Розділ 2
Аналіз організації – як системи управління
2.1 Діагностика макросередовища організації
Успіх організацій, головним чином, залежить від сил зовнішніх відносно організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні. Охарактеризуємо зовнішнє середовище та чинники, що мають найважливіше значення для керівництва організацією.
Зовнішнє середовище - це сукупність неконтрольованих суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства (фірми) і непідвладні апаратові управління.
Зовнішнє середовище підприємства поділяється на середовище прямого та опосередкованого впливу.
Середовище прямого впливу, тобто таке, що активно, реально та негайно впливає або може вплинути на діяльність організації, містить у собі такі сили, як конкуренти, покупці та постачальники, органи державного регулювання, власники підприємств і ділові партнери, інвестори, маркетингові посередники, контактні аудиторії, профспілки, масс- медіа, аудитори та ін.
Неконтрольовані фактори розвитку підприємства впливають на поведінку виробника на ринку. Такі фактори відстежуються і вивчається динаміка їх розвитку з метою пристосування до умов, спричинених неконтрольованими факторами.
Середовище непрямого впливу лише формує загальні перспективи розвитку, сприятливі чи не зовсім тенденції, проблеми, пастки, кон'юнктуру ринку тощо; його вплив відчувається згодом, з плином часу, воно лише визначає напрями процесів у економіці, формує загальні тенденції розвитку галузі на віддалену перспективу. Сюди належать політичні та соціокультурні фактори впливу, стан економіки, НТП, технологічні зміни та законодавчий вплив уряду, міжнародні відносини та стосунки з місцевим населенням, вплив групових інтересів, деякі макроекономічні явища (зокрема інфляцію, кризу надвиробництва, безробіття та ін.).
Характеристики зовнішнього середовища:
1. Взаємозв'язок чинників зовнішнього середовища - це рівень сили (ступінь залежності), з якою зміна одного чинника діє на іншу (його питома вага).
2.Під складністю зовнішнього середовища слід розуміти кількість факторів, на які організація повинна реагувати, а також рівень варіативності кожного фактора.
3.Рухливість середовища - це швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні організації.
4.Невизначеність зовнішнього середовища - відносна кількість інформації про середовище і впевненість у її достовірності.
Економічні фактори. Такі макроекономічні фактори як інфляція, валютна стабільність впливає безпосередньо через сировину та матеріали, що закуповує підприємство. На сьогоднішній день, коли велика інфляція в країні, фінансова нестабільність, що означає підняття продажних цін – це дуже впливає на роботу організації, а також податкове навантаження. На ПП «Імбекс» середня заробітна плата становить близько 800 грн. , що і відповідає середній з/п в м.Кузнецовську.
Політичні фактори. Політичні фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду. Ці фактори несуттєво впливають на діяльність фірми.
Правові фактори. Фірма керується у своїй діяльності такими законами і правовими актами – ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», Господарський Кодекс та ін.
Соціальні фактори. Місто процвітаюче, народжуваність з кожним роком збільшується – від 5 до 10 людей. Отже і потреби збільшуються на рахунок харчування.
Науково-технічні та технологічні фактори. ПП «Імбекс» в майбутньому збирається відкрити ще 2 нових магазина : «Барвінок» та «Берізка», а також займатися проектуванням та обслуговуванням пожежної та охоронної діяльності.
Природно-географічні фактори. Кліматичні умови в загальному не впливають на діяльність підприємства, а також ніяким чином не забруднює навколишнє середовище.
Аналіз впливу факторів макросередовища на підприємство проведемо в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Аналіз впливу факторів макросередовища на
Підприємство
Група факторів
Фактор
Стан фактора та
тенденції його
зміни
Характер впливу на організацію

1
2
3
4
5

Роки

Од. виміру
2006
2007


Політико – правові
Політичні партії
шт.
8259
6986
Не суттєво вплинуло


Громадські організації
шт.
6846
1527
Не суттєво вплинуло


Спілки об’єднань громадян
шт.
5
5
Не суттєво вплинуло

Економічні
Обсяг реалізованих послуг, Рівн. обл.
у % до попереднього року
113,0
107,7
Тенденція зменшення обсягів реалізованих послуг


Обсяг реалізованої продукції промисловості (у фактичних цінах) , Рівн. обл.
млн. грн.
6303,5
8158,6
Тенденція збільшення обсягів реалізації продукції


Загальний обсяг роздрібного товарообороту, Рівн. обл.
%
1,6
1,5
Спостерігається зменшення обсягу товарообороту


Продовження таблиці 2.1.
1
2
3
4
5


Роздрібний товарооборот підприємств, Рівн. обл.

