, де підприємство ломюто<м
шрат ИШфМШЩГШОт опису принципів оцінки статей звіт-носп та методи обліку за окремими статтями звітності.
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених П(С)БО 6 ..Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", і повинна бути обтрунтова-на та розкрита у фінансовій звітності. Такими випадками можуть бути: доповнення та зміни в статуті підприємства; зміна вимог органу, що затверджує П(С)БО, і якщо зміни забезпечать більш повне та об'єктивне відображення операцій або подій у фінансовій звітності підприємства. Якщо відбулися зміни облікової політики, то у примітках до фінансової звітності слід розкрити причини і сутність змін. Крім того, вони повинні бути обґрунтовані і оформлені наказом керівника.
Встановлення облікової політики для подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій, та для подій або операцій, які раніше не відбувалися, не вважається зміною облікової політики.
На вибір облікової політики підприємства чинить вплив значна кількість різноманітних факторів, основними з яких є:
специфіка та обсяги діяльності;
організаційно-правова побудова;
стратегія і тактика фінансово-господарського розвитку;
аспекти системи оподаткування;
свобода в прийнятті рішень з питань ціноутворення та вибору партнерів;
забезпеченість технічними засобами функцій менеджменту;
рівень інформаційного забезпечення підприємства;
рівень кваліфікації бухгалтерських працівників;
тщффльпієль працюючих на підприємстві та кількість матеріально відповідальних осіб;
віддаленість структурних одиниць тощо.
Наказ про облікову політику
Зміст облікової політики оформляється спеціальним наказом або розпорядженням про облікову політику, що затверджується керівником підприємства. Важливим аспектом формування наказу про облікову політику є розкриття методики ведення обліку окремих фактів господарської діяльності, щодо яких чинні стандарти та інші нормативні акти не містять конкретних рекомендацій щодо правил їх обліку. Тому підприємство повинно самостійно встановити відповідний спосіб ведення обліку з конкретного питання, на підставі чинних положень. Особливу увагу приділяють визначенню тих методів (способів) ведення обліку, без відомостей про використання яких зовнішніми та внутрішніми користувачами бухгалтерської інформації неможлива об'єктивна оцінка фінансового стану, руху грошових коштів чи визначення кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства (табл. 6.1.).
Особливості ведення бухгалтерського обліку, які обрані підприємством при визначенні його облікової політики, застосовуються з 1 січня нового року всіма структурними підрозділами незалежно від місця їх знаходження, включаючи виділені на окремий баланс. Подання інформації про облікову політику та її зміни у фінансовій звітності забезпечує можливість зіставлення фінансових звітів одного підприємства за різні звітні періоди, а також фінансових звітів різних підприємств.
76