Тема 11. Інноваційні аспекти розвитку регіону
Питання теми:
11.1. Базові положення інноваційно-інвестиційної політики розвитку регіону
11.2. Сутність інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку регіону
11.1. Базові положення інноваційно-інвестиційної політики розвитку регіону
Конституція України визначила головний вектор перерозподілу економічних прав і повноважень на користь регіонів.
Зміна соціально-економічних умов господарювання визначає нові підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіонів. Це потребує аналізу, моніторингу та розроблення шляхів вирішення проблем, пов'язаних з інвестиційною діяльністю на всіх регіональних рівнях. Формування ринкового інфраструктурного середовища передбачає створення диверсифікованої системи інвесторів. Вона складається з агентів різних функціональних і соціально-економічних структур — виробничих, посередницьких, біржових, суто інвестиційних та інших підприємств.
У регіонах України ще не склалася мережа приватних інституційних інвесторів. Найбільшими потенційними приватними інституційними інвесторами є комерційні банки, які здійснюють переважно короткострокове кредитування найприбутковіших торговельно-посередницьких операцій, а не інвестування.
Економіка країни, де вітчизняний інвестор практично не вкладає кошти у розвиток виробництва, не може бути привабливою для іноземного інвестора. Залучення іноземних інвестицій має здійснюватися з урахуванням цілей і завдань державних програм структурної переорієнтації виробництва, цільових програм міжгалузевого та галузевого розвитку, конверсії та розвитку експортного потенціалу. Слід брати до уваги також процеси внутрішньої та зовнішньої кооперації продукції виробничо-технічного призначення, приватизації державних підприємств із залученням іноземного капіталу.
Україна має можливість змінити свої позиції як покупець інвестицій за рахунок їх диверсифікації, отримуючи іноземні інвестиції у вигляді технологічного обладнання, матеріалів, прав інтелектуальної власності, ноу-хау, торгових знаків, деяких інших цінностей. Доцільність такого підходу підтверджена не тільки деякими зарубіжними фахівцями, а й досвідом окремих країн, наприклад Японії, де закупівля та використання зарубіжних ліцензій значною мірою сприяли її соціально-економічному розвитку.
Під час проведення великомасштабних інноваційно-інвестиційних заходів належна роль має бути відведена фонду довгострокового кредитування на підприємствах — інноваційно-інвестиційному фонду. Створювати такі фонди доцільно і в регіонах з метою використання їх коштів на потреби розвитку пріоритетних галузей.
Інноваційно-інвестиційна політика регіону будується з урахуванням специфічних чинників. При її проведенні намагаються використати наявні переваги для залучення інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Деякі регіони розраховують на розширення дотацій із центрального бюджету на підтримку вугільної промисловості, підприємств агропромислового чи воєнно-промислового комплексу, інші намагаються мобілізувати власні ресурси через місцеві податки та інші канали, треті розвивають недержавний сектор з метою залучення його фінансових ресурсів у вигляді інвестицій в економіку.
Для України найефективнішими видами інвестицій є новітні технології та обладнання, ноу-хау, вільно конвертована іноземна валюта. Можливості іноземних інвесторів щодо вкладення тих чи інших видів інвестицій залежать від країни походження — чи вона є з групи розвинених країн, країн на терені колишнього СРСР та з інших країн.
Одним з економічно доцільних напрямів залучення іноземних інвестицій в Україну є поетапний перехід від імпорту невеликих партій технологічного устаткування або інших товарів виробничого призначення (з метою вивчення та освоєння ймовірного ринку збуту продукції) до створення спільних підприємств з їхньою подальшою експансією на ринки за межами України. При цьому слід ураховувати жорстку конкуренцію, що панує на світових ринках техніки і технологій. Успішність реалізації цього напряму залежить від послідовності та радикальності економічних трансформацій. Усі рішення щодо укладання контрактів мають приймати незалежні від держави господарські суб'єкти, підприємці, які розпоряджаються власними або позиченими ресурсами і відповідають за наслідки прийнятого рішення своїм майном. Державі має належати роль регулятора податкової, митної, а опосередковано і кредитної політики. Водночас вона зобов'язана захищати вітчизняні та спільні підприємства від протекціоністських дій зарубіжних урядів. Особливо це актуально в умовах виявлення тенденції до посилення протекціонізму в міжнародній торгівлі продукцією сільського господарства, сталеплавильної та текстильної промисловості, тобто тих галузей, де Україна може бути вагомим світовим експортером. Варіанти економічної стратегії слід розглядати в єдиному спеціальному документі — концепції або програмі.
