16. Інтегрування деяких ірраціональних функцій
Теорема1. Інтеграл
??
??,
??
????+??
????+??
????
Підстановкою
??
??
=
????+??
????+??
зводиться до інтеграла від раціональної ф-ції відносно t.
Теорема2. Інтеграл
??
??,
????+??
????+??
??1
??1
,
????+??
????+??
??2
??2
,…,
????+??
????+??
????
????
підстановкою
??
??
=
????+??
????+??
, де n-кратне число n1, n2,…,
??
??
зводиться до інтеграла від раціональної фукції.
А) провести вдалу підстановку
??
2
????
4?
??
2
=
??=
4?
??
2
4?
??
2
=
??
2
??
2
=4?
??
2
????=
?2?????
??
2
4?
??
2
=
(4?
??
2
)
2???
??
2
4?
??
2
??
=
4?
??
2
????
Б)
??????
3
???1
+
???1
=
??
6
=???1
??=
??
6
+1
????=6
??
5
????
=
(
??
6
+1)6
??
5
????
??
2
+
??
3
=
6
??
3
(
??
6
+1)
??+1
????
17. Визначений інтеграл. Означення, геом. і фізичний зміст.
Якщо існує границя інтегральної суми для ? -> 0, n-> ? яка не залежить від способу розбиття відрізка [а;b] і вибору точок, то ця границі назив. Визначеним інтегралом від ф-ції f(x) на відрізку [а;b] і позн. символом ?ав f(x)dx=limSn; ?>0; n>?. Теорема: якщо ф-ція f(x) неперервна на [a;b] то limSn; ?>0; n>? існує і не залежить від способу розбиття відрізка [a;b] на часткові. В такому випадку ф-цію назив. інтегрованою числа а, b відповідно нижньою та верхнею межами інтегрування. Якщо f(x) >0 то ?ав f(x)dx чисельно = площі криволінійної трапеції обмеженої лініями у = f(x), х=а, х=в, у = 0. У цьому випадку маємо геометричний зміст визначеного інтеграла.
Фізичний зміст:
Шлях, яким рухалася точка з моменту t1 до t2 рівний інтегралу S = ? t1 t2 f(t)dt
А)
Б) зобразити фігуру,площа якої виражається інтегралом ?13 (х - 1)dx
В) ?13(х - 1)dx = ((х2/2) - х)¦13 = (9/2) – 3 – (1/2) + 1 = 4 -2 = 2(кв. од.)
18. Умови існування на властивості визн. Інтеграла.
Теорема: якщо ф-ція f(x) неперервна на [a;b] то limSn; ?>0; n>? існує і не залежить від способу розбиття відрізка [a;b] на часткові. В такому випадку ф-цію назив. інтегрованою числа а, b відповідно нижньою та верхнею межами інтегрування.
Властивості:
При перестановці мед інтегралу змінюється його знак
?ав f(x)dx= - ?ва f(x)dx
Для будь - якої ф-ції f(x)
?аа f(x)dx = 0
Сталий множник можна винести за знак визначеного інтеграла
?ав сf(x)dx = с?ав f(x)dx
Інтеграл зі суми = сумі інтегралів
?ав (f(x) - + g(x))dx = ?ав f(x)dx + - ?ав g(x)dx
Адитивна властивість
?ав f(x)dx = ?ав f(x)dx + ?св f(x)dx, де а ? с ? в
Якщо f(x), g(x) – неперервні на [а, в] і f(x) ? g(x), то ?ав f(x)dx ? ?ав g(x)dx
¦?ав f(x)dx¦= ?ав ¦ f(x)¦dx
а) чи інтегрована ф-ція f(x) = ln(х) на відрізку [-1.2]
?-12 ln(х)dx = ¦u=lnx du=dx/x ¦= xlnx¦-12 - ?-12 x(dx/x) = xlnx¦-12 - x¦-12 =
¦dv=dx v=x ¦
X(mx-1) ¦-12 = 2(ln2-1)-(-1)(ln(1)- 1)=2(ln2-1)
Б) не обчислюючи порівняти
-?13 xdx i ?13 x2 dx
На відрізку [1.3] х ? х2 , а отже за ознакою № 6
?13 xdx ? ?13 x2 dx
19. Ф-ція верхньої межі інтеграла. Формула Ньютона – Лейбніца
Розглянемо інтеграл із змінною верхньою межею.
