Добавки в бетон пенетрон адмикс penetronsochi.com.
1. Ціль та галузь використання
1.1. Ціль - встановлення вимог до процесу «Зв’язків із споживачами» з метою виявлення відповідності процесів, відповідності продукції, причини скарг зі сторони споживачів, тенденції у протіканні процесів, результативність та фективність процесів.
1.2. Галузь використання - проведення аналізу інформації про стан протікання кожного з процесів життєвого циклу, а саме: ідентифікація потреб споживачів, проектування продукту відділами маркетингу, постачання готової продукції та продаж.

2. Нормативні посилання
1. 180 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. 180 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. Стандарт підприємства
4. .Положення про порядок оформлення звіту з аналізу даних.
3. Позначення та скорочення
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ - система управління якістю;
СТП - стандарт підприємства;
СКЯ - служба контролю якості;
ПЖЦ - процеси життєвого циклу;
ВЗГ – відділ зв’язків з громад кістю;

4. Опис виконання
4.1. Власником виконання процесу «Зв’язків із споживачами» є керівник ВЗГ. Власник даного процесу має повноваження:
- Планування, організація, аналіз і контроль роботи працівників щодо якості обслуговування розробки дизайнерсько-конструкторської документації, які б відповідали до вимог споживачів.
- перевірка поставленої готової продукції;
- аналіз обсягів продажу;
- право вимагати звіт про протікання кожного з ПЖЦ від начальників відділу маркетингу.
Власник процесу несе відповідальність за:
- вчасне виконання поставлених вищим керівництвом задач;
- аналіз інформації про протікання ПЖЦ;
- ідентифікація потреб споживачів, спрямованих на покращення ПЖЦ;
- вчасність, лаконічність та достовірність передання інформації до відділу маркетингу.
4.2.1 Вихідні потоки:
Вихідний потік
Процес-споживач
Форма передачі
Відповідальний завихідного потоку
приймання

Інформація про

Звіт поданий у


Задоволеність або незадоволеність вимог споживачів
Маркетингових досліджень
письмовій або
Начальник відділу маркетингуелектронній формі


4.2.2 Вхідні потоки:
Вхідний потік
Процес-постачальник
Форма отримання вхідного потоку
Відповідальний за
передачу

Статистична інформація про вимоги споживачів
Визначення та аналіз запитів замовників, підтримка зв'язків із замовниками
Проект і пропозиції узгоджені із замовником
Начальник планового відділу


4.2.3 Ресурси процесу:
- підготовлений персонал керівник СКЯ, інспектор з якості;
- бюджет;
- комп'ютерна техніка, приміщення.
4.3 Опис виконання процесу.
Процес " Зв’язків із споживачами " складається з етапів:
¦ Аналіз процесу зв’язків із споживачами;
¦ Перевірка плану зв’язків зі споживачами;
¦ Управління змінами, коригуючим процесом.
4.3.1 Аналіз процесу зв’язків із споживачами.
На основі отриманої інформації про обсяги реалізації готової продукції та отриманої інформації безпосередньо від споживачів проводиться процес зв’язків зі споживачами.
4.3.2. Перевірка плану зв’язків зі споживачами.
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що даний план відповідає вимогам наявних потреб споживачів. Перевірка проводиться шляхом зіставлення плану із нормами та стандартами.

4.3.3 Управління змінами, коригуючим процесом
Заміна процесу зв’язків зі споживачами проводиться шляхом заміни неефективних на нові налагоджені звязки з коригуванням відповідно до вимог стандарту та їхніх характеристик.

4.4 Зв’язків із споживачами. Модель процесу «Зв’язків із споживачами» знаходиться в додатку 1.
4.4.1. Критерії оцінювання та способи вимірювання процесу
Для контролю використовуються такі критерії результативності процесу:
1. Ідентифікація потреб споживачів: результативність - відношення кількості виконаних до кількості підписаних контрактів.
2. Планування та реалізація продукції: відношення кількості реалізованих проектів до загальної кількості розроблених проектів.
3. Продаж: відношення фактично проданої продукції до загального обсягу виготовленої.
4.4.2. Періодичність вимірювання одного критерію 1 раз на місяць.
4.4.3. Форма запису результатів вимірювання.
Результати вносять у звіт про протікання кожного з ПЖЦ, який
складається щомісяця і подається до вищого керівництва. Результати вносять в річний звіт з аналізування даних,За результатами аналізу визначаються недоліки протікання процесів.
«Затверджую»
Директор МП ТОВ«Officetech»
____________ М. Самсон
« » ________________2008р.
Стандарт підприємства
_______________________________________________________
Система управління якістю
Процес звязків із споживачами
Редакція І
Дата впровадження 22. 10.2008р.
Інженер з якості
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора з комерційних питань
Уповноважений з якості
Юрисконсульт

Добавки в бетон пенетрон адмикс penetronsochi.com.