Індивідуальна робота №3
На основі Таблиці 1. Вихідні дані провести наступні аналітичні дослідження:
Структурно-динамічний аналіз основних засобів на підприємстві;
Аналіз стану, руху, забезпеченості підприємства основними засобами;
Аналіз ефективності використання основних засобів;
Факторний аналіз фондовіддачі;
Визначити резерви збільшення обсягів виробництва продукції за умови покращення забезпеченості підприємства основними фондами та ефективністю їх використання.
Таблиця 1. Вихідні дані
№ п/п
Назва показника
Б. рік
Мин. рік
Зв. рік
Відхилення


від Б.р.
від М.р.

1
Обсяг виробництва продукції, тис. грн
19419
19503
19925
506
422

2
Структура ОВФ у відсотках:будівлі на поч. року
31,60%
32,00%
30,80%
-0,80%
-0,012


на кін. року
30,60%
31,90%
30,70%
0,10%
-0,012


споруди на поч. року
1,90%
2,00%
1,70%
-0,20%
-0,003


на кін. року
1,90%
1,80%
1,80%
-0,10%передавальні пристрої на поч. року
1,40%
1,60%
1,50%
0,10%
-0,001


на кін. року
1,30%
1,50%
1,40%
0,10%
-0,001


машини та обладнання на поч. року
57,90%
57,30%
58,00%
0,10%
0,007


на кін. року
59,20%
58,30%
58,70%
-0,50%
0,004


інші види ОЗ на поч. року
2,70%
3,40%
2,60%
-0,10%
-0,008


на кін. року
2,50%
2,30%
2,60%
0,10%
0,003


транспортні засоби на поч. року
4,50%
3,70%
5,40%
0,90%
0,017


на кін. року
4,50%
4,20%
4,80%
0,30%
0,006

3
Вартість ОЗ, тис. грн, всього:на поч. року
12843
12313
9641
-3202
-2672


на кін. року
13065
12749
9260
-3805
-3489

4
Надійшло ОЗ, тис. грн
1846
2116
1096
-750
-1020

5
Вибуло ОЗ, тис. грн
1624
1680
1297
-327
-383

6
Сума зносу, тис. грн
5227
2693
2455
-2772
-238?
Проведемо структурно-динамічний аналіз основних засобів підприємства у наступній таблиці:
Таблиця 2.Структурно-динамічний аналіз основних засобів підприємства
Показники,
тис. грн
Базовий рік
Минулий рік
Звітний рік
Відхилення

Звітний від базового
Звітний від минулого


абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%

Будівлі
4028,139
31,10%
4003,546
31,95%
2906,124
30,75%
-1122,02
-0,34%
-1097,42
-1,20%

Споруди
246,126
1,90%
237,871
1,90%
165,2885
1,75%
-80,8375
-0,15%
-72,5825
-0,15%

Передавальні пристрої
174,8235
1,35%
194,1215
1,55%
137,1275
1,45%
-37,696
0,10%
-56,994
-0,10%

Машини та обладнання
7585,289
58,56%
7244,008
57,81%
5513,7
58,34%
-2071,59
-0,21%
-1730,31
0,53%

Транспортні засоби
582,93
4,50%
495,5195
3,95%
482,547
5,11%
-100,383
0,61%
-12,9725
1,15%

Інші ОВФ
336,693
2,60%
355,9345
2,84%
245,713
2,60%
-90,98
0,001%
-110,222
-0,24%

ВСЬОГО
12954
100%
12531
100%
9450,5
100%
-3503,5
-
-3080,5
-


Провівши структурно динамічний аналіз основних засобів, бачимо, що загальна вартість основних фондів у звітному році році зменшилася на 3503,5 тис. грн порівняно з базовим та у звітному на 3080,5 тис. грн порівняно з минулим. Відбулися наступні зміни у структурі основних засобів по групах:
Вартість будівель у звітному році знизилася на 1122,02 тис. грн у порівнянні з базовим роком і на 1097,42 тис. грн, порівняно з минулим роком;
Вартість споруд знизилася на 80,84 тис. грн у звітному році у порівнянні з базовим і на 72,52 тис. грн, порівняно з минулим;
Вартість передавальних пристроїв знизилась на 37,70 тис. грн у звітному році порівнянні з базовим і на 56,994 тис. грн, порівняно з минулим;
Вартість транспортних засобів має тенденцію до зниження на 100,383 тис. грн у звітному році порівняно з базовим, та на 12,97 тис. грн, порівняно з минулим;
Вартість інших ОВФ теж має тенденцію до зниження у звітному році на 90,98 тис. грн, порівняно з базовим, та на 110,22 тис. грн, порівняно з минулим.
Таким чином, можна зробити висновок, що дані зміни можливо спричинені ліквідацією застарілих основних фондів внаслідок заміни їх на нові, більш продуктивні та менш трудомісткі і ресурсоємні. Отже це призводить до збільшення обсягів виробництва та збільшення суми амортизаційних відрахувань (у випадку, якщо старі ОФВ, загальна ліквідаційна вартість яких більша, ніж вартість придбання найновіших ОВФ, то сума амортизаційних відрахувань знизиться). Саме зільшення обсягів виробництва і вплинуло на рівень зносу у звітному році.

