Розділ 2. Економічна оцінка зношуваності основних виробничих фондів підприємства та її вплив на господарську діяльність підприємства
2.1 Методика дослідження та вихідна інформація для проведення дослідження
Вихідною інформацією є генеральна сукупність 100 підприємств (табл.2.1).
Кількість підприємств, які є вибірковою сукупністю і репрезентують генеральну сукупність ми обчислюємо за формулою:
(2.1)
де, – це обсяг генеральної сукупності (дано 100);
– це обсяг вибіркової сукупності;
- гранична похибка вибірки (при =0,059, а при =2 становитиме 0,118 ());
- дисперсія сукупності (дано 0,399);
- критерій значущості.

Табл 2.1. Вихідні дані
№ п/п
Підприємство
Виробнича потужність, тис. грн.
Річний обсяг виробництва продукції, тис. грн.
Балансова вартість ОВФ, тис.грн.
Чисельність персоналу , осіб
Рух ОВФ, тис. грн.
Річний знос, %
Витрати виробництва
Втрати робочого часу використання ОВФ в результаті, %
Технологічна структура ОВФ
Використання ОВФ у зміну, тис. грн.
Підвищення кваліфікації
Матеріальне стимулювання

Первісна вартість
Залишкова вартість
Всього
ВТ Ч. робітники
Вибуло
Надійшло

Всього, тис. грн
3 них на утримання і експлуатацію ОВФ, %
Перебування в ремонті
Організаційних причин
Інші

Першу
Другу
Третю
Щорічне підвищення кваліфікації, %
Приріст обсягу на 1% підвищ, кваліфікації, тис.грн.
Додаткові витрати на 1% підвищ, кваліфікації, тис.грн.
Щорічне підвищення матер, стимулювання, %
Приріст обсягу на 1% матер, стим., тис. грн
Додаткові витрати на \% матер, стим., тис. грн.
осіб
% в найбільшу зміну

Всього
Із них нові

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
16
4500
4100
2000
1500
420
360
95
200
210
200
8
3600
21
9
1
1
1:0,3
1800
1300
1000
4
2
2
2
19
2

2
55
5000
4600
2500
2000
420
340
90
250
250
200
10
4000
22
10
6
2
1:0,4
2300
1700
1100
6
3
2
5
19
1

3
39
4200
4000
2000
1600
410
320
87
200
220
200
9
3500
23
9
4
2
1:0,5
1800
1500
1000
6
2
2
2
18
1

4
09
4200
4000
2000
1600
410
320
87
200
220
200
9
3500
23
9
4
2
1:0,5
1800
1500
1000
6
2
2
2
18
1

5
93
4500
4200
2200
1800
400
320
95
200
250
180
9
3800
20
10
5
2
1:0,5
2000
1500
1000
5
2
1
7
20
1

6
36
4000
3700
1800
1000
500
420
92
190
230
230
8
3000
23
8
4
1
1:0,5
1500
1000
800
4
2
1
3
21
1

7
94
5000
4600
2300
2000
420
340
90
250
250
200
10
4000
22
10
6
2
1:0,4
2300
1700
1100
6
3
2
5
19
1

8
61
5500
5200
2500
1800
390
300
94
240
200
180
9
4400
20
8
3
1
1:0,3
2000
1200
700
3
3
1
5
21
1

9
34
5000
4600
2000
1800
420
340
90
250
250
200
10
4000
22
10
6
2
1:0,4
2000
1700
1100
6
3
2
5
19
1

10
26
4300
3900
1900
1600
450
370
88
200
200
200
10
3200
21
10
6
1
1:0,3
1400
1000
500
5
2
1
5
16
2

11
38
5100
4700
2200
2000
420
350
86
270
270
220
8
4100
22
10
2
1
1:0,5
2000
1500
1100
7
1
1
4
19
1

12
60
5000
4800
2200
1700
380
310
92
230
220
200
9
4200
23
9
5
2
1:0,6
1800
1200
600
4
2
2
6
22
1

13
24
4200
4000
2000
1600
410
320
87
200
220
200
9
3500
23
9
4
2
1:0,5
1800
1500
1000
6
2
2
2
18
1

14
40
4000
3500
1850
1600
430
330
90
190
180
180
10
3000
20
8
4
2
1:0,4
1500
1000
500
6
2
2
3
17
1

15
97
5500
5100
2500
1800
390
300
94
240
200
180
9
4400
20
8
3
1
1:0,3
2000
1200
700
3
3
1
5
21
1

16
65
4300
4000
2000
1900
450
360
85
200
210
200
8
3500
21
9
5
1
1:0,3
1800
1600
1000
7
3
1
4
18
1

17
91
4200
4000
2000
1600
410
320
87
200
220
200
9
3500
23
9
4
2
1:0,5
1800
1500
1000
6
2
2
2
18
1

18
17
4000
3700
1900
1500
460
360
80
220
240
200
9
3000
22
10
4
2
1:0,5
1500
1000
800
5
1
1
5
18
3

19
86
4300
3900
1900
1600
450
370
88
200
200
200
10
3200
21
10
6
1
1:0,3
1400
1000
500
5
2
1
5
16
2

