нок не з'являється. Тому організація повинна володіти постійним потенціалом, щоб перейти до створення продукції нового типу.
- чутливість покупця до ціни товару, його орієнтація на певну марку товару, наявність вимоги до товару, системи стимулювання стосовно покупки.
Аналіз постачальників спрямований на виявлення тих аспектів їхньої діяльності, від яких залежить ефективність роботи фірми, собівартість і якість виробленої продукції. До постачальників слід віднести тих, хто постачає сировину, напівфабрикати, електроенергію і пальне, інформацію, фінанси тощо. Отож, у виборі постачальників важливо глибоко і всебічно вивчити їх потенціал.
Вивчення конкурентів займає особливе і дуже важливе місце в стратегічному управлінні. Воно спрямоване на вивчення слабких і сильних сторін конкурентів.
Конкурентне середовище формують як ті підприємства, що виробляють і реалізують на ринку однотипний товар, так і фірми, що можуть увійти в цей ринок, і підприємства, що виробляють товари-замінники. Крім них, на конкурентне середовище здійснюють вплив покупці і постачальники, конкуренти, які, маючи певний резерв сили, можуть послабити позицію організації на полі конкуренції.
Більшість підприємств не приділяють відповідної уваги можливій загрозі з боку можливих "прибульців" і тому нерідко програють їм у конкурентній боротьбі. Про це слід пам'ятати і наперед створювати бар'єри на шляху входження в ринок конкурентів.
Значною конкурентною силою володіють виробники продукції-замінника. Особливість трансформації ринку полягає в тому, що з появою продукції-замінника стара продукція зникає і більше на ри-
Аналіз ринку робочої сили спрямований на те, щоб виявити його потенційні можливості в кадровому забезпеченні розв'язання стратегічних задач. Організація повинна вивчити ринок робочої сили як з позиції наявності на ньому кадрів необхідної * спеціальності і кваліфікації, рівня освіти, + віку, статі тощо, так і з позиції вартості робочої сили. Важливим напрямом цього аналізу є вивчення політики профспілок, що мають вплив на цьому ринку.
5.4. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Внутрішнє середовище організації- це така частіша загального оточення, що знаходиться в рамках організації. Воно здійснює постійний і безпосередній вплив на ефективність діяльності організації.
Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких включає набір основних процесів і елементів, стан яких визначає потенціал і можливості організації.
Кадровий зріз охоплює такі процеси, як: + взаємодію менеджерів і робітників; + найм; + навчання і просування кадрів; + оцінку результатів праці; + мотивацію і стимулювання праці; + створення атмосфери і підтримки відносин у колективі.
Організаційний зрЬ включає: * комунікаційні процеси; * організаційну побудову підприємства чи фірми; + норми, правила і процедури виробничого процесу; * розподіл прав і відповідальності;»ієрархію підпорядкування.
До виробничого зрізу входять: о виготовлення продукції] постачання і ведення складського господарства; о обслуговування технологічного обладнання; ^ здійснення досліджень і розробок.