%

116,8

123,4
Спостерігається збільшення товарообороту підприємств


Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, Рівн. обл.
у % до попереднього року

162,8

150,6
Тенденція зменшення фінансового результату


Доходи населення, Рівн. обл.


млн. грн.

9656

12456
Спостерігається збільшення доходів населення на 2800 млн. грн.


Бюджет, Рівн. обл.
Доходи
млн. грн.

1703,3

2534,9
Спостерігається збільшення доходів та видатків бюджету


Видатки

1872,1
2493,2Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах) , Рівн. обл.

млн. грн.

2144

2924
Збільшення інвестицій на 780 млн. грн.


Кількість постійного населення (на кінець року), Рівн. обл.

тис.

1153,3

1150,9
Незначне зменшення населення


Природний приріст, скорочення (-) населення, Рівн. обл.

осіб

-314

-397
Спостерігається скорочення населення на 83 особи


Рівень безробіття, Рівн. обл.

%

9,3

9,0
Незначне зменшення рівня безробіття


Продовження таблиці 2.1.
1
2
3
4
5


Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року) , Рівн. обл.

тис.

31,7

26,6
Кількість безробітних зменшується


Кількість зайнятих (у віці 15-70 років) , Рівн. обл.

тис.

465,4

471,8
Спостерігається збільшення кількості зайнятих


Середньомісячна номінальна заробітна плата, Рівн. обл.

грн.

888

1113
Спостерігається тенденція до збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати


Індекс цін реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (до попереднього року) , Рівн. обл.

%

106,9

118,1
Тенденція збільшення індексу цін реалізації продукції сільськогосподар-ськими підприємствами


Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) , Рівн. обл.

%

111,8

120,0
Тенденція збільшення індексу цін виробників промислової продукції


Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) , Рівн. обл.

%

109,6

116,0
Тенденція збільшення індексу споживчих цін на 6,4 %


Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності, Рівн. обл.

%

20,9

12,2
Спостерігається тенденція зменшення рентабельності операційної діяльності


Дебіторська заборгованість по містах та районах, Рівн. обл.

млн. грн.

49,3

391,2
Тенденція до збільшення дебіторської заборгованості , а саме на 341,9 млн. грн.

Продовження таблиці 2.1.
1
2
3
4
5


Кредиторська заборгованість по містах та районах, Рівн. обл.

млн. грн.

75,9

423,8
У 2007 році кредиторська заборгованість зросла на 347,9 млн. грн. порівняно із 2006 роком

Соціально- демографічні
Житловий фонд по містах та районах, загальної площі, Рівн. обл.

тис.
м2

718

726
Спостерігається поступове збільшення житлового фонду.


Розподіл постійного населення за статтю по містах та районах, Рівн. обл.
Чоловіків

осіб

19931

20029
Спостерігається збільшення постійного населення за статтю


Жінок

20739
20890Кількість народжених, Рівн. обл.

тис.

15,8

15,7
Спостерігається незначне зменшення народжених


Кількість померлих, Рівн. обл.
тис.
16,1
16,1
Змін не спостерігалось


Природний приріст населення, Рівн. обл.

тис.

-0,3

-0,4
Спостерігається негативна тенденція до зменшення природного приросту населення


Економічна активність населення по областях Поліського регіону

тис.

513,4

518,4
Спостерігається збільшення економічної активності населення


Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності (торгівля) , Рівн. обл.

тис.

116,1

118,1
Спостерігається збільшення зайнятого населення, а саме в торгівлі


Загальноосвітні навчальні заклади по містах та районах, Рівн. обл.

шт.

8

8
Змін не спостерігалось


Продовження таблиці 2.1.
1
2
3
4
5


Вищі навчальні заклади (1-2 рівня акредитації) , Рівн. обл.

шт.

11

11
Змін не спостерігалось


Вищі навчальні заклади (3-4 рівня акредитації) , Рівн. обл.

шт.

6

6
Змін не спостерігалось

Науково- технічні
Отримано охоронних документів (патентів) на винаходи, Рівн. обл.