20
78
4500
4200
2200
1800
400
320
95
200
250
180
9
3800
20
10
5
2
1:0,5
2000
1500
1000
5
2
1
7
20
1

21
82
5200
4800
2000
1700
400
330
94
280
250
200
8
4000
21
10
3
1
1:0,3
1800
1600
1200
4
1
1
7
20
1

22
80
4300
4000
2000
1900
450
360
85
200
210
200
8
3500
21
9
5
1
1:0,3
1800
1600
1000
7
3
1
4
18
1

23
76
4500
4100
2000
1500
390
300
89
220
220
220
10
3600
22
11
5
1
1:0,5
1600
1000
600
7
2
1
4
20
2

24
07
5200
4800
2200
2100
400
330
94
280
250
200
8
4000
21
10
3
1
1:0,3
2100
1600
1200
4
1
1
7
20
1

25
08
5100
4700
2200
2000
420
350
86
270
270
220
8
4100
22
10
2
1
1:0,5
2000
1500
1100
7
1
1
4
19
1

26
81
4000
3700
1800
1000
500
420
92
190
230
230
8
3000
23
8
4
1
1:0,5
1500
1000
800
4
2
1
3
21
1

27
18
4700
4200
2000
1500
330
250
85
230
250
220
8
3500
22
10
5
1
1:0,6
1500
1100
800
5
1
2
7
21
2

28
43
5500
5100
2500
1800
390
300
94
240
200
180
9
4400
20
8
3
1
1:0,3
2000
1200
700
3
3
1
5
21
1

29
27
4500
4100
2000
1500
390
300
89
220
220
220
10
3600
22
11
5
1
1:0,5
1600
1000
600
7
2
1
4
20
2

30
89
5200
4800
2300
2100
400
330
94
280
250
200
8
4000
21
10
3
1
1:0,3
2100
1600
1200
4
1
1
7
20
1

31
23
4900
4600
2000
1500
380
300
90
230
200
200
9
4000
21
9
3
2
1:0,6
1800
1000
500
6
1
1
6
20
12.2. Характеристика об'єкта дослідження
Для того,щоб охарактеризувати об’єкт дослідження необхідно розрахувати такі показники як: коефіцієнт зносу,коефіцієнт придатності,термін використання ОВФ, фондовіддача, коефіцієнт оборотності ОВФ, витрати на 1 грн продукції.
Сутність та методика розрахунку коефіцієнту ОВФ наведені у розділі 1.2 даної курсової роботи (формула 1.2).
Коефіцієнт придатності ОВФ показує,яку долю складає їх залишкова вартість від первісної вартості,і розраховується за формулою:
(2.2)
де -коефіцієнт придатності,
,- відповідно залишкова і первісна балансові вартості ОВФ.
Коефіцієнт оборотності ОВФ- характеризує ступінь відшкодування вартості ОВФ,яка спожита у процесі виробництва в певному господарському періоді,і розраховується за формулою:
(2.3)
де - коефіцієнт оборотності,
- річні амортизаційні відрахування.
Термін використання ОВФ – визначається при розробці норм амортизації,виходячи із економічного та технічного терміну служби ОВФ. В курсовій роботі ми визначали на основі статистичних даних за формулою:
(2.4)
де - термін корисного використання ОВФ, років,
- річний знос, грн..
Фондовіддача характеризується обсягом продукції, що виробляється на одну гривню основних виробничих фондів, визначається як відношення обсягів виконаних робіт (виробленої продукції) до середньорічної вартості основних виробничих фондів підприємства:
(2.5)
де - фондовіддача основних фондів;
- фактичні обсяги робіт (продукції);
- балансова вартість основних виробничих фондів.
Витрати на 1 грн випущеної продукції розраховується за формулою:
(2.6)
де - витрати виробництва.
Табл 2.2 Основні показники
№ п/п
Підп-риє-мство
Коефі-цієнт зносу
Коеф-іцієнт придат-ності
коефіцієнт оборотно-сті
термін викорис-тання ОВФ,років
Фон-довід-дача, грн/грн
Витрати на 1 грн випущеної продукції, грн/грн

