ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки
Склад і зміст банківської та фінансової інформації — продукту автоматизованої обробки даних.
Методологічні особливості банківської та фінансової діяльності в окремих галузях народного господарства та різних комерційних формуваннях.
Інформаційні технології в банківській та фінансовій сфері та тенденції їх розвитку.
Особливості фінансово-кредитної інформації, її структура, оцінка, форми подання та відображення.
Засоби формалізованого опису та моделювання банківської інформації.
Тема 2. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах
Поняття інформаційних банківських систем, їх види та загальна характеристика.
Інформаційні процеси в банківській діяльності як об’єкт автоматизованої обробки.
Методологічні особливості банківської та фінансової діяльності та їх вплив на організацію системи автоматизованої обробки інформації.
Організаційні та функціональні особливості банківських установ та їх вплив на структуру та організацію інформаційної бази.
Основні потоки банківської інформації та їх структура.
Склад і структура основних інформаційних масивів банківських установ.
Тема 3. Автоматизація внутрібанківських розрахункових, касових і валютних операцій
Комплекси задач розрахункових і касових операцій у банківській установі, їх призначення, характеристика, передумови застосування автоматизованої технології. Інформаційні зв’язки задач.
Методика та алгоритми автоматизації розрахункових і касових операцій у банківських установах.
Особливості технологічного процесу обробки інформації по розрахункових операціях.
Основні функціональні АРМи та комплекси задач. Програмно-технічний комплекс «Операційний день банку» (ОДБ), призначення, особливості та склад. Склад та зміст інформаційної бази.
Режими обробки вхідної та формування вихідної інформації. Методи її накопичення, збереження та відображення.
Забезпечення безпеки інформації в системі автоматизованої обробки даних.
Тема 4. Автоматизація кредитнихі депозитних операцій
Комплекси задач кредитних і депозитних операцій, їх характеристика. Інформаційні зв’язки задач.
Концептуальна модель автоматизованого розв’язання комплексів задач, особливості її реалізації в банківських установах різного типу.
Склад та зміст інформаційної бази.
Методика та алгоритми розв’язання основних задач кредитних та депозитних операцій. Особливості технологічного процесу обробки інформації по кредитних та депозитних операціях.
Режими обробки вхідної та формування вихідної інформації. Методи її накопичення, збереження та відображення.
Задача управління кредитно-депозитними ресурсами банку.
Тема 5. Електронна пошта НБУ як основавзаємодії між банками України
Електронна система передачі даних «Електронна пошта» (ЕП) як основа взаємодії між банківськими установами України. Призначення та можливості ЕП. Вимоги, які ставляться до ЕП в системі банківської діяльності.
Склад і структура ЕП НБУ, її основні елементи. Призначення та функціонування вузлів різних рівнів (типів). Взаємодія між вузлами. Інформаційне забезпечення вузлів та системи в цілому.
Основні компоненти програмного забезпечення вузлів ЕП. «Агент користувача» та «Агент передачі повідомлень».
Структура «поштових» повідомлень та їх маршрутизація. Технічне та організаційне забезпечення вузлів і системи ЕП НБУ в цілому.
Тема 6. Система електронних міжбанківських платежів НБУ
Проблеми організації міжбанківських платежів.
Концепція функціонування системи та її загальна структура.
Призначення і структура системи електронних міжбанківських платежів (СЕП). Вимоги, які ставляться до СЕП у банківській системі України.
Загальний опис системи електронних платежів Національного банку України. Архітектура системи. Основні елементи та функціональні можливості СЕП.
Учасники СЕП, потоки інформації між ними.
Інформаційне, технічне та організаційне забезпечення учасників системи електронних платежів. Електронні документи. Типи та структура інформаційних повідомлень. Технологія проходження електронних платежів.
Забезпечення безпеки даних у системі електронних платежів.
Тема 7. Моделі роботи комерційних банків у СЕП
Функціонування системи міжбанківських електронних платежів. Варіанти технологічної обробки інформації комерційних банків.
Існуючі моделі обробки даних комерційних банків у СЕП.
Характеристика та властивості основних моделей роботи комерційних банків у СЕП.
Тема 8. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків
Міжнародна міжбанківська мережа фінансових розрахунків СВІФТ.
Концепція функціонування системи. Загальна архітектура системи.
Основні операції і режими функціонування системи СВІФТ.
Маршрутизація повідомлень у мережі.
Фінансові затрати впровадження та користування.
Забезпечення безпеки даних.
Тема 9. Електронні гроші. Автоматизація платежів
Характеристика магнітних карток та їхні типи. Смарт-картки і їхні властивості, можливості, типи та переваги використання.
Електронні гроші. Проблеми використання, зберігання та безпеки. Операції з електронними грошима. Електронні гаманці та їх типи.
Основні елементи електронної грошової системи.
Система «безготівкових» розрахунків на основі смарт-карток. Перспективи використання в Україні.
Забезпечення безпеки даних у системі електронних грошей.
Система масових електронних платежів.
Тема 10. Системи автоматизації передачіповідомлень між банком і клієнтом
Призначення та цілі системи автоматизації процесу передачі та прийняття повідомлень між банком і клієнтом.
Вимоги, які пред’являються до системи «Клієнт—банк».
Основні операції та режими функціонування системи.
Забезпечення безпеки даних у системі «Клієнт—банк».
Тема 11. Автоматизована системафінансових розрахунків
Загальна характеристика системи фінансових розрахунків з позиції обробки даних.
Інформаційна модель та інформаційне забезпечення системи фінансових розрахунків.
Структура автоматизованої системи фінансових розрахунків (АСФР).
Характеристика основних функціональних підсистем АСФР.
Технологія розв’язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах.
Тема 12. Автоматизація обробки інформації в податковій системі
Загальна характеристика податкової системи з позиції обробки інформації.
Інформаційне забезпечення задач, які вирішуються в інформаційних системах податкових інспекцій.
Методика та алгоритм розв’язання основних задач у податкових установах.
Інформаційна модель системи податкової інспекції та її зв’язок з іншими інформаційними системами.
Тема 13. Автоматизація обробки інформації в страховій системі
Загальна характеристика страхової системи з позиції обробки інформації.
Інформаційне забезпечення задач, які розв’язуються в інформаційних системах страхових установ.
Методика та алгоритм розв’язання основних задач у системі страхових закладів.
Інформаційна модель страхової установи та її зв’язок з іншими інформаційними системами.