Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
Факультет економіки і підприємництва
Кафедра економіки підприємства
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
«Ефективність формування та використання виробничого потенціалу (на прикладі ДП «Рокитнівське лісове господарство» смт. Рокитне, Рівненська обл.)»
«Efficiency of forming and use of production potential (on the example of «Zdolbuniv factory of plastic wares «Iskra», Zdolbuniv, Rivne region)»
Зміст та оформлення відповідає вимогам
European Credit Transfer System (ЕCTS)
та кредитно-модульній системі організації навчального процесу
УДК 338.32.053.3
ББК 65.290
Дипломна робота «Ефективність формування та використання виробничого потенціалу (на прикладі ДП «Рокитнівське лісове господарство смт. Рокитне, Рівненська обл.)»/ О.М. Огороднік. - Рівне: НУВГП, 2010. – 95 с.
Дипломна робота присвячена проблемам формування та використання виробничого потенціалу підприємства, яке спеціалізується на ведені лісового господарства. У роботі проведено дослідження показників ефективності використання виробничих потужностей підприємства та запропоновані заходи по покращенню роботи підприємства.
Diploma work is devoted the problems of forming and use of production potential of enterprise which is specialized on making of plastic wares. Research of indexes of efficiency of employment of industrial capacity enterprise and offered measures is in-process conducted on the improvement of work of enterprise.
© О.М Огороднік, 2010
© НУВГП, 2010