1
2
3
4
5
6
7
8

1
16
0,250
0,750
0,08
12,50
2,05
0,878

2
55
0,200
0,800
0,1
10,00
1,84
0,870

3
39
0,200
0,800
0,09
11,11
2,00
0,875

4
09
0,200
0,800
0,09
11,11
2,00
0,875

5
93
0,182
0,818
0,09
11,11
1,91
0,905

6
36
0,444
0,556
0,08
12,50
2,06
0,811

7
94
0,130
0,870
0,1
10,00
2,00
0,870

8
61
0,280
0,720
0,09
11,11
2,08
0,846

9
34
0,100
0,900
0,1
10,00
2,30
0,870

10
26
0,158
0,842
0,1
10,00
2,05
0,821

11
38
0,091
0,909
0,08
12,50
2,14
0,872

12
60
0,227
0,773
0,09
11,11
2,18
0,875

13
24
0,200
0,800
0,09
11,11
2,00
0,875

14
40
0,135
0,865
0,1
10,00
1,89
0,857

15
97
0,280
0,720
0,09
11,11
2,04
0,863

16
65
0,050
0,950
0,08
12,50
2,00
0,875

17
91
0,200
0,800
0,09
11,11
2,00
0,875

18
17
0,211
0,789
0,09
11,11
1,95
0,811

19
86
0,158
0,842
0,1
10,00
2,05
0,821

20
78
0,182
0,818
0,09
11,11
1,91
0,905

21
82
0,150
0,850
0,08
12,50
2,40
0,833

22
80
0,050
0,950
0,08
12,50
2,00
0,875

23
76
0,250
0,750
0,1
10,00
2,05
0,878

24
07
0,045
0,955
0,08
12,50
2,18
0,833

25
08
0,091
0,909
0,08
12,50
2,14
0,872

26
81
0,444
0,556
0,08
12,50
2,06
0,811

27
18
0,250
0,750
0,08
12,50
2,10
0,833

28
43
0,280
0,720
0,09
11,11
2,04
0,863

29
27
0,250
0,750
0,1
10,00
2,05
0,878

30
89
0,087
0,913
0,08
12,50
2,09
0,833

31
23
0,250
0,750
0,09
11,11
2,30
0,870

С.З
0,194
0,806
0,089
11,317
2,060
0,859

На основі розрахованих коефіцієнтів та вихідних даних ми можемо дати таку техніко-економічну характеристику об’єкта дослідження(табл.3)
Табл.2.3 Техніко-економічна характеристика об’єкта дослідження
Порядковий номер
підприємства
Підприємство
Обсяги виробництва продукції,тис.грн
Балансова вартість основних виробничих фондів,тис.грн
Коефіцієнт придатності основних
виробничих фондів
Фондовіддача основних виробничих фондів,грн/грн
Витрати виробництва
Коефіцієнт зносу
Коефіцієнт оборотності
первісна
залишкова


Всього,тис.грн
на 1 грн проданої продукції, грн./грн1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

01
16
4100
2000
1500
0,750
2,05
3600
0,878
0,250
0,08

02
55
4600
2500
2000
0,800
1,84
4000
0,870
0,200
0,1

03
39
4000
2000
1600
0,800
2,00
3500
0,875
0,200
0,09

04
09
4000
2000
1600
0,800
2,00
3500
0,875
0,200
0,09

05
93
4200
2200
1800
0,818
1,91
3800
0,905
0,182
0,09

06
36
3700
1800
1000
0,556
2,06
3000
0,811
0,444
0,08

07
94
4600
2300
2000
0,870
2,00
4000
0,870
0,130
0,1

08
61
5200
2500
1800
0,720
2,08
4400
0,846
0,280
0,09

09
34
4600
2000
1800
0,900
2,30
4000
0,870
0,100
0,1

10
26
3900
1900
1600
0,842
2,05
3200
0,821
0,158
0,1

11
38
4700
2200
2000
0,909
2,14
4100
0,872
0,091
0,08

12
60
4800
2200
1700
0,773
2,18
4200
0,875
0,227
0,09

13
24
4000
2000
1600
0,800
2,00
3500
0,875
0,200
0,09

14
40
3500
1850
1600
0,865
1,89
3000
0,857
0,135
0,1

15
97
5100
2500
1800
0,720
2,04
4400
0,863
0,280
0,09

16
65
4000
2000
1900
0,950
2,00
3500
0,875
0,050
0,08

17
91
4000
2000
1600
0,800
2,00
3500
0,875
0,200
0,09

18
17
3700
1900
1500
0,789
1,95
3000
0,811
0,211
0,09

19
86
3900
1900
1600
0,842
2,05
3200
0,821
0,158
0,1

20
78
4200
2200
1800
0,818
1,91
3800
0,905
0,182
0,09

21
82
4800
2000
1700
0,850
2,40
4000
0,833
0,150
0,08

22
80
4000
2000
1900
0,950
2,00
3500
0,875
0,050
0,08

23
76
4100
2000
1500
0,750
2,05
3600
0,878
0,250
0,1

24
07
4800
2200
2100
0,955
2,18
4000
0,833
0,045
0,08

25
08
4700
2200
2000
0,909
2,14
4100
0,872
0,091
0,08

26
81
3700
1800
1000
0,556
2,06
3000
0,811
0,444
0,08

27
18
4200
2000
1500
0,750
2,10
3500
0,833
0,250
0,08

28
43
5100
2500
1800
0,720
2,04
4400
0,863
0,280
0,09

29
27
4100
2000
1500
0,750
2,05
3600
0,878
0,250
0,1

30
89
4800
2300
2100
0,913
2,09
4000
0,833
0,087
0,08

31
23
4600
2000
1500
0,750
2,30
4000
0,870
0,250
0,09

Сума
133700
64950
52400
-
-
114900
-
-
-

Сер.зн
4312,9
2095
1690,3
0,806
2,06
3706,45
0,859
0,194
0,089


Отже, ми можемо побачити,що середній обсяг продукції по вибірковій сукупності підприємств 4312,9 тис грн., середня балансова вартість ОВФ:первісна-2095; залишкова – 1690,3 тис грн.;середній коефіцієнт зносу 0,194, а коефіцієнт придатності 0,806.Середній рівень фондовіддачі ОВФ підприємств 2,06 грн/грн., середня собівартість одиниці продукції 0,859 грн/грн.
За розрахованими показниками можна зробити групування. Перш ніж здійснити групування необхідно визначити показники, по яким буде здійснено групування. У нашому випадку це буде коефіцієнт зносу ОВФ. Наступним кроком буде визначення кількості груп.
Кількість груп визначається за формулою:
 (2.7)
де - кількість груп;
- кількість одиниць сукупності.

