Друге джерело — кредити банків чи фондів — використовується в загальному випадку для фінансування реально існуючого бізнесу під гарантією повернення позики у вигляді закладу, якого в нових бізнесменів немає.
Тому найчастіше фінансування організації нового бізнесу здійснюється так, як це блискуче описано Т. Драйзером у відомій трилогії «Фінансист», «Тітан», «Стоїк» — шляхом створення акціонерного товариства. Засновники акціонерного товариства, витративши мінімально необхідну суму для оформлення всіх належних документів, отримують право на випуск цінних паперів. В англійському варіанті останні звуться «sесuritу», що означає «забезпеченість», «безпека», оскільки вони мають бути забезпечені відповідними цінностями. На практиці цих цінностей може й не існувати, а отже і цінні папери жодної цінності не матимуть. В цьому ми встигли пересвідчитись за три роки існування цих цінних паперів у країнах СНД, а громадяни країн Заходу переконуються в цьому вже протягом не одного століття.
Але все одно й далі купують цінні папери! Бо вже давно доведено, що економіка розвинених країн пов’язана прямо пропорційною залежністю з обсягами торгівлі цінними паперами: ринок притягує ті інвестиції, які потім вкладаються в економіку. Вплив тут обопільний: з одного боку, розвиток фондового ринку сприяє розвитку економіки, а з іншого боку, — показники розвитку фондового ринку є індикаторами стану економіки країни.
Перш ніж розглянути статистичні показники та методи аналізу фондового ринку, ознайомимося з основними поняттями, які використовуються його учасниками та дослідниками. Їх визначення наведені в Законах України «Про інвестиційну діяльність», «Про цінні папери та фондову біржу» і деяких інших, що регулюють діяльність фондових та решти сегментів фінансового ринку.
Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, завдяки чому створюється прибуток (дохід) чи досягається соціальний ефект.
Розрізняють валові та чисті інвестиції.
Валові інвестиції являють собою загальний обсяг засобів, що інвестуються в визначеному періоді, спрямованих на нове будівництво, придбання засобів виробництва і на приріст товарно-матеріальних запасів.
Чисті інвестиції являють собою суму валових інвестицій, зменшену на суму амортизаційних відрахувань у визначеному періоді.
Динаміка показника чистих інвестицій відображає характер економічного розвитку країни на тому чи другому етапі. Якщо сума чистих інвестицій менше суми амортизаційних відрахувань), це свідчить про зниження виробничого потенціалу і як наслідок — зменшення обсягу продукції, що випускається (така ситуація характеризує країну, що «проїдає свій капітал»). Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це свідчить про відсутність економічного росту, тому що виробничий потенціал залишається при цьому незмінний (така ситуація характеризує державу, що «топчеться на місці»). Якщо сума чистих інвестицій є додатня величина (тобто обсяг валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), це означає, що економіка знаходиться на стадії розвитку, тому що забезпечується розширене відтворення її виробничого потенціалу (така ситуація характеризує державу «з розвинутою економікою»).
Інвестиції класифікуються за окремими ознаками:
1. За об’єктами вкладень засобів виділяються реальні, фінансові та інноваційні інвестиції.
Реальні інвестиції включають капітальні вкладення в основні фонди (створення нових, реконструкція та модернізація діючих), придбання цілісного майнового комплексу, в т.ч. в процесі приватизації.
Фінансові інвестиції включають придбання фінансових активів (акцій, облігацій, сертифікатів, відкриття депозитних рахунків), участь в заснуванні нових підприємств та у спільній діяльності.
Під інноваційними інвестиціями розуміють придбання ліцензій, патентів, програмних продуктів, фінансування наукових розробок, підготовка та перепідготовки фахівців.
2. За характером участі в інвестуванні виділяють прямі та непрямі інвестиції.
Під прямими інвестиціями розуміється безпосередня участь інвестора в виборі об’єктів інвестування і вкладення засобів. Пряме інвестування здійснюють підготовлені інвестори, які мають досить точну інформацію про об’єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування.
