків:
вживе заходів для законодавчого захисту прав міноритарних акціонерів, забезпечивши їх вільний доступ до корпоративної інформації, належне представництво в органах управління та контролю, вплив на дивідендну політику, отримання рівного права на придбання відповідної частки нових емісій акцій за номінальною вартістю;
фіскально стимулюватиме політику рекапіталізації доходів;
створить нормативну базу для заохочення вкладення довгострокових фінансових інвестицій;
скасує відмінності у режимі реєстрації іноземних та українських інвестицій;
ініціює зміни до валютного законодавства щодо системи поточної конвертації гривні з метою зменшення обмежень на рух капіталу;
виступить з ініціативою безперешкодного переведення за кордон доходів нерезидентів, отриманих законним шляхом;
у процесі планування бюджетних витрат на державні капітальні вкладення перевагу надаватиме формуванню активної частки капіталу;
активізує залучення коштів МБРР, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів в Україні та започаткує співробітництво з Європейським інвестиційним банком;
сприятиме укладенню угод про розподіл продукції, насамперед у сфері видобування нафти, газу та інших корисних копалин;
розширить застосування прозорих схем концесійної діяльності та перегляне існуючі концесійні угоди, укладені на невигідних для України умовах;
проводитиме системну роботу з поліпшення міжнародного інвестиційного іміджу України;
сприятиме створенню інститутів спільного інвестування – корпоративних та пайових інвестиційних фондів;
забезпечить спрощення дозвільно-погоджувальної системи у сфері містобудування.
Основні завдання з розвитку реального сектору економіки полягають у модернізації та структурній перебудові виробництва, зниженні його енерго- та матеріалоємності, сприянні розвитку наукоємних високотехнологічних виробництв, що дасть змогу забезпечити підвищення ефективності та конкурентоспроможності національної економіки.
Діяльність Уряду буде спрямовано на активне впровадження у виробництво результатів інноваційних наукових і науково-дослідних розробок як пріоритетної складової стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки. Для цього буде:
удосконалено умови інноваційної діяльності, опрацьовано механізм державного замовлення на впровадження у виробництво пріоритетних інновацій;
забезпечено розвиток інноваційних структур – технопарків, технополісів, технологічних інкубаторів, венчурних фірм та інших форм об’єднання зусиль науки, освіти, виробництва і фінансового капіталу;
розширено прошарок ефективних власників шляхом вдосконалення правової основи правозастосовної практики банкрутства, удосконалено систему фінансового посередництва (розвиток фондового ринку та венчурного інвестування), активізовано антимонопольну політику;
залучено в процес інвестування лідерів світового високотехнологічного бізнесу на основі поліпшення інвестиційного клімату;
створено інститути трансферу технологій з науково-технічного сектору в промисловість, сформовано інфраструктуру інноваційної взаємодії для розвитку кооперативних відносин між бізнесом (виробництвом) та державним науково-технічним сектором;
створено умови для розвитку процесів розповсюдження технологій для технологічного переоснащення виробництва.
HYPERLINK "http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=5D7E603B88A249E9143B053BB41F525F?art_id=11639687&cat_id=60142" \t "_blank" Програма Кабінету міністрів "Назустріч людям"
Додано: 21.12.2005