Висновки
Опрацювавши курсову роботу з дисципліни «Фінансовий облік -ІІ» на тему «Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат підприємств, організацій та установ» на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю Монтажного управління „Укрелектромонтаж” можна зробити наступні висновки:
дописати
Поставлені завдання послідовно вирішували у розділах курсової роботи.
У першому розділі ми розкрили організаційно – правову характеристику підприємства відповідно до статуту та засновницьких документів, дозволів на здійснення певних видів діяльності, визначили вплив структури підприємства на організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
У другому розділі відобразили ведення первинного обліку на підприємстві. Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи власника на їх проведення. Первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному вираженні), посади, приз віща і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.
У третьому розділі показали аналітичний та синтетичний облік господарських операцій ТОВ МУ «УЕМ».
Синтетичний облік – це узагальнююче, об’єднане відображення в грошовому вимірі економічно-однорідних господарських коштів, їх джерел і господарських процесів, ведеться на основі синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.
Аналітичний облік – це система бухгалтерських записів, які дають детальні відомості про рух господарських засобів, будується окремо по кожному синтетичному обліку, ведеться не тільки у вартісних, але і в натуральних показниках.
У четвертому розділі вивчали формування показників фінансової звітності.
Фінансова звітність –бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Фінансова звітність ТОВ МУ «УЕМ» складається з балансу та звіту про фінансові результати.
Баланс визначає зміст і форму балансу та загальні вимоги до розкриття до розкриття його статей. Баланс складається з двох частин - активу та пасиву. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням
У звіті про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітногоперіоду.
У п’ятому розділі за даними Головної книги за І півріччя 2009 року на прикладі ТОВ МУ «УЕМ» ми склали журнал господарських операцій.
Отже, в результаті написання курсової роботи, ми досягли поставлених перед нами завдань, а саме: закріпили теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу “Фінансовий облік І ” і “Фінансовий облік ІІ”, навчилися систематизувати і розширювати їх; перевірили вміння застосовувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення; розвинули навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішені завдань, поставлених у курсовій роботі.