Отже, візьмемо 6 груп.
Тепер визначаємо інтервал у групах за формулою:
(2.8)
h – величина інтервалу;
X max – максимальне значення показника;
X min – мінімальне значення показника.
= 0,0665
Табл 2.4.Групування підприємств за коефіцієнтом зносу
Групи
коефіцієнтзносу ОВФ
Кількістьпідпри-ємств
Річний обсягвиробництвапродукції, тис. грн.
Чисельність персоналу Всього,осіб
Витративиробництва
Фондовід-дача,
грн/грн

 
 
 
 
 
всього
на 1 грн
 

І
0,045-0,112
7
31600
2960
27200
0,861
2,12

ІІ
0,112-0,178
5
20700
2150
17400
0,840
2,08

ІІІ
0,178-0,245
9
37500
3700
32800
0,874
1,98

IV
0,245-0,311
8
36500
3080
31500
0,864
2,08

V
0,311-0,378
-
-
-
-
-
-


0,378-0,444
2
7400
1000
6000
0,811
2,06

Разом
31
133700
12890
11490
Як бачимо з таблиці, найбільша питома вага підприємств у третій групі (9), так само як і річного обсягу виробництва продукції (37500тис.грн.). Рівень фондовіддачі ОВФ – середній (2,08). Також значення продуктивності праці є досить високим (9,889). Витрати на 1 грн. випущеної продукції є середнім(0,874).
Другою за кількістю підприємств є четверта група (8). Тут витрати виробництва на 1 грн. випущеної продукції (0,864) та фондовіддачі (2,08) - середні. Щодо інших груп, то кількість підприємств у них є меншою, як і річний обсяг виробництва. Витрати на 1 грн. випущеної продукції у шостій групі найменші (0,811).
Також слід зазначити, що п’ята група не має жодного підприємства.

2.3 Оцінка впливу терміну використання основних виробничих фондів підприємства на їх зношуваність
Для того, щоб дослідити зв’язок між терміном використання основних виробничих фондів та коефіцієнтом зносу необхідно побудувати ранжований ряд даних.(табл. 2.5)
Таблиця 2.5. Ранжований ряд даних по терміну використання ОВФ
№ п/п
Підприємство
Значення ознакиx
yтермін вик-ння ОВФ, років
коефіцієнт зносу
ОВФ

1
2
3
4

1
55
10
0,2

2
94
10
0,13

3
34
10
0,1

4
26
10
0,158

5
40
10
0,135

6
86
10
0,158

7
76
10
0,25

8
27
10
0,25

9
39
11,11
0,2

10
9
11,11
0,2

11
93
11,11
0,182

12
61
11,11
0,28

13
60
11,11
0,227

14
24
11,11
0,2

15
97
11,11
0,28

16
91
11,11
0,2

17
17
11,11
0,211

18
78
11,11
0,182

19
43
11,11
0,28

20
23
11,11
0,25

21
16
12,5
0,25

22
36
12,5
0,444

23
38
12,5
0,091

24
65
12,5
0,05

25
82
12,5
0,15

26
80
12,5
0,05

27
7
12,5
0,045

28
8
12,5
0,091

29
81
12,5
0,444

30
18
12,5
0,25

31
89
12,5
0,087


На основі цих даних можна вивчити залежність цих показників, її тісноту та напрям. За цими даними можна побудувати точкову діаграму.

Рис.1 Точкова діаграма залежності терміну використання ОВФ і коефіцієнту зносу ОВФ
Теоретично зв’язок між цими показниками має бути незначним,адже коефіцієнт зносу залежить більшою мірою від інтенсивності експлуатації ОВФ,ніж від прогнозованого терміну корисного використання.
Однак для перевірки цієї залежності потрібно обраховувати коефіцієнт лінійної кореляції. Розрахунки подані в табл.2.6.
Табл. 2.6 Коефіцієнт лінійної кореляції при впливі терміну використання ОВФ на коефіцієнт зносу
Підприємство
Значення ознаки
Відхилення від середньої
Квадратичне відхилення
Добуток


x
y()
)*()