? а х f(t)dt
Очевидно він є ф-цією верхньої межі. Цю ф-цію про диференціюємо.
(? а х f(t)dt)’х = f(x)
Тобто похідна від інтеграла із змінною верхньою межею = значенню підінтегральної ф – ції при цій межі.
Формула Ньютона – Лейбніца. Якщо ф-ція f(x) визначена і неперервна на відрізку [a;b], і F’(x) = f(x), то ?ав f(x)dx = F(x)¦ab = F (b) – F (a), де F (b), F (a) – значення первісної в т. b i a.
Знайти похідну по змінній x з інтегралу (?1х(3t2+2)dt )’x = 3x2 + 2
20. Застосування визначеного інтегралу. Формули для обчислення площ, об’ємів.
Обч. Площ плоских фігур. Нехай f(x) - ф – ція неперервна на проміку [a;b], відомо, що якщо f(x) ? 0 на [a;b], то площина S криволінійної трапеції, обмеженої лініями у > f(x), у = 0, х = а, х = в дорівню інтегралу S = ?ав f(x)dx
Якщо f1(x) ? f2(x)
S = ??? (f1(x) - f2(x))dx
Обєм тіла обертання. Обєм тіла, утвореного обертанням навколо осі ОХ криволінійної трапеції визначається ф-лою V =
lim
???>0
???
??
2
??? = ?ab ?y2dx
Навколо осі OY
V= ?ab ?x2dy
Виразити через визн. Інтеграл об’єм тіла, утвореного обертанням навколо осі ОХ фігури, обмеженої лініями у=0, у=х, х=1
V = ?01?y2dx = ?01?x2dx = ?x3/3¦01 = ?/3(куб.од.)
21. Ознаки невласних інтегралів 1-го роду, та геометричний зміст.
Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування для функції у=f(x) визначаються так:
?ва f(x)dx=lim ?ва f(x)dx,
b>?
?в-? f(x)dx=lim ?ва f(x)dx,
a>?
Якщо відповідна границя існує і є скінченною, то невласний інтеграл називають збіжним, в іншому випадку-розбіжним.
Геометричний зміст.
Інтеграл ??0 f(x)dx
В разі збільшення ординати площа фігури зростає, але не безмежно. У називають площею нескінченної смуги.
Sn = ?в-? f(x)dx
Обрати серед даних інтегралів невласні інтеграли 1-го роду і виразити їх через границі:
??1
????
??2+??
= lim ?a1
????
??2+??
a>?
22.Означення невласного інтеграла 2-го роду, та геометричний зміст.
Невласний інтеграл з нескінченними межами для підінтегральної функції визначається так:
?+?-? f(x)dx=?а-? f(x)dx+?+?а f(x)dx
Дана сума інтегралів не залежить від вибору а.
Геометрично: площа нескінченої полоси збігання до максимально великого числа, але вона точно є обмеженою.
Якщо = lim ?na f(x)dx -розбіжний, то маємо невласний інтеграл 2-го роду
n>?
lim ?a1
????
??2+??
= lim(arctg(a)-arctg(1))=П/4
a>?
Невласних інтегралів 2-го роду в переліку немає.
23. Означення ДР, його порядку, розв’язку, інтегралу.
Диф. Рівнянням називають р-ння, незлежну змінну,невідому функцію та її похідну або диференціали різних порядків.
Порядком диф. р-ння називається порядок найстаршої похідної, що входить до рівняння.
Розв’язком диф. р-ння називається диференційована функція, підставлення якої разом з її похідними перетворє його в тотожність.
Процес відшукання розв’язків диф. р-ння називається розв’язуванням або інтегруванням диф. р-ння.
Диф. р-ння 1-го порядку має вигляд:
F(x,y,y’)=0
Або y’=f(x,y)
Диф. р-ння зі змінними, що відокремлюються:
f1 (x)g1(y)yx’+ f2 (x)g2(y)=0
Однорідні диф. р-ння: y’=f(
??
??
)
Визначити порядок ДР y’-2xy=0 і перевірити, чи є функція y=ex2+3 його розв’язком.
