Прискорена амортизація
Покажіть на прикладі, як розраховується у бухгалтерському обліку амортизація за методом прискореного зменшення залишкової вартості?
Метод прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного залишку, що зменшується), передбачено частиною 3 пп. 26 П(С)БО 7 «Основні засоби». Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється виходячи зі строку корисного використання об’єкта, і подвоюється.
Місячна сума амортизації визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12. Строк корисного використання (експлуатації) — це очікуваний період часу, протягом якого основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг). Строк корисного використання підприємство визначає самостійно з урахуванням своєї потужності (продуктивності) та фізичного і морального зносу об’єкта.
У листі від 25.06.2001 г. №053-2989 Мінфін роз’яснював, що при нарахуванні амортизації за методом зменшення залишкової вартості об’єкта сума амортизації за період його експлуатації у першому році експлуатації визначається як добуток річної суми амортизації на відношення кількості місяців його експлуатації до дванадцяти. Надалі отриманий результат вираховується з первісної вартості об’єкта для визначення його остаточної вартості на початок другого року експлуатації. Амортизація основних засобів може нараховуватися із застосуванням методу залишкової вартості, за умови що такі об’єкти мають ліквідаційну вартість.
Визначимо формулу розрахунку):
Ар. = Нр. x В , де
Ар. — річна сума амортизації;
Нр. — річна норма амортизації;
В — вартість, яка амортизується (у перший рік амортизації — це первісна вартість, а у наступні — залишкова).
Річна сума амортвідрахувань (Ар.) обчислюється як відношення вартості, що амортизується, до очікуваного терміну використання об’єкта (Т). Звідси: Нр. = (В : Т) : В) х 2. Спростивши, маємо:
Нр. = 2 : Т
Отже, формула розрахунку річної амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості матиме такий вигляд:
Ар. = 2 : Т х В.
При нарахуванні амортизації об’єкта основних засобів із застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості в останній рік його корисного використання сума амортизації дорівнює його залишковій вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості.
Розглянемо приклад. Підприємство придбало об’єкт, первісна вартість якого 25 тис. грн. Строк корисного використання встановлено на рівні 8 років, а ліквідаційну вартість — у сумі 3 тис. грн. Річна норма амортизації: 2 : 8 = 0,25. Відповідні розрахунки показано у таблиці на с. 71.
Залежно від того, в якій діяльності використовуватиметься об’єкт основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку, нарахування і списання амортвідрахувань відображатиметься так:
Д-т 83 «Амортизація» — К-т 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»;
Д-т 23, 91, 92, 93, 94 — К-т 83.
Рік Первісна (залишкова) вартість Річна норма амортизації Сума амортвідрахувань Усього нараховано
1 25 000,00 0,25 6 250,00 6 250,00
2 18 750,00 0,25 4 687,50 10 937,50
3 14 062,50 0,25 3 515,63 14 453,13
4 10 546,87 0,25 2 636,72 17 089,85
5 7 910,15 0,25 1 977,54 19 067,39
6 5 932,61 0,25 1 483,15 20 550,54
7 4 449,46 0,25 1 112,36 21 662,90
8 3 337,10 - 337,10 22 000,00