терм використ. ОВФ,років
коеф зносу


16
12,5
0,25
1,1832
0,0556
1,4000
0,0031
0,0658

55
10
0,2
-1,3168
0,0056
1,7339
0,0000
-0,0074

39
11,11
0,2
-0,2068
0,0056
0,0428
0,0000
-0,0012

09
11,11
0,2
-0,2068
0,0056
0,0428
0,0000
-0,0012

93
11,11
0,182
-0,2068
-0,0124
0,0428
0,0002
0,0026

36
12,5
0,444
1,1832
0,2496
1,4000
0,0623
0,2954

94
10
0,13
-1,3168
-0,0644
1,7339
0,0041
0,0847

61
11,11
0,28
-0,2068
0,0856
0,0428
0,0073
-0,0177

34
10
0,1
-1,3168
-0,0944
1,7339
0,0089
0,1242

26
10
0,158
-1,3168
-0,0364
1,7339
0,0013
0,0479

38
12,5
0,091
1,1832
-0,1034
1,4000
0,0107
-0,1223

60
11,11
0,227
-0,2068
0,0326
0,0428
0,0011
-0,0068

24
11,11
0,2
-0,2068
0,0056
0,0428
0,0000
-0,0012

40
10
0,135
-1,3168
-0,0594
1,7339
0,0035
0,0782

97
11,11
0,28
-0,2068
0,0856
0,0428
0,0073
-0,0177

65
12,5
0,05
1,1832
-0,1444
1,4000
0,0208
-0,1708

91
11,11
0,2
-0,2068
0,0056
0,0428
0,0000
-0,0012

17
11,11
0,211
-0,2068
0,0166
0,0428
0,0003
-0,0034

86
10
0,158
-1,3168
-0,0364
1,7339
0,0013
0,0479

78
11,11
0,182
-0,2068
-0,0124
0,0428
0,0002
0,0026

82
12,5
0,15
1,1832
-0,0444
1,4000
0,0020
-0,0525

80
12,5
0,05
1,1832
-0,1444
1,4000
0,0208
-0,1708

76
10
0,25
-1,3168
0,0556
1,7339
0,0031
-0,0733

07
12,5
0,045
1,1832
-0,1494
1,4000
0,0223
-0,1767

08
12,5
0,091
1,1832
-0,1034
1,4000
0,0107
-0,1223

81
12,5
0,444
1,1832
0,2496
1,4000
0,0623
0,2954

18
12,5
0,25
1,1832
0,0556
1,4000
0,0031
0,0658

43
11,11
0,28
-0,2068
0,0856
0,0428
0,0073
-0,0177

27
10
0,25
-1,3168
0,0556
1,7339
0,0031
-0,0733

89
12,5
0,087
1,1832
-0,1074
1,4000
0,0115
-0,1270

23
11,11
0,25
-0,2068
0,0556
0,0428
0,0031
-0,0115

Cума


0
0
29,784
0,282
-0,065


(2.9)


Лінійний коефіцієнт кореляції має дуже мале значення,що свідчить про несуттєвість впливу терміну використання ОВФ на коефіцієнт зносу. Тому подальші дослідження залежності між показниками не потрібні.
2.4 Оцінка впливу зношуваності основних виробничих фондів підприємства на їх фондовіддачу
Перевіряємо розрахунково даний зв’язок. Будуємо ранжований ряд по коефіцієнту зносу.(табл. 2.7)
Таблиця 2.7 Ранжований ряд даних по коефіцієнту зносу ОВФ
№ п/п
Підприємство
Значення ознакиx
yкоефіцієнт зносу
ОВФ
Фондовіддача ОВФ, грн\грн

1
16
0,25
2,05

2
7
0,045
2,18

3
65
0,05
2

4
80
0,05
2

5
89
0,087
2,09

6
38
0,091
2,14

7
8
0,091
2,14

8
34
0,1
2,3

9
94
0,13
2

10
40
0,135
1,89

11
82
0,15
2,4

12
26
0,158
2,05

13
86
0,158
2,05

14
93
0,182
1,91

15
78
0,182
1,91

16
55
0,2
1,84

17
39
0,2
2

18
9
0,2
2

19
24
0,2
2

20
91
0,2
2

21
17
0,211
1,95

22
60
0,227
2,18

23
76
0,25
2,05

24
18
0,25
2,1

25
27
0,25
2,05

26
23
0,25
2,3

27
61
0,28
2,08

28
97
0,28
2,04

29
43
0,28
2,04

30
36
0,444
2,06

31
81
0,444
2,06

За даними ранжованого ряду простежується певна залежність,побудуємо на основі даних ряду точкову діаграму.

Рис.2 Точкова діаграма залежності фондовіддачі ОВФ і коефіцієнту зносу ОВФ
Теоретично зв’язок між інтегральним показником використання основних виробничих фондів та фондовіддачею є оберненим та тісним. При збільшенні коефіцієнту зносу ОВФ їх фондовіддача теоретично зменшуватиметься.
Однак для перевірки цієї залежності потрібно обраховувати коефіцієнт лінійної кореляції. Розрахунок подано в таблиці 7.
Так як зв'язок між рівнем коефіцієнта зносу та фондовіддачею є помітним, розраховуємо похибку лінійного коефіцієнта кореляції:
, (2.9)
де – похибка коефіцієнта лінійної кореляції;
n – кількість пар ознак;
n – 2 – ступінь свободи.
.
Критерій значущості визначається за залежністю:
,
tr – критерій значущості коефіцієнта лінійної кореляції.
Одержаний (фактичний) критерій значущості порівнюють з теоретичним значенням цього критерію.
,
,
Так як trф > trт, то зв’язок є суттєвим при рівні значущості 0,95.
Кореляція є суттєва,визначаємо параметри рівняння регресії,використовуючи метод найменших квадратів.
Отже рівняння регресії має вигляд:
y = 2,079 –0,099 x
Визначаємо теоретичне усереднене значення Y для Xmax i Xmin і наносимо на графік.
2,0748,
2,035.
Таблиця 2.8 Коефіцієнт лінійної кореляції впливу коефіцієнту зносу основних виробничих фондів на їх фондовіддачу
Підприємство
Значення ознаки
Відхилення від середньої
Квадратичне відхилення
Добуток


x
y()
)*()


