Власні інвестиційні ресурси включають:г)амортизаційні відрахування
Вході підготовки та експлуатації проекту нього впливають такі фактори:г)всі вище перераховані
Графічне зображення чистих дисконтованих грошових потоків проекту отримало назву:а)фінансовий профіль проекту
Грошовий потік можна розглядати як:а)різницю припливів за проектом та та відтоків
Державне регулювання інвестиційної діяльності передбачає:б)надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидії, субвенції,бюджетних позичок
До виробничих груп критеріїв відбору проектів відносять:а)доступність сировини і матеріалів та необхідність додаткового устаткування
До відносних показників оцінки ризику відносять:в)коефіціент варіації
До методів зниження ризиків слід віднести:б)розподіл ризику між учасниками проекту
До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних критеріїв відносять:а)рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного капіталу
До основних принципів фінансування слід віднести:б) забезпечення підвищення темпів зростання доходу та капіталу що дозволяє забезпечити високу дохідність проекту та ефективність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі
До показників заснованих на облікових оцінках відносять:а)строк окупності інвестицій
До припливів за проектом відносять грошові надходження від:а)продажу товарів та послуг обумовлених проектом
До якісних методів аналізу ризику відносять:а)аналіз чутливості
Експлуатаційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:г)змінні ставлення населення проекту до його реалізації
За масштабами обґрунтування господарського процесу, ГП поділяють на:г)включають всі вище перераховані
За методом обрахунку обсягу грошові потоки поділяють на:г)валовий та чистий ГП
За можливістю усунення ризики поділяються на:а)диверсифіковані і недиверсифіковані
За схемою простих відсотків, щороку кінцева сума боргу:а)зростає
Змінна торговельно-політичного режиму та митної політики, змінна у податковій системі та системі валютного регулювання насамперед призводить до:в)неможливість збуту продукції
Інвестиційна стадія проекту пов’язана з такими ризиками:а)перевищення строків будівництва, вартості обладнання
Коефіціент абсолютної ліквідності характеризує:а)готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість
Коефіціент абсолютної належить до:б)показників платоспроможності підприємства
Коефіціент раціональності організаційної структури показує:б)нормативної кількості працівників певної функції до фактичної кількості працівників
Коефіціент фінансового левериджу відноситься до показників:а) фінансової стійкості підприємства
Коефіціент фінансового левериджу розраховується як співвідношення:а)довгострокових зобов’язань і власних коштів
Маркетинговий аналіз проекту передбачає:а)аналіз ринкового середовища
Метою соціального аналізу проекту є:а)визначення причинності реалізації проекту з погляду користувачів населеного регіону де здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, яка б допомогла здобути підтримку населення
На величину дисконтної ставки впливають такі чинники:г)впливають всі вище перераховні фактории
На зовнішнє середовище проекту найбільший вплив має:а)державне регулювання
Найбільш застосованим у практиці прийняття інвестиційних рішень є:б)ЧТВ
Несистематичний ризик включає:г)неточність проектної документації
Передінвестиційна стадія проекту повязана з такими ризиками:г)помилковість у розробці концепції проекту
Період окупності капіталу розраховується при аналізі:г) показників рентабельності підприємства
Період часу між двома послідовними платежами називають:б)інтервалом часу
Порушення договорів поставок сировини, матеріалів, комплектуючих призводить до:а)збільшення термінів будівництва
При проведенні фінансового аналізу основними його завданнями є:г)підбір якісної інформаційної бази та ймовірні прогнозовані характеристики проекту
Прийняття проектних рішень грунтується на:а)формальних та неформальних методах
Рентабельність інвестицій відображає:а)міру зростання цінності фірми в розрахунку на 1 грн інвестицій
Серед залучених джерел фінансування виділяють:а)розширення статутного фонду за рахунок державних внесків
Середньозважена вартість капіталу має бути:а)меншою ніж внутрішня норма рентабельності
Співідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості показує:б)здатність розраховуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом року
Стійкість грошових потоків передбачає використання таких критеріїв для ранжування та відбору:г)показники ЧТВ, та внутрішня норма доходності
Трикутник обмежень включає такі компоненти:а)ресурси,час,якість
Фінансовий профіль проекту з наростаючим підсумком дозволяє проілюструвати:в)включає вище перераховані показники
Фінансування-це:а)забезпечення проекту ресурсами до складу яких входять не лише грошові кошти але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції;
Чим більша дисперсія, тим:б)більша ризикованість проекту
Якщо NPV>0, то:а)IRR>I