2.Основні шляхи надходження ОЗ.
ОЗ-це матеріальні активи, які підрядник утримує з метою використання їх у процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншими особами або для здійснення адмін. І соціально культурних функцій , очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року, або операційного циклу.
1)придбані за грошові кошти у постачальника або інших підприємств. Д152К63,68;2)надходження ОЗ будівництва реконструкцій Д152К20,22,66,65,68,63Д10К152.;3)Оприбуткування Оз внесених засновниками при формування статутного капіталуД46К40.Д10К46.;4)безоплатно одержані необоротні активи Д10К424,;5)переведення оборотних активів до ОЗ Д153К26, Д10К152.
4.Амортизація основних засобів
Під впливом часу сил природи та в процесі експлуатації ссновні засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первині фізичні якості.Амортизація оновних засобів-це поступове систематичне списання вартості основних засобів в процесі їх корисного використання пов’язане з їх фізичним і моральним зносом.До вартості осн.засобів, що підлягають амортизації включають витрати на їх придбання, виготовлення і покращення. Строк корисного використання- це період протягом якого підприємство передбачає використовувати відповідний обєкт або кількість одиниць продукції, яку підприємство очікує отримати від його використання.
Метод амортизаці основних засобів обирається підприємством самостійно.Можна виділити основні вимоги до амортизації осн.засобів:
-вартість об’єкта, що амортизується повина списуватися систематично протягом строку корисної експлуатації;
-метод амортизації який використовується повинен відображати процес споживання підприє.економічних вигід, що одержуютьсм явід об’єкта.
Амортизація осн.засобів нараховується із застосуванням таких методів:
-метод прямолінійного списання;-виробничий;прискорені методи амортизації:-зменшення залишкової вартості;-прискореного зменшення залишкової вартості;-кумулятивний.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно.Нарахування починається з місяця наступного за місяцем у якому обєкт осн. Засобів став придатним для користування.Нарахування амортизації припинюється починаючи з місяця наступного року за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.Суму нарахованої амортизації всі підприєм.відображають збільшення суми витрат підприєм. І зносу осн.засобів Д23К13.При використані 8 класу витрат за елементами нарахув. Амортиз. Здійснюється Д83К13.
12.Методи оцінки вибуття запасів.
Первісною вартістю запасів що внесені до статутного капіталу підприємства визначаються погоджена засновниками чи учасниками підпр.їх справедлива вартість з урахуванням витрат передбачених при формувані первісної вартості запасів, що придбані за плату. Не включаються до первісної вартості запаси, що належать до витрат того періоду в якому вони були здійснені понад нормові витрати, фін.витрати , витрати на збут, загальногосподарські та інші витрати, які безпосередньо не пов’язані з придбанням. При відпуску запасів у виробництво з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із методів:-ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасу;-середньозваженої собівартості;-собівартості перших за часом надходження(ФІФО);-нормативних затрат;-ціни продажу.Для всіх одиниць бух.обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання застосовується тільки 1 метод.
Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасу за цим методом оцінюються запаси які відпускаються та, послуги що виконуються для спеціальних проявів і ефектів, а також запаси які замінюють одне одного.
середньозваженої собівартості Оцінка проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишків таких запасів на поч. Звітного періоду і вартості одержан. За звітний період запасів на сумарну к-сть запасів на початок звітного періоду і к-сть запасів одержаних у звітному періоді.
Собівартості перших за часом надходження(ФІФО) базується на припущені. Що запаси використовуються у тій послідовності в якій вони надходили на підприємство тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво продаж чи інше вибуття оцінюється за собівартістю перших за часом надходження запасів.
Оцінка за Нормативними затратами полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції робіт, послуг, які встановлені підприємством з урахуванням нормативних рівнів використання запасів праці виробничих потужностей і діючих цін.Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норм і ціни повині регулярно в нормативі базі перевірятися і переглядатися.
Оцінка за цінами продажу заснована на застосувані підприємствами роздрібної торгівлі середнього проценту, торгівельної націнки товарів. Середній процент торгівельної націнки визначається діленням суми залишку торгівельної націнки на початок звітного місяця і торгівельних націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів на суму продажної вартості залишку товарів на початок місяця та продажної роздрібної вартості одержаних у звітному місяці товарів.
17.Документування .Облік руху ОЗ.
Рух ОЗ пов’язаний із здійсненням господарсь.операцій з надходження внутрішнього переміщення та вибуття ОЗ оформлюються за допомогою типових форм первиної облікової інформації затверджено наказом Мініст Укр.№352 Типові форми:
03-1Акт приймання передачі;03-2-акт приймання здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів.03-3-акт на списання оз;03-4-акт на списання автотранспор.засобів;03-5-акт про установки та демонтаж будівельних машин;03-6-інвентарна картка обліку оз;03-7- опис інвентарних карток по обліку оз;03-8-картка обліку руху оз;03-9-інвентарний список оз;03-14розрахунок амортизації оз;03-16-розрахунок амортизації по автотранспорту.
15.Документування виробничих запасів. Докуметтув.з надходження та оприбутківання запасів:накладна;рахунок;видаткованакладна;довіреність; прибутковий ордер;акт про приймання матеріалів. Документи складського обліку матеріалів:матеріальний ярлик;відомість обліку залишків матеріалів на складі;матеріальний звіт.Документи які використовуються при вибутті запасів:лімітно заробітна картка;акт вимога про заміну матеріалів; накладна вимога на відпуск внутрішнє переміщення матеріалів.
П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
П(С)БО 25 встановлює зміст і форму фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва. Особливістю такого звіту є тс, що до його складу входять тільки звітні форми Баланс (форма № 1-М) і Звіт про фінансові результати (форма № 2 -М), які дещо спрощені за показниками щодо відповідних типових форм. Інші форми фінансової звітності - Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності суб'єкти малого підприємництва не складають.
Виходячи з цього, при складанні фінансової звітності суб'єктом малого підприємництва слід враховувати вимоги П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", а щодо порядку заповнення статей форм № 1-М і 2-М, керуватися нормами, встановленими П(С)БО 25. При складанні спрощеної звітності передбачена можливість застосування рахунків як спрощеного, так і загального Планів рахунків бухгалтерського обліку.
Визначення суб'єкта малого підприємництва. Згідно Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 р. №2063-111 суб'єктами малого підприємництва є: юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро (біля 2,67 млн. грн.).
Для визнання суб'єктів малого підприємництва враховується середньооблікова чисельність працюючих, яка визначається у порядку, встановленому Держкомстатом України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.