коеф зносу
фондовіддача,грн\грн


16
0,25
2,05
0,0556
-0,0100
0,0031
0,0001
-0,0006

55
0,2
1,84
0,0056
-0,2200
0,0000
0,0484
-0,0012

39
0,2
2
0,0056
-0,0600
0,0000
0,0036
-0,0003

9
0,2
2
0,0056
-0,0600
0,0000
0,0036
-0,0003

93
0,182
1,91
-0,0124
-0,1500
0,0002
0,0225
0,0019

36
0,444
2,06
0,2496
0,0000
0,0623
0,0000
0,0000

94
0,13
2
-0,0644
-0,0600
0,0041
0,0036
0,0039

61
0,28
2,08
0,0856
0,0200
0,0073
0,0004
0,0017

34
0,1
2,3
-0,0944
0,2400
0,0089
0,0576
-0,0226

26
0,158
2,05
-0,0364
-0,0100
0,0013
0,0001
0,0004

38
0,091
2,14
-0,1034
0,0800
0,0107
0,0064
-0,0083

60
0,227
2,18
0,0326
0,1200
0,0011
0,0144
0,0039

24
0,2
2
0,0056
-0,0600
0,0000
0,0036
-0,0003

40
0,135
1,89
-0,0594
-0,1700
0,0035
0,0289
0,0101

97
0,28
2,04
0,0856
-0,0200
0,0073
0,0004
-0,0017

65
0,05
2
-0,1444
-0,0600
0,0208
0,0036
0,0087

91
0,2
2
0,0056
-0,0600
0,0000
0,0036
-0,0003

17
0,211
1,95
0,0166
-0,1100
0,0003
0,0121
-0,0018

86
0,158
2,05
-0,0364
-0,0100
0,0013
0,0001
0,0004

78
0,182
1,91
-0,0124
-0,1500
0,0002
0,0225
0,0019

82
0,15
2,4
-0,0444
0,3400
0,0020
0,1156
-0,0151

80
0,05
2
-0,1444
-0,0600
0,0208
0,0036
0,0087

76
0,25
2,05
0,0556
-0,0100
0,0031
0,0001
-0,0006

7
0,045
2,18
-0,1494
0,1200
0,0223
0,0144
-0,0179

8
0,091
2,14
-0,1034
0,0800
0,0107
0,0064
-0,0083

81
0,444
2,06
0,2496
0,0000
0,0623
0,0000
0,0000

18
0,25
2,1
0,0556
0,0400
0,0031
0,0016
0,0022

43
0,28
2,04
0,0856
-0,0200
0,0073
0,0004
-0,0017

27
0,25
2,05
0,0556
-0,0100
0,0031
0,0001
-0,0006

89
0,087
2,09
-0,1074
0,0300
0,0115
0,0009
-0,0032

23
0,25
2,3
0,0556
0,2400
0,0031
0,0576
0,0134

Сума
-
-
-
-
0,2820
0,4362
0,0280

середнє
0,194
2,06
-
-
-
-
-Рис.4 Теоретична лінія зв’язку між рівнем коефіцієнта зносу ОВФ та фондовіддачею ОВФ
В результаті дослідження впливу рівня коефіцієнта зносу ОВФ на фондовіддачу ОВФ за допомогою кореляційного аналізу взаємозв’язків ми отримали такі результати:
зв'язок між рівнем коефіцієнта зносу ОВФ та фондовіддачею ОВФ існує, і класифікується як помітний;
від’ємний знак коефіцієнта лінійної кореляції вказує на обернену залежність: при збільшенні рівня коефіцієнта зносу ОВФ рівень фондовіддачі ОВФ зменшується;
емпірична лінія зв’язку співпадає з теоретичною,що знаходиться по теоретично усереднених значеннях Y для Xmax та Xmin.
2.5 Оцінка впливу зношуваності основних виробничих фондів підприємства на їх оборот
Перевіряємо даний зв’язок за допомогою аналогічного алгоритму.
Таблиця 2.9 Ранжований ряд даних по коефіцієнту зносу ОВФ
№ п/п
Підприємство
Значення ознакиx
yКоефіцієнт зносу
Коефіцієнт обороту

1
7
0,045
0,08

2
65
0,05
0,08

3
80
0,05
0,08

4
89
0,087
0,08

5
38
0,091
0,08

6
8
0,091
0,08

7
34
0,1
0,1

8
94
0,13
0,1

9
40
0,135
0,1

10
82
0,15
0,08

11
26
0,158
0,1

12
86
0,158
0,1

13
93
0,182
0,09

14
78
0,182
0,09

15
55
0,2
0,1

16
39
0,2
0,09

17
9
0,2
0,09

18
24
0,2
0,09

19
91
0,2
0,09

20
17
0,211
0,09

21
60
0,227
0,09

22
16
0,25
0,08

23
76
0,25
0,1

24
18
0,25
0,08

25
27
0,25
0,1

26
23
0,25
0,09

27
61
0,28
0,09

28
97
0,28
0,09

29
43
0,28
0,09

30
36
0,444
0,08

31
81
0,444
0,08


За ранжованим рядом залежності не спостерігається, але перевіримо припущення за допомогою кореляційного аналізу взаємозв’язків(табл.2.10)
Таблиця 2.10. Коефіцієнт лінійної кореляції впливу коефіцієнту зносу основних виробничих фондів на їх оборот
Підприємство
Значення ознаки
Відхилення від середньої
Квадратичне відхилення
Добуток


x
y()
)*()


