Розділ 3.
technology peculiarities- особливостей технології
industrial engineering- промислового виробництва
methods of calculating production costs- методи калькуляції витрат виробництва
order generalization for accounting information- порядок узагальнення наказу про облікову інформацію
process the transaction's source documents -обробка первинних документів
prepare the trial balance-підготовка пробного балансу
prepare the financial statements- підготовка фінансової звітності
trade payables-розрахунки з постачальниками
receivable accounts- дебіторська заборгованість
cash- грошових коштів
property- майно
plant and equipment- устаткування та обладнання
production inventories- виробничі запаси
easily automate-повністю автоматизовані
extraction and copying- розпакування і пакування
different comparisons-різних показників (співставлень)
examination-перевірка
validation- підтвердження
committee conclusions- висновки комісії
inadequacy or alternatively- списання недостачі
physical deterioration- фізичний знос (псування)
tangible assets- матеріальні цінності
Inventory Valuation Methods- Метод оцінки запасів
Capital assets depreciation methods- Метод амортизації капіталу або необоротних активів
Calculation method of allowance for doubtful debtors- Метод розрахунку резерву сумнівних боргів
List and composition of cost accounting (works, services)- Перелік і склад обліку витрат (робіт, послуг)
Capital assets' revaluation (indexation)- Основні активи переоцінки (індексації)
Inventories' revaluation- Переоцінка запасів
Acceptance-прийняття
accounting cycle-цикл звітності
Accounting Regulations (Standards)-Правила (Стандарти) Звітності;
annual accounts-річні рахунки
considerably-значно
continuous-безперервний
controlling rational production resources-управління раціональних виробничих ресурсів
depreciation-амортизація
directions-напрями
final products use-завершальна продукція використовує
fixed assets -основні засоби
general journal-загальний журнал
guidelines-директиви
inadequacy-неадекватність
influence-вплинути (інфляція)
instructions,-інструкції
inventories-матеріальні запаси
Labour management of accounting personnel-Трудове управління персоналом звітності
legislative regulation-законодавче регулювання
market economy-ринкова економіка
Monetary features-Грошові особливості
motivation of employees-спонукання працівників
obligatory-обов'язковий
optimal staff-оптимальний персонал
personnel recruitment-персональне поповнення
primary documentation-первинна документація
rational organization -раціональна організація
receivable accounts -придатні до прийняття рахунки
receiving reliable-отримуючи надійним
recovering of losses -відновлення втрат
regulations,-правила
Revaluation-Ревальвація
Stipulates-обумовлює
system of statutory framework-система передбаченої законом структури
tangible assets -матеріальне майно
The State Treasury of Ukraine-Державне Казначейство України
value added tax-значення додало податок