Документальне оформлення вантажів у ЗЕД

Митним кодексом України передбачається, що суб’єкти ЗЕД у разі переміщення товарів через митний кордон України “ зобовязані в належних випадках надавати митниці необхідні для митного контролю документи”, перелік та порядок представлення яких визначається ДМСУ(ст.25). Подання необхідних документів виконується одна з вимог ст.22МКУ, яка визначає форми митного контролю.
У Класифікаторі документів, затвердженому наказом Держмитслужби України Про затвердження інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, визначено основні групи документів, які використовуються при декларуванні та митному оформленні товарів та транспортних засобів:
- митні документи ( вантажні митні декларації, попередні декларації, листи узгодження );
- транспортні документи ( коносаменти, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, автомобільні, авіаційні та залізничні накладні );
- угоди та контракти (зовнішньоекономічні контракти та доповнення до них, внутрішні угоди );
- комерційні документи ( рахунки-фактури, пакувальні листи, страхові поліси );
- ліцензії, сертифікати, дозволи та погодження уповноважених органів;
- інші документи.
Точний
перелік документів, які повинні бути надані декларантом до оформлення, може залежати від ряду обставин. Із документів, наведених у зазначеному Класифікаторі, можна виділити ті, які супроводжують товари постійно ( товаротранспортні,комерційні документи ), а також ті документи, потреба подання яких митниці залежить від вимог державного регулювання ЗЕД. Тут йдеться про дозвільні документи державних органів, які є підставою для переміщення товарів через митний кордон України.
Відповідно до порядку здійснення митного контролю й митного офорлення товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації, встановлено, що для здійснення митного оформлення декларант подає митниці такі документи:
а) документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів і транспортних засобів;
б) вантажну митну декларацію, заповнену згідно з обраним митним режимом;
в) облікову картку суб’єкта ЗЕД;
г) товаротранспортні та інші товаросупровідні документи;
д) дозволи та сертифікати уповноважених державних органів;
е) реєстр документів, завірений підписом і печаткою декларанта;
є) аркуш проведення митного тконтролю й митного оформлення товарів.
Отже, основним документом для оформлення вантажів у ЗЕД є Вантажна митна декларація ( далі- ВМД ).
ВМД- це письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу та містить відомості:
про товари й транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України;
митний режим, у який вони заявляються;
іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, а також нарахування податків і зборів.
У ВМД міститься інформація, необхідна для нарахування митних платежів. ВМД підтверджує права та обов’язки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових операцій з майном, переміщеним через митний кордон держави.
За ВМД нараховуються мито ( ввізне та вивізне ), ПДВ, акцизний збір, митні збори.
Нарахування платежів проводиться декларантами у графі 47 ВМД.
Для заповнення за допомогою комп’ютера використовується державна мова. Під час заповнення ВМД іноземна мова може застосовуватися тоді, коли переклад державною мовою назв суб’єктів або фірмового( комерційного ) найменування товару недоцільний і не впливає суттєво на застосування заходів митно-тарифного або нетарифного регулювання.
Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на розміщення товарів та/ або транспортних засобів у заявленому митному режимі й підтвердженням прав та обов’язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій з товарами.
Суб’єкти підприємницької діяльності, юридичні та фізичні особи, які здійснюють митне оформлення за ВМД, є платниками митних платежів, об’єкти оподаткування визначаються за кожним із видів платежів.
Крім класичної ВМД існує два різновиди ВМД: попередня і загальна. Якщо на момент надходження транспортних засобів, товарів та інших предметів подання належним чином оформленої ВМД з об’єктивних причин неможливе, оформлюється попередня ВМД і здійснюється випуск вантажів у вільне використання під зобов’язання керівника
підприємства про подання ВМД, оформленої за правилами, у термін до десяти днів. При регулярному переміщенні через митний кордон тією самою особою однорідних товарів за одним контрактом у незмінному режимі видається загальна ВМД, що діє впродовж місяця. Після закінчення термінів подається ВМД, оформлена в повному обсязі, на вантаж, випущений у вільне використання за повний період.
Існують також певні правила заповнення Вантажної митної декларації для різних випадків переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України: експорт товарів, експорт майна, експорт комплектного об’єкта, ордерні поставки, транзит іноземних товарів через територію України, імпорт товарів комплектного об’єкта.
В окремих випадках при розмитненні вантажів з експортно-імпортних операцій мають бути пред’явлені такі документи:
- дозвіл на переміщення через митний кордон зброї, боєприпасів, вибухових, сильнодіючих та отруйних речовин, який видаэться урядовою комісіэю з експортного контролю;
- дозвіл на імпорт радіоелектронних засобів та високочастотних пристроїв;
- дозвіл на переміщення через митний кордон України ліків, медичних препаратів та джерел іонізуючого випромінювання;
- дозвіл на вивезення за кордон історико0культурних цінностей. Видається закладами Міністерства культури і мистецтв України;
- сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката на продукцію, що підлягає обов’язковій сертифікації;
- документ, що підтверджує повноваження суб’єкта ЗЕД при експорті окремих видів товарів. Видається з метою захисту державних економічних інтересів;
- документ, що підтверджує повноваження реєстрації контракту на експорт окремих видів товарів у Міністерстві ЗЕЗ і торгівлі України;
- довідка про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами. Необхідна з метою контролю за вчасним надходженням на територію України валютних коштів за експортними контрактами;
- сертифікат походження товару. Необхідний
для визначення країни походження товару, що імпортується, та відповідного надання пільг, якщо в конкретному випадку такі пільги передбачені;
- інвестиційне повідомлення, необхідне для підтвердження факту, що товар надходить в Україну в рахунок іноземних інвестицій. Видається місцевими органами влади.