коефіцієнт зносу
коефіцієнт оборотності


16
0,250
0,08
0,0556
-0,0090
0,0031
0,0001
-0,0005

55
0,200
0,1
0,0056
0,0110
0,0000
0,0001
0,0001

39
0,200
0,09
0,0056
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

09
0,200
0,09
0,0056
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

93
0,182
0,09
-0,012
0,0010
0,0002
0,0000
0,0000

36
0,444
0,08
0,2496
-0,0090
0,0623
0,0001
-0,0023

94
0,130
0,1
-0,064
0,0110
0,0041
0,0001
-0,0007

61
0,280
0,09
0,0856
0,0010
0,0073
0,0000
0,0001

34
0,100
0,1
-0,094
0,0110
0,0089
0,0001
-0,0010

26
0,158
0,1
-0,036
0,0110
0,0013
0,0001
-0,0004

38
0,091
0,08
-0,103
-0,0090
0,0107
0,0001
0,0009

60
0,227
0,09
0,0326
0,0010
0,0011
0,0000
0,0000

24
0,200
0,09
0,0056
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

40
0,135
0,1
-0,059
0,0110
0,0035
0,0001
-0,0007

97
0,280
0,09
0,0856
0,0010
0,0073
0,0000
0,0001

65
0,050
0,08
-0,144
-0,0090
0,0208
0,0001
0,0013

91
0,200
0,09
0,0056
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

17
0,211
0,09
0,0166
0,0010
0,0003
0,0000
0,0000

86
0,158
0,1
-0,036
0,0110
0,0013
0,0001
-0,0004

78
0,182
0,09
-0,012
0,0010
0,0002
0,0000
0,0000

82
0,150
0,08
-0,044
-0,0090
0,0020
0,0001
0,0004

80
0,050
0,08
-0,144
-0,0090
0,0208
0,0001
0,0013

76
0,250
0,1
0,0556
0,0110
0,0031
0,0001
0,0006

07
0,045
0,08
-0,149
-0,0090
0,0223
0,0001
0,0013

08
0,091
0,08
-0,103
-0,0090
0,0107
0,0001
0,0009

81
0,444
0,08
0,2496
-0,0090
0,0623
0,0001
-0,0023

18
0,250
0,08
0,0556
-0,0090
0,0031
0,0001
-0,0005

43
0,280
0,09
0,0856
0,0010
0,0073
0,0000
0,0001

27
0,250
0,1
0,0556
0,0110
0,0031
0,0001
0,0006

89
0,087
0,08
-0,107
-0,0090
0,0115
0,0001
0,0010

23
0,250
0,09
0,0556
0,00097
0,0031
0,0000
0,0001

сума
-
-
-
-
0,28199
0,0019
0,0001


Для наочності побудуємо на основі ранжованого ряду діаграму розсіювання:

Рис. 5 Точкова діаграма розсіювання для оцінки впливу зношуваності ОВФ на їх оборот

Лінійний коефіцієнт кореляції має дуже мале значення,що свідчить про те, що коефіцієнт зносу не має помітного впливу на коефіцієнт обороту ОВФ. Тому подальші дослідження залежності між показниками не доцільні.
2.6 Оцінка впливу зношуваності основних виробничих фондів на ефективність виробництва
Ефективність виробництва визначатимемо за величиною витрат на 1 грн виготовленої продукції. Гіпотетично зв'язок між витратами на 1 грн виготовленої продукції та коефіцієнтом зносу повинен бути прямий і помітний. При збільшенні коефіцієнту зносу ОВФ собівартість продукції,за інших рівних умов,зростатиме,так як зростатимуть експлуатаційні витрати.
Таблиця 2.11. Ранжований ряд даних по коефіцієнту зносу ОВФ
№ п/п
Підприємство
Значення ознакиx
yКоеф зносу
собів од

1
7
0,045
0,833

2
65
0,05
0,875

3
80
0,05
0,875

4
89
0,087
0,833

5
38
0,091
0,872

6
8
0,091
0,872

7
34
0,1
0,87

8
94
0,13
0,87

9
40
0,135
0,857

10
82
0,15
0,833

11
26
0,158
0,821

12
86
0,158
0,821

13
93
0,182
0,905

14
78
0,182
0,905

15
55
0,2
0,87

16
39
0,2
0,875

17
9
0,2
0,875

18
24
0,2
0,875

19
91
0,2
0,875

20
17
0,211
0,811

21
60
0,227
0,875

22
16
0,25
0,878

23
76
0,25
0,878

24
18
0,25
0,833

25
27
0,25
0,878

26
23
0,25
0,87

27
61
0,28
0,846

28
97
0,28
0,863

29
43
0,28
0,863

30
36
0,444
0,811

31
81
0,444
0,811


За даними ранжованого ряду будуємо діаграму розсіювання.