Розв’язання :
Маємо ДР 1-го порядку,
y’=2x* ex2 ; підставляємо в рівняння:
2x* ex2-2x(ex2+3 )=0;
0=0
y= ex2+3 є розв’язанням р-ння y’-2xy=0
24. Задача Коші. Теорема про існування та єдність розв'язку задачі Коші для ДР 1-го порядку.
Розглянемо р-ння
??y
dx
=f(x,y)
Серед цих розв’язків даног р-ння знайти такий, який при заданому значенні аргумента х=х0 приймає задане значення у(х)=у0. Числа х0 та у0 називають початковими умовами.
Теорема: Якщо ф-ція f(x,y) неперервна в деякій області, що містить точки(х,у), має у цій точці обмежену частинну похідну по у, то існує тільки один розв’язок р-ння y’=f(x,y), який задовольняє умову Коші: у= у0 при х=х0
Чи виконуються умови теореми про існування і єдність розв’язку задачі Коші для такої задачі y’=
???y2
x+1
, y(0)=1, в деякому околі т.(0,1)
Розв'язання:
??y
dx
=
???y2
x+1
;
??y
y2
=
??????
x+1
? y-2dy=? dx- ?
????
??+1
(??)?1
?1
= x- ln|x+1|+C
1
??
= ln|x+1|-x+C
y=
1
??? ????|??+1|+??
y(0)=
1
?c
=1 C=1 y=
1
ln
x+1
?X+1
В-дь: y=
1
ln
x+1
?X+1
25.загальний розв’язок і загальний інтеграл ДР 1-го порядку. Розв’язування задачі Коші при відомому загальному розв’язку. Частковий і особливий розв’язки.відомий загальний розвязок ДР у’-2х=0:
у = х2 +с . знайти розвязок задачі Коші для цього рівняння з початковою умовою у(1)=0.
Загальним розв’язком ДР є вираз виду:
у=f(х)+с
,де с – const.
Розв’язати задачу Коші означає знайти єдиний розвязок,який би задовільнив умову задачі.
Наприклад прийнявши константу с=0 отримаємо у=f(х)- конкретний розвязок ДР 1-го порядку.
Якщо загальний розвязок одержано в неявному вигляді Ф(х,у,с)=0 то його називають загальним інтегралом.
Розвязок,який отримують із загального при конкретному значенні довільної сталої,називається частковим розв’язком.
Відомий аг.розвязок ДР: у’-2х=0, у=х2+с.
Розвяжемо задачу Коші зпочатковою умовою:
у(1)=0
у(1)=12 +с=0; 1+с=0; с=-1.
У=х2 -1 – розвязок задачі Коші.

26.ДР розв’язані в квадратурах. Др із зміними,що виокремлюються ДР розв’язані в квадратурах-ДР 1-го порядку,які мають вигляд
????
????
=
??(??)
??(??)
, тощо
Далі ДР зводяться до обчислення простих інтегралів g(y)dy=f(x)dx ДР із змінними,що відокремлюються-це рівняння виду: f1(x)g1(y)y’x + f2(x)g2(y)=0;
ділимо на добуток функцій f1g2 і після інтегрування отримаємо:
g1
y
g2
y
????
+
f2
x
f1
x
????
=с.
Вибрати рівняння з відокремлюваними змінними із заданих рівнянь:
y’=
??
??
????
??
??
x3y’ + y=6 – рівняння з відокремленими змінними
y’ +
??
??
+ xy2 = 0
y’ +
??
3+??
=
????
5??
27.однорідні функції n-го степеня(приклад). Однорідні ДР 1-го порядку.
а) чи є однорідною і якого степеня функція
??
2
+
??
2
?
б) вибрати однорідне рівняння із заданих рівнянь(список в попередньому питанні).
Функція f(x,y) називається однорідною функцією n-го виміру,якщо при заміні в ній змінних х і у відповідно на tx,ty, де t-довільна величина(параметр), одержується та ж функція поміняна на tk,тобто:
f(tx,ty)= tkf(x,y)
показник k називають виміром,або степенем однорідної функції.
Рівняння M(x,y)dx+ N(x,y)dy = 0,в якому функції M(x,y) та N(x,y) – однорідні функції одногой того ж виміру,також є однорідними рівняннями відносно х і у.
а)f(x,y)=
х2+у2
;
f(tx,ty)=
??2х2+??2у2
=??
