Тести менеджерам спец. 8.050200 з дисципліни „Менеджмент організацій „
Строки скликання зборів акціонерів ВАТ
Збори скликаються не рідше 1-го разу на рік, або позачергово за певних обставин (на вимогу рев. комісії, спостережної ради або на вимогу акціонерів, які мають не менше 20% акцій тов-ва)
Строки скликання зборів ТОВ
Збори учасників скликаються хоча б 2 рази на рік
Посадові особи органів управління ТзДВ
Голова правління учасників, голова рев. комісї, члени рев. комісії, голова спостережної ради, члени спостережної ради
Посадові особи органів управління ВАТ
Голова правління акціонерів, голова рев. комісї, члени рев. комісії, голова спостережної ради, члени спостережної ради
Чому дорівнює статутний капітал ТОВ
625 мін. ЗП
Чому дорівнює статутний капітал Командитного товариства
Статутний капітал є будь-яким, , але розмір часток вкладників не повинен переищувати 50% майна товариства
Вищий орган влади ВАТ
Загальні збори акціонерів
Вищий орган влади Повного товариства
Збори учасників товариства
Особливості створення ВАТ
1. відкрита передплата на акції організовується засновниками, при цьому засновники зобов’язані бути власниками акцій на суму не менше 25% статутного фонду; 2. строк відкритої передплати не перевищує 6 міс. 3. ВАТ рахується заснованим, якщо вдалося охопити передплатою 60% акцій не менше.
10 . Особливості створення ТОВ
1. статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається установчими або засновницькими документами;2.до моменту реєстрації тов-ва кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30% вказаного в астановчих документах вкладу, а повний внесок повинен бути внесений не пізніше першого року після реєстрації. При невиконанні цієї вимоги сплачується за час прострочки 10% пені з недовнесеної суми. 3. учаснику тов-ва, який сплатив свої внески видається свідоцтво.
Порядок скликання загальних зборів ВАТ
До проведення загальних зборів акціонериів – держателів інших акцій повідомляють персонально. Крім того загальне повідомлення друкуєтьсяу місцевій пресі за місцем сзнаходження ВАТ і в одному з офіційних друкованих видань ВРУ, КМУ, державної комісії з ЦП та фондового ринку із зазначенням часу та місця проведення зборів та порядку денного.
Повідомлення про проведення заг. Зборів повинно бути за 45 днів.
Види господарських підприємств в Україні
ВАТ, ЗАТ, ТзОВ, ТзДВ, повне тов-во, командитне тов-во
Чисельність працівників малого підприємства промислової галузі
!!!!50 чоловік
Створення підприємства можливе за умов
Наявності хоча б єдиної загальної мети
Наявності хоча б 2-х працівників, які мають спільну мету
Наявності формальних та неформальних груп
Самоокупність та самофінансування
Матеріальної відповідальності
Дотримання законів
Приватне підприємство це :
підприємство, яке засноване на власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили
16. Організація це :
форма об’єднання людей для спільної діяльності в межах певної структури;
установа, що покликана виконувати певні функції і вирішувати поставлені завдання для досягнення відповідної мети;
організм або певна система, яка розвивається за певними законами, порушення яких приводить до банкрутства.
Макросередовище організації це :
Сукупність факторівта обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, але організація проконтролювати або змінити їх не може.
Мікросередовище організації це :
Сукупність факторів організацій або обставин, які зовні впливають на діяльність підприємства, однак організація може їх частково або повністю контролювати
Характеристика факторів зовнішнього середовища
Політико-правові, соціально-культурні, технологічні, економічні, екологічні, міжнародні
Основні складові внутрішнього середовища
Споживачі, конкуренти, постачальники, посередники, партнери, акціонери
Основні складові внутрішнього середовища організації
Виробництво, кадри, маркетинг, фінанси, технології
Життєвий цикл організації це
Період, протягом якого організація проходить певні стадії функціонування від моменту її створення до спаду або ліквідації
Основні елементи маркетингу
Маркетингові дослідження, вибір маркетингової стратегії, товарна політика, цінова політика, політика розподілу, комунікаційна політика, маркетинговий контроль
Місткість ринку це:
Можливий обсяг продажу продукції за певний період часу
Фактори макросередовища маркетингу
Демографічні, економічні , рівень розвитку науки і техніки, право і політика, соціальні, культура
26.Основні види маркетингу за видами попиту
Конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ремаркетинг, синхромаркетинг, демаркетинг, підтримуючий, протидіючий
Насиченість ринку це :
Перспективи зміни попиту на продукцію
Що таке контактні аудиторії
Це будь-яка чітко визначена група людей, яка виявляє реальний чи потнеційний інтерес до діяльності підприємства або може мправити на неї певний вплив
Санація підприємства - це :
Система заходів, яка вживається державою або її органами, банками і спрямована на попередження фінансового краху чи банкрутства організації
Фінансова санація включає :
Основною метою санаційного аудиту є :
Аналіз стану підприємства та отримання на основі цього даних для складання санаційного плану
Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі можуть бути :
Під час аналізу виробничо-господарської діяльності аудитор проводить таку роботу :
Перевірку складових внутрішнього середовища організаці, на основі вивчення документів виробничо-господарської діяльності, опитування персоналу, співбесіда з керівництвом
До головних показників, які характеризують структуру капіталу тафінансову незалежність підприємства відносяться :
Власний, позиковий, залучений – струкура капітла
Співвідношення власного і позикового капіталу
Для діагностики сильних та слабких місць на підприємстві, потенційних ризиків та додаткових шансів використовуються такі методи
СВОТ-аналіз,
До заходів фінансової реструктуризації можна віднести такі :
