План.
Управління виробничими запасами.
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками.
Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.
Управління виробничими запасами.
Своєчасне забезпечення в-ва матеріальними ресурсами, залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства.
Виробничі запаси – це засоби в-ва, які поступили на склади підприємства, але ще не вступивши в виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечити відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності з вимогами технологічного процесу. Треба відмітити, що на створення запасів відвертається значна кількість матеріальних ресурсів.
Зменшення запасів скорочує розходи по їх утриманню, знижує витрати, прискорює обертання обігових коштів, що в кінцевому результаті підвищує прибуток і рентабельність в-ва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.
Управління виробничими запасами виконує слідуючі функції:
Розробка норм запасів по всій номенклатурі матеріалів, які використовуються на підприємстві
Правильне розміщення запасів на складах
Організація діючого оперативного контролю за рівнем запасів і прийняття мір для підтримки їх стану
Створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісного і якісного зберігання
Нормування виробничих запасів – це визначення їх мінімального розміру по видах матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення в-ва. При нормуванні виробничих запасів спочатку визначається норма виробничих запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому виразі.
Норма запасу в днях встановлюється на основі слідуючих даних:
Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас) визначається як різниця між часом проходу вантажу від поставщика до споживача і часом обороту платіжних документів Нтр
Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості поступивших матеріалів – підготовчий запас. Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з врахуванням організаційно-технічних міроприємств по механізації вантажно-розвантажувальних робіт Нп
Технологічна підготовка матеріалів до в-ва – технологічний запас утворюється в тому випадку, якщо до початку в-ва потрібна попередня обробка матеріалу, визначається на основі нормативів часу для даних операцій Нт
Перебування матеріалів на складі – поточний запас, який задовільняє поточну потребу в-ва, забезпечує ритмічну роботу між поставщиками. Визначається множенням середньодобової норми потреби в матеріалах на плановий інтервал між двома поставками Нпот
Резерв на випадок перебоїв у забезпеченні і збільшенні випуску продукції (строковий або гарантійний запас). Характеризує відносну постійну величину і відновлюється після наступної норми матеріалів. Норматив страхового запасу визначається по інтервалу відставання поставок або фактичних даних про поступлення матеріалів Нс
Ндн = Нтр + Нп + Нт + Нпот + Нс
Норматив виробничих запасів в натуральному виразі по кожному виду матеріальних ресурсів визначається
Ннат = Ндн Мдн
Мдн – одноденний розхід в натуральному виразі
Норматив у вартісному виразі або норматив власних обігових коштів на сировину, матеріали визначається
Нст = Нд См = Ндн Мдн Ц
Логістичний підхід до управління матеріальними потоками.
Постачальна діяльність переплітається з іншими видими діяльності на підприємстві. Найбільше вона зв’язана з маркетиногом, плануванням і фінансами. Часом мета цих служб не співпадає з метою раціональної організації матеріального забезпечення.
У зв’язку з цим необхідно виділити спеціальну логістичну службу, яка би управляла матеріальними потоками починаючи від формування договірних відносин з поставщиками і закінчувати доставкою поставщику готової продукції.
Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які проводяться в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводська переробка сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами споживача, а також передача, зберігання і обробка відповідної інформації.
Мета логістичної системи – доставка матеріалів, виробів і товарів в задане місце, в потрібній кількості і асортименті.
Виділяють наступні елементи логістичної системи:
Закупка – підсистема, яка забезпечує поступлення матеріального потоку в логістичну систему
Склади – будівлі, споруди для зберігання матеріальних запасів
Запаси – запаси матеріалів, які дозволяють логістичній системі швидко реагувати на запит
Обслуговування в-ва – підсистема, яка занята обслуговуванням процесу в-ва
Транспорт – матеріально-технічна база і інфраструктура з допомогою яких здійснюється траспортування вантажів
Інформація – підсистема, яка забезпечує зв’язок і координацію всіх елементів логістичної системи
Кадри – персонал зайнятий виконанням логістичних операцій
Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку із логістичної системи
Збут
Фінанси
Спо-жи-вач
Поста-чаль-ник
Заг-ру-зка
Склад
Обробка
Склад

межі логістичної системи
– матеріальний потік
– потік фінансових засобів
На малюнку межі логістичної системи, які визначаються циклом в-ва.
Спочатку закуповується сировина, засоби в-ва, які поступають в логістичну систему у виді матеріального потоку, складуються і виходять з логістичної системи в споживання в обмін на фінанси.
Розрізняють матеріальні потоки:
зовнішні
внутрішні
вхідні
вихідні
Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками дозволяє:
гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів
скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів кінцевому споживачу
мінімізація товарних запасів
скорочення часу доставки товарів
прискорення процесу отримання інформації
підвищення рівня сервісу
Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.
Для успішної роботи на підприємстві необхідно, щоб відповідні підрозділи могли своєчасно отримувати чітку інформацію по таких джерелах:
бухгалтерська статистична, оперативна, технічна звітність
нормативні матеріали
первинна технічна і технологічна документація
дані спецспостережень і досліджень
анкетні дані, тестування
Для проведення аналізу і виявлення резервів ці матеріали бажано використовувати комплексно.
В роботі по виявленню організаційних резервів приймають участь весь колектив і всі ланки управління.
Планово-економічний відділ – показники зв’язані з виконанням виробничої програми.
Виробничо-диспетчерський відділ – показники, які характеризують організацію виробничого процесу і його регулювання.
Відділ головного технолога – показники технічного рівня в-ва.
Відділ нової техніки – показники технічної підготовки в-ва.
Всю аналітичну роботу збирає і обробляє служба головного інженера і складає план вдосконалення організації в-ва.