х2+у2
функція однорідна, першого виміру
б) вибрати однорідне ДР
y’=
??
??
????
??
??
- однорідне ДР.

28.Лінійні ДР 1-го порядку. Метод варіації довільної сталої.
Вибрати лінійне рівняння із заданих рівнянь(список в попередніх питаннях)
Лінійними називають ДР яке є лінійним щодо шуканої функції та похідної, воно має вигляд:
????
????
=??
??
???=??
??
Якщо ??
??
=0, то рівняння називається лінійним однорідним,в іншому випадку- лінійним неоднорідним.
Метод варіації довільної сталої спочатку розв’язують відповідне однорідне ДР
????
????
=??
??
???=0
Його загальний розвязок у= се?
??
??
????
далі С з попереднього рівняння розглядають як функцію від х, С=С(х), підбирають цю функцію так, щоб функція була розв’язком неоднорідного рівняння.
Загальний розвязок рівняння виражається формулою:
y = е?
??
??
????
(
??(??)
е
??
??
????
dx+C1)
Обрати лінійне рівняння
y’ +
??
3+??
=
????
5??
29.Лінійні ДР 1-го порядку.метод Бернуллі.Рівняння Бернуллі.
Рівняння
????
????
+ ??(??)?? =Q(x)yn (n ?0,n?1)
Називається рівнянням Бернулі.
Помножимо обидві його частини на (1-n)y- n,матимемо
(1-n)y-n
????
????
+ (1-n)y1-nP(x)=(1-n)Q(x)
y1-n=z,
(1-n)y- n
????
????
=
????
????
Одержємо лінійне рівняння
Вибрати рівняння бернулі
y’+
??
??
+xy2=0

30.означення числового ряду,частинних сум,збіжності і суми ряду. Геометричний ряд.
Вираз а1+а2+…ап.=
??=1
~
аn
називається числовим рядом,а число а1,а2,ап –числами ряду.
Сума скінченної кількості членів ряду S1=a1, S2=a1+a2,…, Sn=a1+a2+…+an називається частковою сумою.
Якщо існує границя S=
lim
??>?
????
, то ряд називається збіжним,а число S- сумою цього ряду.
Якщо
lim
??>?
????
не існує, або вона необмежена,то ряд називається розбіжним.
Геометричний ряд – ряд складений з членів геометричної прогресії 1,q,q2,……..
1+q+q2+q3+…+qn-1=
??=1
~
??^(???1)
При |q|<1 –збіжний
При q=-1,q=1,q>1 –розбіжний
Знайти частинні суми S2 I S3 для ряду
??=1
~
??+1
??2
S1=2 S2=
3
4
+2=
11
4
S3=
4
9
+
11
4
=
16+99
36
=
115
36
31.властивості рядів. Необхідна умова збіжності ряду. Гармонічний ряд і його збіжність.
Властивості:
Члени ряду,що збігається,можна групувати в довільному порядку,зберігаючи послідовність членів,в результаті новий ряд збігається і має таку свму суму.
Якщо ряди
??=1
~
аn
і
??=1
~
??n
збігаються, то збігається і ряд

??=1
~
(Ааn±??????)
=??
??=1
~
аn
± ??
??=1
~
bn
.
Якщо ряд
??=1
~
аn
збіжний,то
lim
??>?
????
=0.
Гармонічний ряд : 1+
1
2
+
1
3
+
1
4
+…=
??=1
~
1
??

Розглянемо послідовність часткових сум
Sn=1+
1
2
+
1
3
+…+
1
n
, нехай n>2m; m>2a, тоді
Sn=(1+
1
2
)+(
1
3
+
1
4
)+(
1
5
+
1
6
+
1
7
+
1
8
)+…+
1
2
+2*
1
4
+4*
1
8
+…+2m-1
1
2^??
=
??
2
Оскільки m>2a, то Sn>a де а –будь-яке число. Отже гармонічний ряд збіжний.
а) чи працює необхідна ознака?
??=1
~
??+1
n^2
;
lim
??>?
??+1
??
2
=
lim
??>?
1
2??
=?--ознака не працює.
б) чи збігається ряд
??=10
~
5
n
=
lim
??>?
5
??
=0
Отже,за необхідних умов ряд збіжний