Отже, вдосконалення політики залучення зарубіжних інвесторів пов'язано з вирішенням таких проблем:
по-перше, регулювання питань власності, особливо на нерухоме майно і землю, згідно з чинними міжнародними нормами;
по-друге, прийняття законів та підзаконних актів щодо проблем, які стосуються іноземного інвестування єдиним пакетом;
по-третє, розроблення концепції (програми) з чітким визначенням мети залучення іноземних інвестицій, виділення пріоритетних сфер (адресатів) інвестування, механізму реалізації поставлених цілей;
по-четверте, здійснення політики протекціонізму для підтримки вітчизняних товаровиробників та захисту перспективних галузей економіки.
Практика засвідчує, що, проводячи політику залучення інвестицій, важливо дбати про забезпечення їхньої стабільності та тривалості.
Ефективне використання іноземних інвестицій потребує упорядкування державного управління ними. Передусім слід чітко визначити та розмежувати повноваження об'єктів державного управління в цій сфері з метою узгодження їхньої діяльності та уникнення дублювання повноважень.
У межах стратегічного підходу слід обрати загальну політику щодо іноземних інвестицій. Вона може бути ліберальною, контролюючою та обмежувальною. Державне управління іноземними інвестиціями повинно базуватися на системі органів державної влади, що відповідають за контроль над іноземними інвестиціями, створення ефективної системи спеціального законодавства і підзаконних актів щодо іноземних інвестицій, вибір пріоритетних галузей, секторів і проектів для інвестицій у цих галузях, а також галузей, обмежених для іноземного інвестування. До цих заходів відносять також встановлення інвестиційних пільг, зокрема створення експортоорієнтованих чи спеціальних (вільних) економічних зон, надання податкових, тарифних, регіональних пільг тощо, або встановлення обмежень у системі державного управління діяльністю іноземних інвесторів.
Територіальний розподіл іноземних інвестицій в Україні є досить нерівномірним. Це зумовлено рівнем інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів у цілому.
В Україні формується інноваційно-інвестиційна політика розвитку регіонів, що відповідає умовам ринкової економіки. Все більше вона стає політикою самих регіонів, а не лише центру. Без об'єднання зусиль центральних, регіональних, місцевих органів влади, державного й альтернативного секторів економіки важко розраховувати на швидке подолання інвестиційного спаду в країні, на перехід економіки до стадії пожвавлення, а згодом і піднесення.
Погодження інтересів різних ієрархічних рівнів і господарюючих суб'єктів різноманітних форм власності потребує розроблення відповідного механізму регулювання і стимулювання надходження інвестицій.
На загальнодержавному рівні мають бути створені економічні умови для активізації інвестиційної діяльності завдяки використанню переважно фінансово-економічних методів регулювання та стимулювання інвестицій, властивих ринковій економіці. До таких методів належить регулювання ставок оподаткування і рефінансування, норм обов'язкових резервів у НБУ, валютного курсу, митних платежів тощо. Методом економічного регулювання є також субсидіювання позикового відсотка з кредитів для фінансування інвестицій. Це відповідатиме пріоритетам регіональної інвестиційної політики, сприятиме заохоченню спільного фінансування інвестицій з державних і приватних джерел.
Державна інноваційно-інвестиційна політика має формуватися з урахуванням регіональних інвестиційних програм. Адже включені до державної програми інвестиції будуть реалізовуватися, а об'єкти будуватися в конкретних регіонах на певних територіях, економічні інтереси яких слід ураховувати повною мірою. Способами врахування цих інтересів можуть стати спільне пайове фінансування з державних і регіональних джерел, надання пільгових централізованих інвестиційних кредитів під гарантії місцевих банків.
На регіональному рівні важливе значення має закріплення фінансової бази інноваційно-інвестиційної діяльності у вигляді довгострокових стабільних нормативів. Високу стабільність фінансів забезпечують середньострокові нормативи, розраховані на 3 —5 років.
Активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності на рівні регіонів може забезпечити диференціація ставок місцевих податків, а також центральних і регулюючих податків у частині, що спрямовується до регіональних бюджетів. Створення пільгового податкового режиму для інвесторів усіх форм власності, що вкладають капітал у проекти з регіональним пріоритетом, поліпшить інвестиційний клімат у регіоні, стимулюватиме вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Важливе значення має розмежування функцій у сфері інвестицій між регіональними і місцевими рівнями. Важливо визначити, які інвестиційні завдання вирішуються на регіональному і місцевому рівнях та за рахунок яких джерел фінансування. Для підвищення ролі як регіонального, так і місцевого самоврядування це слід закріпити відповідними нормативами.
