Показники оцінки фінансового стану ВАТ «Костопільський завод продовольчих товарів»

Показники
Розрахунок
Рекоменд значення
Напрям змін
Значення


На поч. періоду
На кін. періоду

Коефіцієнти ліквідності
2007

1.
Коефіцієнт поточної ліквідності
Оборотні активи/
(поточні зобов’язання+доходи майбутніх періодів)
>2
Збільшення
2.23
2.18

2
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(Оборотні активи-запаси)/
(поточні зобов’язання+доходи майбутніх періодів)
>1
Збільшення
1.58
1.59

3
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Грошові кошти та їх еквіваленти/
(поточні зобов’язання+доходи майбутніх періодів)
>0,2…0,25
Збільшення
0,093
0,18

Коефіцієнти оборотності (ділової активності)
2006
2007

4.
Коефіцієнт оборотності запасів
С/б реалізованої продукції/
(запаси на поч.. періоду+запаси на кін. періоду)

Збільшення
13.82
13.54

5.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Загальний обсяг реалізованої продукції/
(дебіторська заборгованість на поч.. періоду+дебіторська заборгованість на кін. періоду)

Збільшення
4.75
4,09

6.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Загальний обсяг реалізованої продукції/
(кредиторська заборгованість на поч.. періоду+кредиторська заборгованість на кін. періоду)

Збільшення
12.89
11.8

7.
Розмір чистого робочого капіталу
(Оборотні активи+витрати майбутніх періодів)-(поточні зобов’язання+доходи майбутніх періодів)

Збільшення
8706.8
11906.1

8.
Строк погашення кредиторської заборгованості
Середня величина кредиторської заборгованості*365/Собівартість реалізованої продукції або 365/Коефіцієнт обороту кредиторської заборг.

Зменшення
76.8
89.2

9.
Строк погашення дебіторськоїї заборгованості
Середня величина дебіторської заборгованості*365/Собівартість реалізованої продукції або 365/Коефіцієнт обороту дебіторської заборг.

Зменшення
28.3
30.9

10
Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)
Загальний обсяг реалізації продукції/(Залишкова вартість основних засобів на поч.. періоду+….на кін.періоду)

Збільшення
11.1
10.8

Коефіцієнти концентрації (фінансової стійкості)

11
Коефіцієнт концентрації власного капіталу
Власний капітал/Активи підприємства
0,5
Збільшення
0,71
0,68

12
Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу
Позичковий капітал/Активи підприємства

Зменшення
0,25
0,31

13
Коефіцієнт співвідношення позичкового і власного капіталу
Позичковий капітал/Власний капітал

Зменшення
0.41
0.45

14
Коефіцієнт забезпечення кредитами
(Чистий прибуток до оподаткування+витрати на оплату %)/витрати на оплату %

Зменшення
47.7
170.2

Коефіцієнти рентабельності

15
Рентабельність продажу
Чистий прибуток/чистий дохід від реалізації
>0
Збільшення
0,06
0,06

16
Рентабельність активів
Чистий прибуток/
(Активи на поч.. періоду+активи на кін. періоду)
>0
Збільшення
0,35
0,30

17
Рентабельність капіталу
Чистий прибуток/(Власний капітал на поч.. періоду+власний капітал на кін. періоду)
>0
Збільшення
0,29
0,25Виробнича структура ВАТ «Костопільський завод продовольчих товарів»