Під непрямими інвестиціями мають на увазі інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або іншими фінансовими посередниками). Не всі інвестори мають достатню кваліфікацію для ефективного вибору об’єктів інвестування і послідуючого керування ними. В цьому випадку вони придбають цінні папери, що випускаються інвестиційними або іншими фінансовими посередниками (наприклад інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів і інвестиційних компаній), а останні, зібрані таким чином інвестиційні засоби, розміщують на свій розсуд — вибирають найбільш ефективні об’єкти інвестування, приймають участь у керуванні ними, а одержані доходи розподіляють потім серед своїх клієнтів.
3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові інвестиції.
Під короткостроковими інвестиціями розуміють вкладення капітала на період, не більше одного року (короткострокові депозитні вкладення, придбання короткострокових ощадних сертифікатів).
Під довгостроковими інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.
4. За формами власності інвесторів виділяють інвестиції приватні, державні, іноземні і спільні.
Під приватними інвестиціями розуміють вкладення коштів, що здійснюються громадянами, а також підприємствами недержавних форм власності, перш за все — колективної.
Під державними інвестиціями розуміють вкладення, що здійснюються центральними і місцевими органами влади і керування за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів та позикових коштів, а також державними підприємствами за рахунок власних та залучених коштів.
Під іноземними інвестиціями розуміють вкладення, які здійснюються іноземними громадянами, юридичними особами та державами.
Під спільними інвестиціями розуміють вкладення, що здійснюються суб’єктами даної країни та іноземних держав.
5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції усередині країни і за кордоном.
Під інвестиціями усередині країни (внутрішні інвестиції) мають на увазі вкладення засобів в об’єкти інвестування, що розташовуються в територіальних границях даної країни.
Під інвестиціями за кордоном (закордонні інвестиції) розуміють вкладення засобів в об’єкти інвестування, що розташовані за межами територіальних кордонах даної країни (до цих інвестицій відносяться також придбання різних фінансових інструментів інших країн — акції закордонних компаній, облігації інших країн).
Окремим випадком інвестування є вкладання коштів (цінностей) у фінансові інструменти (цінні папери). При цьому кожна зі сторін інвестиційного процесу вирішує власні завдання:
емітенти — компанії-позичальники коштів на фондовому ринку — мають запропонувати такі цінні папери, які за інших однакових умов користуватимуться більшим попитом і забезпечать ефективність інвестиційної стратегії. Під останньою розуміють задоволення потреби в інвестиційних ресурсах найбільш вигідним і найменш ризикованим способом;
інвестори вибирають тип цінного паперу, який відповідає стратегії зберігання коштів чи одержання прибутку з урахуванням ризикованості відповідних операцій на фондовому ринку, після чого добирається конкретний об’єкт вкладання капіталу, тобто — цінний папір певної фірми.
2. Рівень ймовірності виникнення форс-мажорних обставин (на рівні соціально-економічних заборон і т. ін.).
3. Кількість і частка підприємств-банкрутів галузі.
4. Рівень надійності сировинного та паливно-енергетичного забезпечення випуску продукції (оцінка на підставі показників п. II).
5. Рівень надійності збуту продукції (оцінка на підставі показників п. III).
Наступний етап аналізу передбачає комплексну територіально-галузеву оцінку інвестиційної привабливості, яку можна дістати комбінаційним групуванням. Поглиблюючи аналіз інвестиційної привабливості, можна відповісти на запитання, які з галузей у розглянутих регіонах є найбільш ефективними для інвестування.
Як і щодо галузей, в основу оцінки інвестиційної привабливості підприємств насамперед покладено аналіз та прогнозування їх фінансово-економічного стану. При цьому визначаються параметри, які характеризують якісну і кількісну сторони стану підприємств у недавньому минулому і в перспективі.
Спочатку оцінюються можливості одержання стабільного прибутку протягом тривалого періоду, що є основою здійснення самофінансування і забезпечення ліквідності. Статистичними методами дається оцінка майбутніх періодів згідно з можливостями збуту і здатністю наявних та запланованих продуктів приносити прибуток, забезпечувати необхідну прибутковість акціонерного капіталу. Враховується наявність ринків, зокрема тих, що швидко розвиваються, надійність постачальників з погляду гарантій збереження стабільності виробничого процесу, життєві цикли продуктів, стан збуту продукції, здатність на етапі технологічного перелому переорієнтовувати маркетингову концепцію тощо.
Використовуються індикатори кредитоспроможності, можливого погіршення фінансового стану та банкрутства, які висвітлені в розділі «Статистика кредиту».