При митному оформленні ВМД щодо товаросупроводжуваних документів, цілої низкої дозвільних документів до мпитного органу, слід подати зовнішньоекономічний контракт, а у разі необхідності, підтвердження торгово-промислової палавти стосовно коду або ціни товару, зазначеної у товарних документах. Митні органи також можуть вимагати такі комерційні документи, як рахунок-фактуру, рахунок-проформу, специфікації, пакувальні листи. Банківськими документами, як підставою для митного оформлення, можуть бути довідки банків про надходження або ненадходження коштів, довідки про надходження коштів при розрахунку за контрактом аккредитивом, страховим документом може бути страховий поліс на партію вантажу .В залежності від виду транспорту оформлюється транспортний документ, який свідчить, що перевізником вантаж прийнято до перевезення. Це може бути залізнична або авіаційна накладна, накладна автодорожнього перевезення чи документ комбінованого
транспортування.В разі виконання експедитором доручень з транспортно-експедиційного обслуговування можуть подаватись документи, що підтверджують відвантаження чи отримання товару, складські квитанції, різноманітні повідомлення.
Разом з ВМД подається її електронна копія, яка використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення товару і митної статистики ЗЕД. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу. Форма та структура електронноїт копії ВМД , кодування символів та засоби пересилання визначаються ДМСУ.
Митний орган може відмовити у митному оформленні товарів виключно у випадуках передбачених законодавством України після завершення процессу прийняття ВМД до оформлення. Реєстраційний номер ВМД, за яким було відмовлено у митному оформленні, не може бути присвоєний іншій декларації. Митний орган не прийцмає ВМД для оформлення, якщо вона подається без повного комплекту документів, необхідних для здійснення митного оформлення товарів або заповнена декларантом з порушенням Положення та Інструкції про порядок заповнення ВМД.
У разі відмови у прийнятті ВМД для оформлення обов’язково заповнюється картка віцдмови у митному оформленні. Картка заповнюється посадовою особою митному органу, яка прийняла рішення про неможливість пропуску на митну територію України чи митного оформлення задекларованого митному органу вантажу, спричинену наявними обставинами. У разі прийняття рішення про відмову у пропуску на митну територію України товару, який підлягає експортному контролю картку підписує посадова особа на рівні заступника начальника митниці, і інформація про відмову у ввезенні такого товару терміново надсилається засобами електронного зв’язку до відділу експортного контролю ДМСУ. Після оформлення картки заповнюється відривний талон та передається підприємству. Відомості ізь заповненої картки заносяться в журнал реєстрації карток відмов у пропуску на миттну територію України чи митному оформленні товарів
та інших предметів, а сама картка зберігаєтьсяч протягом року в справах митного органу. Журнал реєстрації відмов у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарфів та інших предметів містить:
- дату пред’явлення товарів до митного контролю чи митного оформлення(дату декларування);
- найменування підприємства або прізвище, ім’я та по-батькові перевізника чи особи, уповноваженої на декларування;
- найменування, кількість і вартість товарів, пред’явлених до митного контролю та оформлення;
- причину відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні з посиланням на нормативно-правовий акт, норми якого порушено;
- посаду, прізвище, імя та по-батькові посадової особи митного органу, яка прийняла рішення про неможливість пропуску цих товарів на митну територію України чи їх митного оформлення;
- відомості про оформлену картку;
- відомості про вручення відривного талона підприємству.
На підставі оформленого митним органом відривного талона підприємство або перевізник чи особа, уповноважена на декларування, має право оскаржити дії митного органу до регіональної митниці, ДМСУ- стосовно дій митниць центрального підпорядкування та рішень
регіональних митниць, арбітражного суду.
ВМД вважається оформленною за наявності на всіх її аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив митне оформлення товару. Оформлена ВМД засвідчує надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у визначений митний режим і підтверджує права та обовязки зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій.
Однією з ознак, за якими можна класифікувати документи, потрібні для проведення митного оформлення, є напрям переміщення вантажів-експорт, імпорт, транзит.
Найбільше документів стосується митного оформлення імпортних вантажів, що свідчить про державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист вітчизняного внутрішнього ринку від проникнення товарів іноземного виробництва. Водночас кількість документів, потрібних для проведення експортних операцій, не набагато менша, що свідчить про певні державні обмеження експорту деяких товарів. Найменше дозвільних документів вимагається у разі здійснення транзитних перевезень.