Маркетинг
1. Яке із наведених визначень поняття "маркетинг" є найбільш повним і вдалим?
а) соціальний процес, завдяки якому прогнозується, поширюється та задовольняється попит на товари та послуги шляхом розробки їх просування та реалізації
б) процес планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій
в) комплексна система організації виробництва та збуту продукції, побудована на основі попереднього дослідження потреб покупців.
г) володіння ринком
2. Витрати на проведення маркетингових досліджень найбільше залежать від таких факторів:
а) об’єктивності досліджень, системності інформації
б) обсягу необхідної інформації, глибини досліджень, складності аналізу
в) вартості досліджень, тривалості аналізу, методів збирання інформації
г) внутрішнього, зовнішнього середовища підприємства
3. За якими ознаками класифікують товари широкого вжитку?
а) споживчі товари, товари виробничого призначення, послуги
б) основне устаткування, споживчі товари, послуги, товари тривалого користування
в) товари повсякденного попиту, товари попереднього виробу, товари пасивного попиту, товари особливого попиту
г) дорогоцінні товари, ритуальні товари
4. За якими факторами сегментується ринок споживачів?
а) географічними, політичними, соціальними, економічними, факторами поведінки споживача
б) демографічними, психологічними, соціальними, економічними
в) географічними, демографічними, психографічними, факторами поведінки споживача
г) соціальними, моральними, економічними
5. Образотворчі знаки - це ...
а) слова або їх сполучення, що мають характер слова для виділення товару підприємства від інших товарів конкурентів
б) конкретні зображення тварин, птахів, предметів символів, трансформованих літер для позначення товару підприємства чи самого підприємства
в) комбінація зображення та слова для виділення товару підприємства від інших товарів конкурентів
г) зображення птахів, предметів
6. Попит буде нееластичним, якщо:
а) Це = 1
б) Це > 1
в) Це < 1
г) Це >= 1
7. Хто такі оптовики-консигнатори?
а) це особи, які торгують на умовах консигнації, не зберігають за собою права власності на товар, розрахунки ведуть за кількість закупленого в них товару
б) це особи, які торгують на умовах консигнації, не зберігають за собою права власності на товар, а рахунки роздрібній торгівлі виставляють тільки за те, що вже розкуплено споживачами
в) це особи, які торгують на умовах консигнації, зберігаючи за собою право власності на товар, а рахунки роздрібній торгівлі виставляють тільки за те, що вже розкуплено споживачами
г) це особи, які перепродують товар роздрібним торговцям
8. Заліковий талон - це ...
а) сертифікат, який дає право на зазначену знижку при придбанні конкретного товару
б) специфічний вид премії, яку отримує споживач при здійсненні покупки, яку вони можуть обміняти в спеціальних обмінних пунктах на товар
в) винагорода товаром за низькою, доступною ціною, а в деяких випадках - безкоштовно, як заохочення за купівлю іншого товару
г) талон, який дає право покупки зі знижкою
9. Якими вихідними поняттями характеризуються маркетинг і ринок?
а) нужда, попит, товар, обмін, угода
б) попит, реклама, просування, тактика
в) товар, ціна, попит, товарорух
г) ціна, товар
10. Об’єктами маркетингових досліджень є:
а) зовнішнє середовище підприємця та покупці
б) ринки, реклама, організація збуту, система товароруху, товари, покупці, конкуренти та інше
в) цінова політика, товарна політика, збутова політика
г) збут, конкуренти, ціна
11. Як класифікують товари виробничого призначення (ТВП)?
а) основне устаткування, допоміжні матеріали, сировина, вузли і агрегати
б) за рівнем прийняття рішень, необхідних для здійснення покупки; за швидкістю споживання; за роллю в процесі виробництва тощо
в) виробничі запаси, готові деталі, сировина, устаткування
г) обладнання, товари широкого вжитку, споживчі товари
12. Які основні характеристики сегментації за географічним принципом?
а) розташування регіону, структура комерційної діяльності, клімат, рівень інфляції, структура комерційної діяльності, чисельність населення
б) розташування регіону, клімат, рівень доходів, здатність до адаптації, рівень інфляції
в) розташування регіону, клімат, національність, чисельність населення, суспільний клас, рівень інфляції, спосіб життя
г) вік, стать, сімейний стан, соціальний клас
13. Якими символами позначають зареєстровані товарні марки, знаки?
а) R; №_
б) №_; АВ.№_
в) Рt№...;®
г) R, АВ
14. Які є види цін?
а) виробника, ринкова, статистична, ціна для покупців
б) імпортна, поточна, експортна, середньостатистична
в) споживча, оптова, роздрібна, довідкова
г) продавця, покупця
15. Оптовий торговець - це ...
