Опис індивідуального завдання на курсову роботу з предмету «Системне програмування» на тему: «Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування»
Рудай Володимир
КІ – 36
Варіант №46
Опис вхідної мови програмування

1.Структура вхідної мови програмування
Структура блоку тіла програми
Заголовок програми:
^program <назва прогами>;
Розділ опису:
В розділі опису повинні бути описані всі ідентифікатори, що використовуються в розділі операторів виконання. Можливий опис змінних ідентифікаторів двох типів даних: Integer16_t – цілого типу даних, який виділяє в памяті під цілу змінну 16 bit та char – 8 bit. Якщо описується більше ніж одна змінна, тоді кожна нова змінна відділяється від попередньої знаком коми і пробілом. Опис змінних повинен завершуватись знаком крапки з комою. Опис змінних можливий лише після наявності ключового слова - директиви variable:

variable [ЗМІННА1], [ЗМІННА2], …, [ЗМІННАN] ;
Розділ

1.2.Оператори вхідної мови програмування:
Оператор вводу виводу
Оператори вводу виводу відповідальні за зчитування вхідної інформації з клавіатури і запису її у пам'ять, а також за зчитування інформації з пам’яті і виведення її на екран монітора. Цим функціям відповідають два оператори input – ввід інформації, output – вивід іформації. Вхідна чи вихідна інформація повинна відповідати типу змінної в яку відбувається запис чи зчитування.
input <ім’я змінної>
output <ім’я змінної>
Оператор присвоєння
Оператор присвоєння відповідає за надання певній області пам’яті відповідного значення. За операцію присвоєння відповідає знак “::=”. Присвоєння відбувається з права на ліво. Наприклад:

Ідентифікатор змінної ::= числове значення
В цьому випадку в область пам’яті на яку вказує ідентифікатор змінної записується відповідний двійковий код числового значення. Числовим значенням може виступати інша змінна значення якої зберігається в памяті.

Оператор організації циклів
Оператор організації циклів використовується для організації виконання операцій які повторюються. Ключовими словами циклу є слова if-, then і -else. Елементи циклу if- виконують перевірку умови продовження виконання.
Структура оператора циклу :

if- (умова перевірки)
then
{ вираз1 }
-else
{ вираз2 }
1.3 Арифметико-логічні операції
Арифметичні операції
Вихідна мова програмування передбачає п’ять арифметичних операцій: додавання, віднімання, множення, ділення, яке в свою чергу поділяється на знаходження цілої частини від ділення та залишку від ділення.
Оператори операцій:
add - оператор доавання;
sub - оператор віднімання;
* - оператор множення;
/ - оператор цілочисельного ділення;
% - оператор залишку від ділення;

Операції порівняння
Вихідна мова програмування передбачає чотири операції порівняння: рівність, нерівність, строго більше, строго менше.
Оператори порівнянь:
= - рівність;
o - нерівність;
le - менше(<);
ge - більше(>).

Логічні операції
Вихідна мова програмування передбачає три логічні (унарні) операції: інверсії (NOT),кон’юнкції(AND), диз’юнуції(OR).
Оператори операцій:
! - інверсія;
& - кон’юнкція;
| - диз’юнкція.
1.4 Типи даних
У вихідній мові програмування реалізується два типа даних:
integer16_t – ціле число розміром 16 біт (2 байти). Діапазон допустимих значеннь: -32768 … 32767.
char – символьний тип даних розміром 1 байт.
1.5 Ключові слова і ідентифікатори
Ключові слова вихідної мови:
program
variable
start
stop
input
output
if
add
sub
o
le
ge
integer16_t
Усі символи ключових слів вихідної мови мають низький регістр.
У вихідній мові програмування передбачено лише ідентифікатори змінних пам’яті. Назва ідентифікатора не може містити пробіл і спеціальні символи алфавіту. Регістр перших 8 символів будь-якого ідентифікатора повинен бути високим.
1.6 Коментар
Коментарі відділяються від тексту програми за допомогою символів @@
Приклад:
<текст програми> @@<коментар>