1. формування у працівників чіткого розуміння того, що фірма знаходиться у складному стані; 2. проведення заходів по по зменшенню витрат; 3. зменшення статті виробничі запаси
З моменту визнання боржника банкрутом
Створюється ліквідаційна комісія, яка проводить оцінку майна за найнижчою ринковою вартістю
При яких умовах може бути порушено справу про банкрутствопідприємства :
1. заява будь-кого з кредиторів з визначенням вимог, що не були задоволені в термін, 2. заява від прокурора (при фіктивному чи навмисному банкрутстві), 3. заява від податкової чи КРУ, 4. заява від підприємства з власної ініціативи з обов’язковим прикладанням балансу, фінансової звітності, списку кредиторів і дебіторів
У ході впровадження справи про банкрутство арбітражний суд може застосувати до боржника такі процедури :
1. Відхилення заяви при виявленні фінансової спроможності підприємства боржника (при технічному банкрутстві), 2. відхилення заяви в результаті появи можливості проведення санації, тобто з’являються санатори, які в змозі відновити фінансову платоспроможність підприємства в результаті проведення реорганізаційних змін, 3. визнання підприємства банкрутом
Основні екзогенні фактори фінансової кризи:
Спад кон’юнктури ринку, зниження купівельної спроможності, нестабільність податкового законодавства, політична нестабільність в країні, рівень інфляції, поява потужного іноземного інвестора
Фінансова криза підприємства характеризується наступними екзогенними факторами:
Спад кон’юнктури ринку, зниження купівельної спроможності, нестабільність податкового законодавства, політична нестабільність в країні, рівень інфляції, поява потужного іноземного інвестора
Основні ендогенні фактори фінансової кризи підприємства
Низька якість продукції, неправильні стилі управління на підприємстві, недосконала організаційна структура управління, низький рівень кваліфікації персоналу, прорахунки при визначенні постачальників або посередників
Основні напрямки проведення фінансової санації за рахунок власних коштів підприємства
автономна
Фінансовий стан підприємства залежить від
Результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності
Фінансовий стан підприємства характеризується
Системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів
Основними показниками аналізу фінансового стану є :
ліквідності, рентабельності, майнового стану, ділової активності
Основні показники аналізу фінансового стану підприємства
ліквідності, рентабельності, майнового стану, ділової активності
Особливості зовнішнього фінансового аналізу
орієнтація аналізу на публічну,зовнішню звітність підприємства,
множиність об'єктів-користувачів,
різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу,
максимальна відкритість результатів аналізу для користувачів.
Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу підприємства:
-аналіз абсолютних показників прибутку,
-аналіз показників рентабельності,
-аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу,
-аналіз ефективності використання залученого капіталу,
-економічна діагностика фінансового стану підприємства.
Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу підприємства
Основним змістом внутрішнього фінансового стану підприємства є:
аналіз майна та кредитоспроможності підприємства,
аналіз фінансової стійкості та стабільності підприємства,
аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства,
оцінка використання майна та вкладеного капіталу,
аналіз власних фінансових ресурсів,
аналіз ліквідності та платоспроможності,
аналіз самоокупності підприємства.
Предметом фінансового аналізу підприємства є :
фінансові ресурси, їх формування та використання.
Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується за формулою:
Поточні активи/поточні пасиви
Ознакою „позитивного" балансу є :
Показник поточної ліквідності є більшим 1
Ознакою „негативного" балансу є :
Показник поточної ліквідності є меншим 1
Коефіцієнт ліквідності характеризує:
Здатність підприємства швидко перетворювати активи на гроші
Операційний менеджмент це :
діяльність пов’язана з розробкою, використанням і вдосконаленням виробничої системи, на основі якої виробляється основна продукція чи послуги компанії.
Яку категорію характеризує визначення "Соціальна спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та зв'язані між собою відносинамиспівробітництва" :
Трудовий колектив
Як розраховується коефіцієнт плинності кадрів
Надлишкова плинність(сума всіх звільнених працівників)/загальна кількість працівників під-ва
Як розраховується коефіцієнт закріплення кадрів
Відношенні кількості працівників прийнтятих до суми працівників звільнених
Що таке ринок праці
Це частина ринкової економіки, яка представляє собою сукупність економічних відносин, що дозволяють формувати попит та пропозицію робочої сили, визначати ціну робочої сили та погоджувати її в залежності від умов праці;
Це є соціально-економічні відносини між державою, роботодавцем та найманим працівником з приводу найму його робочої сили на певний період часу при цьому робоча сила виступає як товар;
Є сферою формування попиту і пропозиції на робочу силу
У чому суть адміністративної функції управлінської праці
Вплив на працівниківза допомогою адміністративних інструментів
Класифікація персоналу за участю в процесі виробництва
Основний, допоміжний, обслуговуючий, управлінський у сфері виробництва
Система роботи з персоналом це:
Комплекс заходів по відбору, найму та навчанню персоналу, регулювання умов праці, стимулювання за рахунок застосування різних форм і методів
Логістика це:
наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних і інформаційних потоків в просторі і часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача.
Виробнича потужність це:
Показник, який відображає максимально можливий обсяг випуску продукції певної номенклатури або асортименту за відповідний період часу при найбільш повному використанні обладанння та виробничих ресурсів
Види логістики
Закупівельна (логістика постачання), виробнича, логістика запасів, збутова або розподільна, транспортна, інформаційна.