шт.2
Тенденція збільшення патентів на винаходи


Придбання прав на патенти, ліцензії , ,Рівн. обл.
-на використання винаходів ,
-корисних моделей ,
-промислових зразків

шт.

6088
1264
275

2297
4722
318
Суттєвий вплив


Кількість промислових підприємств , що впровадили нові технологічні процеси, Рівн. обл.
шт.
1727
1808
Збільшення підприємств, які застосовують нові технології

Екологічні
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря по містах та районах

тис. т.

1,9
5,1

1,7
6,3
В м. Кузнецовську зменшуюься викиди шкідливих речовин, а по Рівненській області навпаки збільшуються


Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та автотранспорту по містах та районах

т.

40

23
Тенденція зменшення викидів від стаціонарних джерел та автотранспорту


Продовження таблиці 2.1.
1
2
3
4
5


Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

т

1617

1214
Тенденція зменшення викидів від стаціонарних джерел


Кількість підприємств, які мали викиди

т

54

57
Кількість підприємств збільшується, які мають викиди


Проаналізувавши вплив факторів макросередовища на підприємство, використовуючи статистичні дані, помітно, що найбільший вплив мають економічні та соціально-демографічні фактори, адже нестабільність в країні, інфляція негативно діють на розвиток підприємницької діяльності , і навпаки, а збільшення кількості населення – це свідчить про зростання потреб людей.
2.2 Взаємодія організації з діловим середовищем

Ділове оточення або мікросередовище – це є фактори, які ззовні впливають на діяльність фірми, організацію якої може частково чи повністю контролювати.
До факторів ділового оточення належать : споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, інфраструктура.
Необхідність дослідження споживачів та їх впливу на діяльність організації у конкурентному середовищі, визнання значущості споживачів на ринку як сили, що впливає на організацію виробництва і збуту не викликає сумніву, адже під ними розуміють тих осіб і фізичних чи юридичних), які регулярно купують товари або послуги. Бізнес залежить від споживачів і покупців, які звертаються до послуг ринку для покупок.
Будь-яке підприємство існує для споживачів, і тільки клієнти, потреби яких задовольняються, дають підприємству можливість вижити в умовах ринку, а у випадку ефективної діяльності отримувати прибуток і розширювати виробництво. Керівництву підприємства слід постійно та ретельно досліджувати ринки, визначати, хто в даний момент реально є клієнтом фірми. Покупець придбає, у широкому розумінні, найдешевшу та найзручнішу можливість швидко та якісно задовольнити свої потреби (досягти бажаного результату, виконати необхідний обсяг робіт).
Отже, саме споживачі вирішують (встановлюють критерії), що саме (яку продукцію, роботи чи послуги) слід випускати підприємству і за якими цінами їх реалізовувати (активно впливають на процес ціноутворення).
Споживачами ПП «Імбекс» є населення, а саме:
більша частина міста Кузнецовська, тобто кінцевий споживач;
інші підприємці м. Кузнецовська і Володимирця, а також Сарненського району.
Конкуренція - це система заходів, спрямована на утримання і розширення частки ринку (відповідно і норми прибутку) на основі тактичних і стратегічних змін у системі постачання, виробництва, збуту і управління.
Для виникнення конкуренції обов'язкова наявність багатьох реальних власників, тобто формування конкурентного середовища, при якому створюються рівні умови для всіх учасників господарювання. Конкуренція обов'язково призводить до збагачення одних та витіснення з ринку слабких фірм, що веде до банкрутства, безробіття, а з іншого боку - виникає безліч нових підприємств, які займають сектори ринку, що звільнилися або ж створюються заново, залучають нових робітників і службовців. Завдяки конкуренції тимчасово ліквідуються протиріччя між попитом і пропозицією, співвідношення яких в кожний конкретний момент впливає на рівень ринкової ціни. Через механізм конкуренції відбувається дія закону вартості.
Конкурентна боротьба між фірмами за надприбутки активно впливає на макроекономічні фактори, зокрема на зрушення в структурі суспільного сукупного продукту. Конкурентна боротьба змушує підприємців впроваджувати
найновіші досягнення науки, техніки і технології, знижувати витрати виробництва, раціоналізувати виробничий процес.
Конкурентні переваги - це те, на досягнення чого спрямовані всі стратегії у бізнесі. Конкурентні переваги формуються під впливом різноманітних факторів - кращого використання ресурсів, капіталу, високої якості роботи, переваг у менеджменті, маркетингу, швидкої реакції на запити споживачів, випуску нових видів продукції та інших.
Слід відзначити, що конкурентних переваг можна досягти завдяки постійному удосконаленню всіх сторін діяльності підприємства, від того
наскільки персонал спроможний до інтенсивної роботи і постійного навчання.
Інтенсивність конкуренції залежить від таких факторів:
кількість конкурентів і ступінь рівності їх сил; потенціал розвитку галузі;
середнє значення прибутковості галузі;
темпи росту чи занепаду галузі;
високі чи низькі вступні бар'єри;
рівень постійних або матеріальних витрат;
ступінь диференціації.
Рівень конкурентоздатності - можливость витримати конкуренцію з аналогічними товарами або послугами, які надходять на ринок від інших виробників. Рівень конкурентоздатності залежить від таких показників, що об'єднані у дві групи, як: 1) цінові фактори конкуренції- собівартість, прибуток, продажна ціна та ціна споживання тощо; та 2) нецінові фактори конкуренції - частка ринку, відповідність споживчих якостей виробу до вимог покупців, номенклатура та асортимент, імідж та ділова репутація товаровиробника, принципи організації торгівлі, транспортування, коло постачальників і споживачів, реклама, упаковка, види розрахунків, дизайн, сервісне обслуговування, ремонт, зручність та надійність в експлуатації тощо.
Конкурентами ПП «Імбекс» є:
інші магазини м. Кузнецовська, такі як:
“Колібріс”;
“Агроконтракт”;
“Дивень”;
“Скорпіо”;
Рівненська фірма “Палада”;
Сарненська фірма “Терен” – “Північ-центр”.
Таблиця 2.2.
Конкуренти ПП «Імбекс»
Показники, які порівнюються
Порівняльна оцінка «+» - краще, «0» - рівно, «-» - гірше