У ході оцінювання перелічених параметрів використовується система показників ліквідності, платоспроможності, рентабельності. ділової активності, яка наводиться далі.
Для оцінки інвестиційної привабливості підприємств використовуються різні системи показників. Нижче наводиться одна з них, розроблена у відповідності з вимогами міжнародного меморандуму і ASC (international Accouling Standarts Committec), об’єднані у такі групи:
показники оцінки майнового стану інвестованого об’єкту (частка активної частини основних засобів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття);
показники оцінки фінансової стійкості (платоспроможності) інвестиційного об’єкта (надлишок або нестача власних довгострокових та середньострокових позикових джерел формування запасів та витрат, надлишок або нестача загальної суми основних джерел формування запасів та витрат, надлишок або нестача власних оборотних засобів, показник робочого капіталу, коефіцієнт незалежності, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт фінансової стійкості, показник фінансового лівериджу);
показники оцінки ліквідності активів інвестованого об’єкту (поточний або загальний коефіцієнт покриття, коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, коефіцієнт абсолютної ліквідності, показник норми грошових резервів, коефіцієнт покриття періодичних виплат);
показники оцінки прибутковості інвестованого проекту (коефіцієнт прибутковості інвестицій, коефіцієнт прибутковості власного капіталу, операційна рентабельність продажу (прибутковість продажу), коефіцієнт експлуатаційних витрат, коефіцієнт прибутковості активів);
показники оцінки ділової активності інвестованого об’єкту (продуктивність праці, оборотність засобів у розрахунках (в оборотах та у днях), оборотність оборотних засобів (в оборотах), оборотність виробничих запасів (у днях), оборотність власного капіталу, оборотність основного капіталу;
показники оцінки ринкової активності інвестованого проекту (дивіденд на одну акцію, коефіцієнт цінності і акції, рентабельність акції).
Груповим показникам, а також показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються в залежності від їх вагомості, відповідні числові значення. Вагомість може бути зазначена експертним шляхом і є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших факторів.
І. Показники ліквідності характеризують здатність забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань і дають можливість передбачити спроможність і вірогідність повернення позички згідно з угодою. Розглянемо ці показники докладніше.
Заключним етапом визначення привабливості підприємств є визначення їх рейтингу. Тут існують різні підходи, згідно з якими виокремлюються класи підприємств в порядку зменшення рейтингу інвестиційної привабливості.
Заключним етапом визначення інвестиційної привабливості підприємств є визначення їх рейтингу, тобто присвоєння певного номеру в упорядкованому ряду показників, що характеризують інвестиційні якості об’єктів інвестування, результати діяльності компаній і фірм тощо. Для визначення рейтингу існують різні підходи. Нижче наводиться один з таких підходів, згідно з яким виділяються підприємства в порядку зменшення рейтингу інвестиційної привабливості.
Клас 1. Підприємства вищого класу. Мають доступ до альтернативних фінансових джерел (ринків), що гарантується стабільним економічним станом. Мають стабільний приток готівки по відношенню до зобов’язань. Зведений баланс забезпечує реальний захист активів.
Клас 2. Підприємства високого класу. Мають доступ до фінансових ринків, але трохи менший, ніж підприємства 1-го класу. Приток готівки стабільний.
Клас 3. Підприємства вище середнього класу. Мають доступ до альтернативних фінансових ринків, який може знижуватись в періоди економічних невизначень та спадів.
Клас 4. Підприємства середнього класу. Доступ до фінансових ринків обмежений навіть в періоди сприятливої економічної ситуації. Притоку готівки притаманні значні коливання, що може обмежити платоспроможність.
Клас 5. Підприємства нижче середнього класу. Доступ до альтернативних фінансових ринків обмежений навіть в умовах сприятливої економічної ситуації. Приток готівки є, але його коливання можуть обмежувати платоспроможність.
Клас 6. Підприємства ризикового класу. Виконання зобов’язань в значній мірі залежить від активів. Обмежені приток готівки та захист активів. Можливості розвитку і покращення фінансово-економічного стану залишаються невизначеними.
Для визначення рейтингу підприємств на основі інтегральних показників, розрахованих на базі системи показників фінансово-економічного стану можуть бути використані статистичні методи, зокрема метод багатомірних середніх (див. розділ …).