30.Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально – трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004.- 432 c.
69.Бровко О.Т. Особливості організації обліку розрахунків з персоналом з оплати праці / О.Т. Бровко, М.О. Сербська // [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_2/66.pdf.
20.Порядок подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=83763&cat_id=83012
74.Верига Ю.А. Звітність підприємств [навч. посіб.] / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2008 . – 776 с.
15.Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 336 с.
31.Жамс Є. История экономической мысли ХХ века \ пер. с франц. Под общ. Ред. И.Г.Блюмина. – М.: Изд. иностр. лит., 1959. – 118 с.
32.Завгородний В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
48.Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
53.Луговий В.А. Оплата труда: бухгалтерский учет и расчеты. – М.: « Бух.учет», 1997. – 111 с.
46.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами \ Відп. Ред. О.П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 1024 с.
86.Про оплату праці: Закон України прийнятий Верховною Радою України 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР з наступними змінами і доповненнями. // Уряд. кур’єр. - 1995. - 18 трав. - С. 10 -11.
28.Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформація. За редакцією М.І. Молдаванова. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.
29.Экономико – математический энциклопедический словарь. За редакцией В.И. Данилова – Данильян. – М.: Большая Российская энциклопедия: Изд. Дом «ИНФРА- М» , 2003. – 688 с.
78.Основи економічної теорії : п \ е аспект: підручник. – “Знання – Прес”, 2004. – 615 с.
80.Гамова О.В. Заробітна плата як економічна категорія [Текст] / О.В. Гамова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – №3. – С. 60-64.
2.Господарський кодекс України від 05 листопада 1991 року № 1788-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1788-12.
139.Соломченко Д. Організація обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві / Д. Соломченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2004. – № 1. – С. 46–50.
3.Кодекс законів про працю України від 10 грудня 2071 № 322-VIII [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08.
150.Яковлев Р.А. Оплата труда на предприятии / Р.А. Яковлєв. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. – 364 с.