Використання інноваційних форм регіонального розвитку сприятиме підвищенню ефективності реалізації регіональної інноваційно-інвестиційної політики.
Здійснення глибоких соціально-економічних перетворень в Україні потребує врахування потенціалу і особливостей регіонів у межах виваженої державної політики регіонального розвитку, в тому числі у такій ключовій сфері, як інвестиції. У цих умовах зростає необхідність прискорення розроблення в країні наукової концепції інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку.
11.2. Зміст інноваційно-інвестиційної стратегії регіонального розвитку
Інноваційно-інвестиційна політика регіонального розвитку передбачає визначення державних і регіональних пріоритетів, а також організаційну та структурну переорієнтацію системи наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок, створення нових вітчизняних структур науково-технічного змісту, їхніх регіональних ланок.
Інвестиційна діяльність має бути спрямована на вирішення таких завдань:
забезпечення економічного та соціального розвитку регіонів з урахуванням раціонального використання їхнього потенціалу, відтворення місцевих ресурсів та охорони навколишнього середовища;
комплексне розв'язання міжгалузевих науково-технічних та організаційно-управлінських проблем, що зумовлені необхідністю подолання кризи, економічного пожвавлення, розвитку в інтересах регіону і країни в цілому;
підвищення технологічного та інформаційного рівня всіх сфер господарської діяльності для досягнення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємницьких структур регіону;
реалізація стратегії розвитку регіонів, сприяння формуванню високоефективної структури їх економіки.
Складовими інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку є інвестиційна стратегія; інвестиційні програми; заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення інвесторів.
Стратегія — це детальний комплексний план досягнення поставленої мети. З вибором стратегії пов'язана розробка планів проведення досліджень та інших форм інноваційної діяльності.
Регіональна стратегія полягає у виборі концепції основних напрямів розвитку. На основі прийнятої стратегії розробляється конкретна програма соціально-економічного розвитку регіону та, як її складова частина, інвестиційна програма.
Необхідною умовою реалізації інвестиційної програми є сприятливий інвестиційний клімат. Він залежить передусім від загальноекономічної та політичної ситуації. Складовою інвестиційної програми є розробка регіонального інвестиційного законодавства. На регіональному рівні діяльність щодо забезпечення інвестиційної привабливості інвесторів полягає в розробці комплексу документів, що складають інвестиційний паспорт регіону.
Можна виділити два основних напрями у виборі регіональної стратегії.
Перший напрям полягає у створенні стартового капіталу через продаж акцій діючих підприємств і залучення інвесторів у масштабні спільні проекти. На цій основі будуються економічна стратегія і програма розвитку. Залучені у такий спосіб інвестиції мають забезпечити такі пріоритетні напрями модернізації економіки:
створення і розвиток переробних виробництв з прогресивними технологіями;
модернізація мінерально-сировинного сектору економіки; реконструкція діючих підприємств в електроенергетиці,
вугільній, металургійній, машинобудівній, легкій, харчовій та інших галузях;
структурна переорієнтація АПК і підвищення його ефективності для створення інтенсивного землеробства і тваринництва з урахуванням природнокліматичних і ґрунтових умов;
удосконалення транспортної інфраструктури з урахуванням потреб як міського, так і сільського населення;
активізація зовнішньоекономічної діяльності; використання вигідного геополітичного положення; започаткування великомасштабного залучення іноземного капіталу.
Другий напрям у виборі регіональної стратегії — визначення точок зростання економіки, спроможних дати велику, але «різношвидкісну» віддачу, яка поступово спрямовувалась би на розвиток економіки у міру освоєння капіталовкладень. Перша черга інвестицій у цьому разі забезпечує випуск акцій під програми точок зростання і створення на цій основі регіонального фінансового ринку.
У регіональній стратегії слід також ураховувати внутрішньо-регіональний аспект, а саме:
інтереси міст і районів у місцевих інвестиційних програмах і проектах підприємницької діяльності мають бути враховані та скоординовані з загальнорегіональними;
в регіональних нормативних актах і договорах регіональної адміністрації з місцевими адміністраціями слід забезпечити свободу дій місцевої влади (в установлених межах) у взаємовідносинах з іншими регіонами, а також захист інтересів інвесторів організаційною і фінансовою підтримкою та гарантіями.
Список використаної літератури:
1) Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 254 с.