Таблиця 9.1
Порівняння зовнішнього та внутрішнього аудиту
Ознака
Зовнішній аудит
Внутрішній аудит
Внутрішній аудит у банківських установах
Внутрішній аудит в комерційних структурах

1
2
3
4
5

1. Мета організації контролю
Підтвердження достовірності фінансової звітності 
Захист інтересів власників щодо збереження власності, економного та ефективного використання ресурсів, отримання надійної та повної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень,забезпечення дотримання всіма працівниками своїх посадових обов'язків відповідно до цілей підприємства, дотримання відповідності політиці, планам, процедурам, законодавству 
Контроль за активами, постійний моніторинг всіх банківських операцій і процесів
Контроль за активами, відповідність облікової політики, прийнятої на підприємстві, чинному законодавству

2. Замовник
Власники (акціонери)
Керівництво, власники
Рада акціонерів, Наглядова рада банку
Власник, директор підприємства

3. Залежність від підприємства
Незалежний 
Підконтрольний власнику 
Підконтрольний Наглядовій раді банку, Раді акціонерів
Підконтрольний керівнику підприємства

4. Види послуг
Визначається договором на
Визначає керівництво підприємства, беручи до уваги
Аналіз внутрішньобанківських
Аналіз фінансової звітності

Продовження таблиці 9.2

1
2
3
4
5


аудиторські послуги
потреби управління
звітів, у т.ч. стан виконання фінансового плану
підприємства, його активів, пасивів

5.Об’єкти аудиту
Залежать від господарсько – фінансової діяльності суб’єктів перевірки і визначаються договором
Залежать тільки від господарсько – фінансової діяльності підприємства і визначаються керівником
Внутрішньобанківські звіти
Фінансова, податкова звітність, цикли діяльності підприємства (закупівель, продаж, інвестицій тощо).

6.Характер діяльності
Підприємницька діяльність
Виконавча діяльність
Виконавча діяльність
Виконавча діяльність

7.Організація служби
Аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа (підприємець)
Окрема служба внутрішнього аудиту або в складі іншого структурного підрозділу
Окрема служба внутрішнього аудиту
Окрема служба внутрішнього аудиту або в складі іншого структурного підрозділу

8.Організація роботи аудитора
Визначається керівництвом аудиторської
фірми або аудитором самостійно
Виконання конкретних завдань керівництва
Виконання завдань, зазначених в Положенні Ради акціонерів про
внутрішній аудит, завдань Наглядової ради
Виконання конкретних завдань керівництва підприємства

9.Виконання функцій
Не виконує
Виконує
Виконує
Виконує

Продовження таблиці 9.3

1
2
3
4
5

управління

10.Суб’єкти аудиту
Незалежні аудитори
Штатні працівники підприємства
Штатні працівники банку
Штатні працівники підприємства

11.Регламента
ція аудиту
Регламентується Законом «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту
Регламентується керівництвом підприємства
МСА, Закон України «Про банки і банківську діяльність», накази з регламентації внутрішнього аудиту, положення про внутрішній аудит Ради акціонерів
Внутрішні документи з дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і надійності функціонування системи внутрішнього контролю

12. Кваліфікація
Вища освіта та наявність сертифіката аудитора
Вища спеціальна освіта, сертифікат аудитора не обов’язковий
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи – не менше 3 років
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи
– не менше 3 років

13.Оплата праці
Нарахування зарплати згідно з діючим
Нарахування зарплати згідно зі штатним розкладом підприємства
Нарахування зарплати згідно зі штатним розкладом банку
Нарахування зарплати згідно зі штатним


Продовження таблиці 9.4

1
2
3
4
5


положенням про оплату праці аудиторської фірми або договору


розкладом підприємства

14.Відповідаль
ність
Перед замовником і перед третіми особами, АПУ
Перед власниками, менеджерами за якість і своєчасність виконання покладених обов'язків і за дотримання повноважень 
Перед Радою акціонерів, наглядовою радою банку
Перед керівництвом підприємства

15.Наявність ризику
Ризик бізнесу аудиторської фірми, аудиторський ризик
Ризик бізнесу підприємства, втрати репутації
Ризик бізнесу підприємства, втрати репутації
Ризик бізнесу підприємства, втрати репутації

16.Адресат звітності за результатами роботи
Замовник (власник, акціонери), можливе оприлюднення
Керівництво підприємства
Наглядова рада банку, Рада акціонерів
Власник, керівник підприємства

17.Зміст і форми звіту
Аудиторський висновок за змістом і формою повинен відповідати вимогам АПУ, МСА, інші форми звітності погоджуються між аудитором і замовником
Акт перевірки та інші звітні документи визначає керівництво підприємства
Визначається Положенням Ради акціонерів
Визначається керівництвом підприємства