?
Проведемо аналіз стану та руху основних фондів на підприємстві у наступній таблиці:
Таблиця 3.Аналіз стану та руху основних фондів на підприємстві
№ п/п
Назва показника
Б. рік
Мин. рік
Зв. рік
Відхилення


від Б.Р.
від м.р.

1
Вартість ОЗ на поч. року, тис. грн
12843
12313
9641
-3202
-2672

2
Вартість ОЗ на кін. року, тис. грн
13065
12749
9260
-3805
-3489

3
Надійшло ОЗ, тис. грн
1846
2116
1096
-750
-1020

4
Вибуло ОЗ, тис. грн
1624
1680
1297
-327
-383

5
Сума зносу, тис. грн
5227
2693
2455
-2772
-238

6
Коеф. Надходження, %
14,13%
16,60%
11,84%
-2,29%
-4,76%

7
Коеф. Вибуття, %
12,65%
13,64%
13,45%
0,81%
-0,19%

8
Коеф. Зносу, %
40,01%
21,12%
26,51%
-13,50%
5,39%

9
Коеф. Оновлення, %
14,25%
16,89%
11,60%
-2,65%
-5,29%


Здійснивши аналіз, бачимо, що вартість основних фондів на початок у базовому та минулих роках менша, ніж на кінець року, що свідчить про можливу дооцінку ОВФ або за рахунок додатнього сальдо їх оновлення, тобто сума надходження основних фондів у ці періоди перевищує суму вибуття, але якщо порівняти ці періоди, то вартість ОВФ у минулому році як на початок року, так і на кінець, менша, ніж у базовому році.
Сума зносу є найменшою у звітному році і становить 2455 тис. грн, що на 2772 тис. грн менша, ніж у базовому році, і на 238 тис. грн, ніж у минулому.
Коефіцієнт надходження найбільше значення має у минулому році, яке становить 16,6%. Він відрізняється від значення базового року на 2,47% і від звітного на 4,76%. Коефіцієнт вибуття теж найбільший у минулому році і становить 13,64%, відрізняється від базового року на 0,99% і на 0,19% від звітного року.
Оскільки сума зносу у звітному році найменша, але середньорічна вартість ОВФ низька, то коефіцієнт зносу у даному році не є найменшим. Найменшим він є у минулому році і становить 21,12%, і є меншим від базового року на 18,89% і на 5,39% від звітного. Коефіцієнт оновлення по розрахунку рівний коефіцієнту надходження.

?
Наступним етапом є проведення аналізу забезпеченості і ефективності використання основних фондів на підприємстві, який здійснений у наступній таблиці:
Таблиця 4.Аналіз забезпеченості і ефективності використання основних фондів на підприємстві
№ п/п
Назва показника
Б. рік
Мин. рік
Зв. рік
Відхилення


від Б.Р.
від м.р.

1
Обсяг виробництва продукції
19419
19503
19925
506
422

2
Середньорічна вартість ОЗ
12954
12531
9450,5
-3503,5
-3080,5

3
Середньорічна вартість акт. Частини ОЗ
8168,22
7739,53
5996,25
-2171,97
-1743,28

