Вступ. Предмет та основні поняття інформатики
Інформатика як наука. Якісні та кількісні характеристики інформації. Iнформацiйнi системи. Iнформацiйнi технологiї як одна з важливих складових нацiонального продукту.
Збереження даних у комп’ютерах
Системи числення, переведення чисел з однiєї системи в iншу
Позицiйнi та непозицiйнi системи числення: означення, властивості. Математична формула чисел для позицiйних СЧ.
10-а, 8-а, 16-а, 2-а та 2-10-а СЧ. Правила переведення цiлих i дробових чисел з 10-ої СЧ у iншi СЧ та зворотні перетворення. Взаємозв’язок мiж 2-ми, 8-ми та 16-ми числами.
Арифметичнi та логiчнi операцiї над двiйковими даними
Форми збереження вiд’ємних чисел (прямий, обернений та доповнювальний коди). Операції (додавання, вiднiмання, множення) над двiйковими числами.
Порозряднi логiчнi (булеві) операцiї: заперечення, кон’юнкцiя, диз’юнкцiя, додавання за модулем 2. Застосування цих операцій.
Формати внутрішнього збереження числових та символьних даних
Формати збереження цілочислових даних.
Збереження дiйсних чисел у форматi з плаваючою крапкою. Запис та дiапазони значень для мантиси, основи, порядку. Арифметичні операцiї над даними з плаваючою крапкою.
Збереження текстової iнформацiї. ASCII-коди. Стандарти Unicode. Кодування лiтер української абетки.
Архітектура комп’ютерів
Загальна структура та класифікація комп’ютерів
Коротка історія розвитку обчислювальних засобів. Покоління комп’ютерів.
Структура та принцип функціонування комп’ютерів за фон Нейманом. Архітектура сучасних комп’ютерів.
Класифікація комп’ютерів: мейнфрейми, міні- та мікро-ЕОМ, персональні та планшетні комп’ютери. Основні характеристики.
Структура апаратного забезпечення комп’ютерів
Апаратна частина персонального комп’ютера: склад, взаємодія пристроїв.
Структура та функції материнської плати.
Центральний процесор – керування роботою пристроїв, реалізація арифметико-логічних операцій. Види мікропроцесорів.
Запам’ятовуючі пристрої
Ієрархічна структура пам’яті комп’ютера.
Внутрішня оперативна пам’ять. Мікросхеми пам’яті, характеристики. Кеш-пам’ять.
Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (HDD). Керування роботою та інтерфейси HDD.
Збереження даних на гнучких магнітних накопичувачах.
Компакт-диски. Технології HD DVD та Bly-ray.
Накопичувачі на основі флеш-пам’яті: принцип роботи, переваги, програмування.
Пристрої виведення та введення даних, периферійні пристрої
Засоби відображення інформації
Керування відображенням даних, текстові та графічні режими. Відеоадаптери та відеокарти.
Монітори на електронно-променевих трубках: структура, характеристики.
Рідкокристалічні дисплеї (LED): принцип роботи, основні параметри.
Плазмові панелі.
Засоби введення даних, периферійні пристрої
Клавіатура комп’ютера, схема кодування знаків.
Маніпулятор мишка, принцип роботи, програмування.
Зчитування зображень сканером, види сканерів.
Пристрої комунікації. Мережеве обладнання. Модеми.
Друк даних, матричні, струменеві та лазерні принтери.
Програмне забезпечення комп’ютерiв
Системнi програми
Основнi класи програмного забезпечення: системнi програми (ОС), системи програмування, ужитковi програми.
ОС – базова компонента програмного забезпечення. Основні складові компоненти ОС. Сервісні програми, утиліти, драйвери: види, призначення.
Файлова структура органiзацiї iнформацiї. FAT.
Багатовiконнi мультизадачнi ОС, основні функцiональні можливості. Коротка порівняльна характеристика ОС Windows, Mac OS, Unix, Linux.
Прикладне програмне забезпечення
Різновиди службового та ужиткового програмного забезпечення.
Текстові редактори та видавничі системи – функціональні можливості.
Редактори графічних зображень. Векторна та растрова графіка.
Електронні таблиці. Пакети математичного моделювання та побудови графіків. Фінансові та бухгалтерські пакети.
Бази даних та системи керування даними. АСУ і САПР.
Системи програмування та інстументальні середовища розробникiв.
Комп’ютернi мережі. Інтернет
Основні поняття про комп’ютернi мережі
Призначення та класифiкацiя інформаційних мереж.
Адресація комп’ютерів у мережі Інтернет. Поняття DNS.
Протоколи обміну TCP/IP, FTP.
Інтернет-сервіси: електронна пошта, пошукові системи, списки розсилання, телеконференції, засоби прямого спілкування, Інтернет-магазини тощо. Соціальні мережі.
Локальні та регіональні мережі – інтранет/екстранет.
Системи штучного інтелекту
Основні поняття про системи штучного інтелекту
Теоретичні засади та прикладні проблеми створення інтелектуалізованих систем. Класи систем штучного інтелекту.
Системи керування роботами та роботехнічними комплексами.
Бази знань. Експертні та багатоагентні системи.
Навчальні системи і віртуальні навчальні середовища.
Розпізнавання тексту і зображень. Синтез і розпізнавання усної мови. Системи автоматизованого перекладу. Сенсорні системи розпізнавання.
Принципи будови та функціонування нейронних мереж. Нейрокомп’ютери.
Лабораторні заняття - 10 годин
№ з/п
Зміст (теми) занять
К-сть
годин


Запис чисел у різних системах числення. Перетворення чисел з однієї системи в іншу. Арифметичнi та логiчнi (булеві) операцiї над цілочисловими даними.
2


Створення і форматування документів засобами текстового редактора MS Word.
2


Електронні таблиці MS Excel. Таблиця як база даних. Сортування даних у таблицях. Математичні, статистичні та інші фукції над даними.
2


Створення презентацій за допомогою програми MS PowerPoint.
2


Робота в мережі Інтернет. Пошук інформації за заданою темою.
2