Рис.6 Точкова діаграма залежності між рівнем коефіцієнта зносу ОВФ та собівартістю одиниці продукції
Для перевірки цієї залежності обраховуємо коефіцієнт лінійної кореляції. Розрахунок подано в таблиці 2.12.
Табл. 2.12 Коефіцієнт лінійної кореляції впливу коефіцієнту зносу основних виробничих фондів на ефективність виробництва(собівартість одиниці продукції)
Підприємство
Значення ознаки
Відхилення від середньої
Квадратичне відхилення
Добуток


x
y()
)*()


коефіцієнт зносу
Собівартість одиниці


16
0,25
0,878
0,0556
0,0190
0,0031
0,0004
0,0011

55
0,2
0,87
0,0056
0,0110
0,0000
0,0001
0,0001

39
0,2
0,875
0,0056
0,0160
0,0000
0,0003
0,0001

9
0,2
0,875
0,0056
0,0160
0,0000
0,0003
0,0001

93
0,182
0,905
-0,0124
0,0460
0,0002
0,0021
-0,0006

36
0,444
0,811
0,2496
-0,0480
0,0623
0,0023
-0,0120

94
0,13
0,87
-0,0644
0,0110
0,0041
0,0001
-0,0007

61
0,28
0,846
0,0856
-0,0130
0,0073
0,0002
-0,0011

34
0,1
0,87
-0,0944
0,0110
0,0089
0,0001
-0,0010

26
0,158
0,821
-0,0364
-0,0380
0,0013
0,0014
0,0014

38
0,091
0,872
-0,1034
0,0130
0,0107
0,0002
-0,0013

60
0,227
0,875
0,0326
0,0160
0,0011
0,0003
0,0005

24
0,2
0,875
0,0056
0,0160
0,0000
0,0003
0,0001

40
0,135
0,857
-0,0594
-0,0020
0,0035
0,0000
0,0001

97
0,28
0,863
0,0856
0,0040
0,0073
0,0000
0,0003

65
0,05
0,875
-0,1444
0,0160
0,0208
0,0003
-0,0023

91
0,2
0,875
0,0056
0,0160
0,0000
0,0003
0,0001

17
0,211
0,811
0,0166
-0,0480
0,0003
0,0023
-0,0008

86
0,158
0,821
-0,0364
-0,0380
0,0013
0,0014
0,0014

78
0,182
0,905
-0,0124
0,0460
0,0002
0,0021
-0,0006

82
0,15
0,833
-0,0444
-0,0260
0,0020
0,0007
0,0012

80
0,05
0,875
-0,1444
0,0160
0,0208
0,0003
-0,0023

76
0,25
0,878
0,0556
0,0190
0,0031
0,0004
0,0011

7
0,045
0,833
-0,1494
-0,0260
0,0223
0,0007
0,0039

8
0,091
0,872
-0,1034
0,0130
0,0107
0,0002
-0,0013

81
0,444
0,811
0,2496
-0,0480
0,0623
0,0023
-0,0120

18
0,25
0,833
0,0556
-0,0260
0,0031
0,0007
-0,0014

43
0,28
0,863
0,0856
0,0040
0,0073
0,0000
0,0003

27
0,25
0,878
0,0556
0,0190
0,0031
0,0004
0,0011

89
0,087
0,833
-0,1074
-0,0260
0,0115
0,0007
0,0028

23
0,25
0,87
0,0556
0,0110
0,0031
0,0001
0,0006

Сума
-
-
0
0
0,2820
0,0206
0,0214

сер
0,194
0,859
-
-
-
-
-Так як зв'язок між рівнем коефіцієнта зносу та фондовіддачею є помітним, розраховуємо похибку лінійного коефіцієнта кореляції:
.
Критерій значущості визначається за залежністю:
,
,1
Так як trф > trт, то зв’язок є суттєвим при рівні значущості 0,95.
Кореляція є суттєва,визначаємо параметри рівняння регресії,використовуючи метод найменших квадратів.
=

Отже рівняння регресії має вигляд:
y = 2,0793 –0,0759x
.
Визначаємо теоретичне усереднене значення Y для Xmax i Xmin і наносимо на графік.
0,87,
0,84.
Визначені значення , Sr, tr записуємо на кореляційному полі графіка. (рис.8)

Рис.8 Теоретична лінія зв’язку між рівнем коефіцієнта зносу ОВФ та собівартістю одиниці продукції
В результаті дослідження впливу рівня коефіцієнта зносу ОВФ на фондовіддачу ОВФ за допомогою кореляційного аналізу взаємозв’язків ми отримали такі результати:
зв'язок між рівнем коефіцієнта зносу ОВФ та собівартістю існує, і класифікується як середній;
додатній знак коефіцієнта лінійної кореляції вказує на пряму залежність: при збільшенні рівня коефіцієнта зносу ОВФ витрати на 1 грн виготовленої продукції також зростають;
емпірична лінія зв’язку практично співпадає з теоретичною,що знаходиться по теоретично усереднених значеннях Y для Xmax та Xmin.