4
Середньоспискова чисельність персоналу
2545
2506
2498
-47
-8

5
Фондовіддача спожитих ОЗ
1,499
1,556
2,108
0,609
0,552

6
Фондовіддача активної частини ОЗ
2,377
2,520
3,323
0,946
0,803

7
Фондоозброєність в-ва
0,667
0,643
0,474
-0,193
-0,168

8
Фондоозброєність праці
5,090
5,000
3,783
-1,307
-1,217

9
Механоозброєність в-ва
0,421
0,397
0,301
-0,120
-0,096

10
Механоозброєність праці
3,210
3,088
2,400
-0,809
-0,688


Згідно аналізу, обсяг виробництва є найбільшим у звітному році і становить 19925 тис. грн, є більшим на 506 тис. грн від базового, і на 422 тис. грн від минулого.
Згідно попередньо-проведеного аналізу бачимо, що середньорічні варт ості як загальної суми ОВФ, так і їх активної частини по всіх періодах мають тенденцію до зниження від 12954 тис. грн до 9450,5 тис. грн і від 8167,22 до 5996,25 тис. грн відповідно. Середньоспискова чисельність робітників також має таку тенденцію, тому спостерігається поступове зниження показників фондоозброєності праці та механоозброєності праці та через зниження показників середньорічної вартості основних фондів відповідно знижуються показники фондо- та механоозброєності виробництва.
Протилежну ситуацію мають показники фондовіддачі спожитих основних фондів та їх активної частини, оскільки з кожним періодом збільшується обсяг виробництва продукції та зменшується вартість ОВФ.

?
Факторний аналіз фондовіддачі здійснюємо задопомогою методу ланцюгових підстановок для наступних моделей:
??=
??
ОЗ
Таблиця 5.Факторний аналіз показників фондовіддачі Баз. рік/Мин. рік та Мин. рік/Зв. рік
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. показник f
?
Причини відхил


Q

ОЗ
0
19419
12954
1,499
-
-

1
19503
12954
1,506
0,006
Q^

2
19503
12531
1,556
0,051

ОЗ
v
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. показник f
?
Причини відхил


Q

ОЗ
0
19503
12531
1,556
-
-

1
19925
12531
1,590
0,034
Q^

2
19925
9450,5
2,108
0,518

ОЗ
v


??
акт
=
??
ОЗ
акт
Таблиця 6.Факторний аналіз показників фондовіддачі Баз. рік/Мин. рік та Мин. рік/Зв. рік
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник
??
акт
?
Причини відхил


Q

ОЗ
акт
0
19419
8168,22
2,377
-
-

1
19503
8168,22
2,388
0,010
Q^

2
19503
7739,53
2,520
0,132

ОЗ
акт
v
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник
??
акт
?
Причини відхил


Q

ОЗ
акт
0
19503
7739,53
2,520
-
-

1
19925
7739,53
2,574
0,055
Q^

2
19925
5996,25
3,323
0,748

ОЗ
акт
v?
Заключним етапом проведення даної індивідуальної роботи є визначення резервів збільшення обсягів виробництва продукції за умови покращення забезпеченості підприємства основними фондами та ефективністю їх використання. Даний аналіз також виконується задопомогою методу ланцюгови підстановок для наступних моделей:
??=??
ОЗ
Таблиця 7.Факторний аналіз обсягу виробництва Баз. рік/Мин. рік та Мин. рік/Зв. рік
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник Q
?
Причини відхил


??

ОЗ
0
1,499
12954
19419
-
-

1
1,556
12954
20161,349
742,349
??^

2
1,556
12531
19503
-658,349

ОЗ
v
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник Q
?
Причини відхил


??

ОЗ
0
1,556
12531
19503
-
-

1
2,108
12531
26419,785
6916,785
??^

2
2,108
9450,5
19925
-6494,785

ОЗ
v


??=
??
акт

ОЗ
акт
Таблиця 8.Факторний аналіз обсягу виробництва Баз. рік/Мин. рік та Мин. рік/Зв. рік
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник Q
?
Причини відхил??
акт

ОЗ
акт
0
2,377
8168,22
19419
-
-

1
2,520
8168,22
20583,268
1164,268

??
акт
^

2
2,520
7739,53
19503
-1080,268

ОЗ
акт
v
№ підс
Взаємозалежні фактори
Рез. Показник Q
?
Причини відхил??
акт

ОЗ
акт
0
2,520
7739,53
19503
-
-

1
3,323
7739,53
25717,767
6214,767

??
акт
^

2
3,323
5996,25
19925
-5792,767

ОЗ
акт
v


Таким чином можна стверджувати, що обсяг виробництва у минулому році можна збільшити на 658,349 тис. грн за рахунок збільшення основних виробничих фондів на 423 тис. грн та (або) на 1080,268 тис. грн за рахунок підвищення активної частини основних фондів на 428,69 тис. грн.
Що ж до звітного року, то обсяг можливо збільшити на 6494,785 тис. грн за рахунок підвищення середньорічних основних фондів на 3080,5 тис. грн та (або) на 5792,767 тис. грн за рахунок підвищення активної частини основних фондів на 1743,28 тис. грн.