НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 13
1. Чи можна побудувати двійковий реверсивний синхронний лічильник виключно на логічних елементах І-НЕ (так,ні)
2. Що визначає нерівність Бесселя?
а) недосконалість ряду Фур’є;
б) похибку ряду Фур’є;
в) спектральний склад енергії сигналу.
3. Коефіцієнт підсилення по потужності магнітного підсилювача при додатному зворотньому зв'язку зростає в кількість разів:
а) (1-К33)-1
б) (1-К33)-2
4. При зростанні зворотної напруги, прикладеної до р-n переходу, бар'єрна ємність переходу зростає, зменшується чи залишається незмінною?
5. Регістровий файл мікроконтролера AT90S2313 складається з 32 регістрів загального призначення (так,ні)
6. При виявлені пошкоджень пакета із секретними документами, розходжень або невідповідності відбитки печатки, назви відправника пакет :
1. не приймається у представника спецзв’язку
2. пакет приймається й відправляється адресату
3. пакет приймається із складанням акту
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL змінює БД на employee та виводить вміст полів name, surname та phone_nb таблиці personals.
8. Мовний сигнал є складним акустичним сигналом у діапазоні частот:
а) від 200...300 Гц до 4...6 кГц.
б) від 20...30 кГц до 14...16 кГц.
в) від 20...30 Гц до 0.4...0.6 кГц.
г) від 2...3 кГц до 18...20 кГц
9. Додати два числа, що задані у формі з плаваючою комою:
[A]пр = 0 011 1 01100 [В]пр = 0 101 0 11000
( ma ( a ( m в ( в
знак знак знак знак
порядку числа порядку числа
10. Структура програми на алгоритмічній мові Паскаль.
11. Наведіть перелік відомих вам загроз персоналу та матеріальним (фінансовим) ресурсам, зосереджених на підприємствах чи установах різної форми власності.
12. Типи задач в теорії алгоритмів. Наведіть характеристики.
13. Визначити кодову відстань між комбінаціями А і В двійкового коду та записати всі комбінації, які знаходяться від комбінації А на кодовій віддалі d=3, коли А=01001, В=11101.
14. Опишіть фізичну природу виникнення та охарактеризувати можливі шляхи утворення вібро – акустичного (вібраційного), оптико – електронного та електро – акустичного каналів витоку інформації.
Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук