Мета роботи - вивчення властивостей напівпровідникових діодів шляхом практичного зняття і дослідження їх вольт-амперних характеристик.
Схема дослідження, необхідні пристрої і деталі
Для зняття вольт-амперної характеристики напівпровідникового діода можна використати схему, яка зображена на рис.З. Елементи схеми визначаються типом досліджуваного діода. У табл.З наведені основні параметри деяких випрямляючих діодів, які широко застосовуються в електронній апаратурі.
Основні параметри деяких випрямляючих діодів
Таблиця 1
Максимальний
Пряме
Максимальна
Максимальний

Тип діода
випрямлений
падіння
зворотна
зворотний


струм
напруги
напруга
струм??
випр.макс


??
пр


??
зв макс


??
зв.макс
,мкА

Д2Б+Д2И
0,008÷0,025
1
10÷150
100÷250

Д9Б+Д9М
0,015÷0,04
1
10÷100
60÷250

Д226-Д226Е
0,3
1
200÷400
50

КД106А
0,3
1
100
10

Д223+Д223Б
0,05
1
50÷150
1

2Д215А
1,0
1,2
400
50

Д24Ї+Д242Б
10
1,0÷1,5
100
3000


Значення е.р.с. Е джерела постійного струму залежить від типу досліджуваного діода. Однак у більшості випадків досить прикласти до діода в прямому напрямку напругу порядку 1 В, а в зворотному - порядку (20 ÷50) В. Цю напругу можна отримати від джерела постійної регульованої напруги, яке передбачене в комплекті лабораторного макету.
Перемикач SA1 використовується для зміни полярності напруги, що підводиться до діода. Якщо перемикач встановлений у положення 1, то на діод подається пряма напруга, а при встановленні перемикача в положення 2 -зворотна. Потенціометр R з опором порядку 1 кОм використовують для плавного регулювання значення напруги, що прикладається до діода. Вольтметр повинен бути розрахований на вимірювання постійних напруг у межах (0÷50) В. Для більшої точності відліку при знятті вольт-амперної характеристики в прямому напрямку бажано застосувати вольтметр з двома або декількома межами вимірювань, одна з яких повинна складати приблизно (1÷2) В. При вимірюваннях вольтметром прямих і зворотних напруг необхідно дотримуватись відповідної полярності вмикання.
Перемикач SA2 призначений для під'єднання в схему одного з приладів, який вимірює струм діода. При встановленні перемикача в положення 1 в схему вмикається прилад для вимірювання прямого струму, верхню границю вимірювань якого вибирають відповідно до максимального значення випрямленого струму досліджуваного діода. При встановленні перемикача SA2 в положення 2 в схему вмикається мікроамперметр для вимірювань зворотного струму. Шкала цього приладу розраховується на відповідне максимальне значення зворотного струму діода (див. табл.1).
Для захисту схеми від випадкового пробою діода в ній передбачені два запобіжники FU1 і FU2, які розраховані на максимально допустиме значення випрямленого струму досліджуваного діода.
Складання і випробування схеми
/
Рис.З. Схема для дослідження напівпровідникового діода
Підібравши елементи схеми, з'єднують їх між собою у відповідності з рис.З. Після перевірки приступають до випробування схеми. Повзунок потенціометра R встановлюють у таке положення, при якому до вимірювальної частини схеми не буде підводитися напруга. Для випробування схеми при прямій напрузі, прикладеній до діода, перемикачі SA1 і SA2 встановлюють у положення 1. Верхня межа вимірювання напруги вольтметра повинна бути порядку (1÷2) В. Потім обережно пересувають повзунок потенціометра, збільшуючи напругу, що подається на діод. Одночасно стежать за значенням прямого струму діода, яке повинно змінюватись у межах, достатніх для зняття прямої гілки вольт-амперної характеристики. Якщо значення напруги, що підводиться до діода, змінюється дуже різко, то потрібно підібрати потенціометр з іншим значенням опору. Після цього повзунок потенціометра R знову встановлюють у положення нуля, а перемикачі SA1 і SA2 в положення 2 (зворотне вмикання). Шкала вольтметра повинна бути розрахована на вимірювання напруги порядку 50 В. Потім поступово збільшують зворотну напругу, прикладену до діода, і стежать за показами мікроамперметра. Значення зворотного струму повинно змінюватися незначно і не перевищувати максимального значення, допустимого для даного типу діода. Випробування схеми проводять для трьох - чотирьох діодів, що підлягають дослідженню.
Зняття вольт-амперної характеристики Inp=f(Unp) при прямій напрузі,
прикладеній до діода
Для зняття вольт-амперної характеристики потрібно встановити обидва перемикачі в положення 1 і, змінюючи напругу джерела від 0 до 1 В (з інтервалом 0,1 В), слідкувати за змінами значення прямого струму. Результати спостережень записати в табл.2.
Таблиця 2
??
пр
=??(
??
пр.
)
Діод типу ______
??
пр


??
пр
,мА

Зняття вольт-амперної характеристики IM=fi(U,.) при зворотній напрузі,
прикладеній до діода
Для зняття цієї характеристики необхідно встановити обидва перемикачі в положення 2 і, змінюючи напругу джерела від 0 до 50 В (з інтервалом 5 В), слідкувати за значенням зворотного струму діода. Результати спостережень записати в табл.З.
Таблиця 3
??
зв
=
??
1
(
??
зв
)
Діод типу ______
??
зв


??
зв
,мкА

Примітка. Якщо при випробуванні діода зворотний струм перевищує максимально допустиме значення, то випробування потрібно зупинити. Діод до експлуатації не придатний.
Побудова вольт-амперної характеристики діода
За даними табл.2 і табл.З у прямокутній системі координат будують вольт-амперну характеристику діода ??=??(??). Необхідно правильно підібрати масштаби струмів і напруг, що відкладаються по леях у прямому і зворотному напрямках.
Визначення коефіцієнта випрямлення Кя діода
Для розрахунку Кв потрібно визначити прямий і зворотний струми діода при напрузі 1 В і підставити їх значення у формулу
К
в
=
??
пр
??
зв
Визначивши Кв для декількох типів діодів, потрібно вказати, який з них найбільш придатний для роботи в схемах випрямлення.