«Колібріс»
«Палада»
«Терен»

Ціна товарів
0
+
+

Асортимент товару
-
0
0

Сервісне обслуговування
0
0
-

Габарити підприємства
+
+
-

Якість продукції
0
0
-


Фірма «Імбекс» є конкурентоздатною, адже на її товар великий попит, а також великий досвід роботи. Найбільш помітним конкурентом з ПП «Імбекс» є Рівненська фірма “Палада”, що показано в таблиці 2.2, яка навіть має кращі показники, адже досвід має більший, ніж ПП «Імбекс», а також ціна на товари дешевша та габарити підприємства більші.
Постачальники – це фактор, який дозволяє вплинути на силу постачання. При цьому необхідно визначити, проаналізувати фінансовий стан постачальника, умови поставки, обсяги поставки, знати ціну на сировину, цінову політику, форми розрахунку.
Таблиця 2.3.
Назва підприємства
Продукція
Місто, де виробляється продукт

“Північ-центр”
Пиво, вода
Сарни

“Острозький завод”
Мін. вода
Острог

“Славія”
Вода “Інтер”
Рівне

“Еколайн”
Вода “Кап-кап”
Луцьк

“Водограй”
Мін. вода “Червона калина”
с. Жобри

“Літа”
Алкогольні напої
Рівне

“Мегаполіс”
Алкогольні напої
Запоріжжя

“Рівненська продуктивна компанія”
Кондитерські вироби
Рівне

“Авіо”
Кондитерські вироби
Рівне

“Імпульс”
Кондитерські вироби
Рівне

Постачальники ПП «Імбекс»
ПП «Імбекс» займається самостійно постачання продукції, але бувають випадки, які залежать від термінування товару. Саме тоді клієнти можуть самі забирати товар, а цими клієнтами є підприємці котрі не перший рік співпрацюють з підприємством.
Взаємодія з організаціями інфраструктури – це є організації, які надають додаткову допомогу фірмам: страхова компанія, банки, консалтингові фірми, транспортні організації, аудиторські компанії. Фірма працює з такими основними банками, як: «Аваль», «Промінвест», «Зевс».
Особливості взаємодії підприємства з державними , районними та муніципальними органами. З точки зору місцевих органів влади, керівник організації повинен забезпечувати реалізацію цілей та інтересів населення, зростання їхнього добробуту, зайнятість населення, соціально-політичну стабільність, збільшення податкових надходжень. Тобто місцеві органи не заважають діяльності фірми, але можуть обмежувати націнки на товари і також виконувати організацією вимоги, якщо вони є законними.