а) особа, або підприємство, що купує значну кількість товару у різних виробників та організовує їх товарообіг у роздрібній торгівлі або безпосередній збут споживачам
б) особа, або підприємство, що організовує продаж товару посередникам, не переймаючи власності на товар
в) особи, або підприємства, що представляють інтереси певного виробника при збуті його товарів, самостійно продаючи його товар споживачам
г) особа, яка має склад, продає товари в кредит
16. Хто з оптовиків надає такі послуги: - збирають асортимент продукції у визначеному місці; - надають допомогу в просуванні та реалізації товару; - забезпечують продавців усім необхідним для персонального продажу; - сприяють у сфері досліджень, плануванні та управлінні збутом?
а) оптовики з повним циклом обслуговування
б) оптовики з обмеженим циклом обслуговування
в) оптовики з широким асортиментом товару
17. Премія - це ...
а) винагорода товаром за низькою, доступною ціною, а в деяких випадках - безкоштовно, як заохочення за купівлю іншого товару
б) сертифікати, які дають право на зазначену знижку при придбанні конкретного товару
в) специфічний вид премії, яку отримують споживачі при здійсненні покупки
г) сертифікат на безкоштовне отримання товару
18. Що розуміють під поняттям "реклама"?
а) вплив на споживача при прийнятті рішення про купівлю
б) цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту
в) формування позитивного ставлення до підприємства з боку громадськості з урахуванням участі підприємства у розв’язанні різного роду соціальних завдань
г) формування попиту
19. Які бувають види маркетингу?
а) конверсійний, стимулюючий, концептуальний, диференціальний, конгломератний, ремаркетинг, протидіючий, протилежний
б) протидіючий, демаркетинг, підтримуючий, синхромаркетинг, ремаркетинг, розвиваючий, стимулюючий, конверсійний
в) інтегральний, диверсифікаційний, диференціальний, ре маркетинг, протидіючий, протилежний, вертикальний, горизонтальний
г) монопольний, інтегрований, конкурентний
20. З яких етапів складається процес маркетингових досліджень?
а) дослідження ринку, збір інформації, стратегічне планування та вироблення рекомендацій
б) збір первинної інформації, аналіз даних, визначення проблеми, вироблення рекомендацій
в) визначення проблеми, аналіз вторинної інформації, збір первинної, аналіз даних, вироблення рекомендацій
г) збір, обробка інформації
21. Що розуміють під поняттям "товарна номенклатура"?
а) сукупність асортиментних груп товарів, що їх пропонує покупцеві конкретний виробник
б) ступінь спорідненості між товарами різних асортиментних груп щодо кінцевого їх призначення
в) загальне число окремих товарів, які складають товарний асортимент підприємства
г) група товарів, об’єднаних за однією ознакою
22. Які основні характеристики сегментації за демографічним принципом?
а) чисельність населення, чисельність сім’ї, спосіб життя, структура комерційної діяльності, суспільний клас, вік, стать і т. д.
б) чисельність сім’ї, вік, стать, рід занять, освіта, релігія, національність і т. д.
в) чисельність населення, чисельність сім’ї, спосіб життя, вік, стать, освіта, рівень інфляції і т. д.
г) регіон, чисельність та щільність населення.
23. Які основні функції товарного знаку?
а) дозволяє відрізнити одне підприємство від іншого; гарантує якість товару, естетичний та рекламний
б) дозволяє зіставити товар, визначитись в якості та ціні, є візитною карточкою підприємства
в) створює імідж підприємству, є візитною карточкою товару підприємства
г) ознайомлення споживача з властивостями товару
24. Які типи ринків впливають на політику ціноутворення?
а) чистої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополістичний, чистої монополії
б) ринок продавця, покупця, ринок сировини, ринок робочої сили, кредитний ринок
в) ринок товарів і послуг, ринок капіталу, зовнішній, внутрішній, фінансовий
г) ринок цінних паперів, ринок нерухомості
25. Хто такий дистриб’ютор?
а) це підприємство або торговець, що здійснює продаж продукції промислових підприємств, яка не переходить в його власність
б) це підприємства або особи, що здійснюють збут оптових закупок готової продукції великих промислових підприємств, які мають власні склади і встановлюють довгострокові контрактні стосунки з промисловцями
в) це особи, що представляють інтереси великих підприємств виробників при збуті їх товарів самостійно продаючи товари підприємства покупцям
г) це особа, яка реалізує товари від імені виробника
26. Просування - це ...
а) будь-яка форма повідомлення, використовувана підприємством для інформації, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, образи, ідеї, громадську діяльність чи вплив на суспільство
б) будь-яка форма інформації, яку використовує підприємство для переконання споживача в необхідності зробити покупку
в) будь-яка форма повідомлення, яку використовує підприємство для нагадування споживачам про основні властивості, якість пропонованого товару
г) це будь-яка форма продажу товару
27. З яких етапів складається створення рекламних звернень?
а) дослідження, стратегічне планування, тактика, підготовка звернення, готове звернення
б) розробка звернення, економічна експертиза, підготовка звернення, готове звернення
в) дослідження, розробка звернення, тиражування, випуск на ринок
г) написання тексту, розробка дизайну, друк