Где и Как выбрать мебель для спальни exelentlady.ru.31. Вітчизняна та міжнародна практика розрахунку показників ділової активності.
1)Коефіцієнт оборотності активів розраховується як відношення обсягів реалізації продукції до середнього розміру активів за період.
Показує скільки разів за період обертається капітал вкладений в активи.
Ф2 р035/Ф1 р280 ГЗ + Ф1 р280 ГК)/2
2) Коефіцієнт оборотності оборотних активів відношення обсягу чистого доходу до середньої вартості оборотних активів. Характеризує швидкість обороту ОА або суму доходу яка отримується з кожної 1 грн ОА.
Названі коефіцієнти оборотності прямо пропорційні обсягу реалізації та обернено пропорційно сумі активів що використовується. Очевидно з алгебраїчної точки зору що для покращення показників необхідно зростання обсягу реалізації і зменшення розміру задіяних активів.
Прискорення можливе за рахунок:
Вдосконалення технології
Автоматизації виробництва
Налагодження збуту і постачанні
Раціоналізація документообороту
Ф 2 р035/(Ф1 р260ГЗ+ Ф1 Р260ГК)/2
3) Коефіцієнт оборотності запасів розраховується двома способами
+ як відношення чистого доходу до середнього розміру запасів
+як відношення собівартості реалізації продукції до середнього розміру матеріальних запасів
Ф2 р035/(Ф1?(р100-р140ГЗ) + Ф1?(р100-р140)графа4))/2
4)коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення обсягу до середньорічного розміру власного капіталу і показує швидкість обороту власного капіталу. Збільшення коефіцієнта свідчить про підвищення оборотності зростання ділової активності.
Різке підвищення свідчить про залучення в оборот позик капіталу що в свою чергу послаблює позиції власників і дає змогу брати участь в управління власними позиками капіталу.
Ф2 р035/(Ф1 р380 ПЗ + Ф1 р380 гр4)/2
5) коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках(або дебіторської заборгованості) як відношення чистого доходу до середньорічного розміру дебіторської заборгованості. Характеризує збільшення чи зменшення комерційного кредиту наданого підприємством.
Цей показник в умовах неплатежів має низький рівень.
Даний показник можна уточнити розрахувавши коефіцієнт оборотності для різних видів дебіторської заборгованості.
Ф2 р035/(Ф1?(р150-120)ГЗ+Ф1?(р150-120)Гр4)/2
6)коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості Характеризує зміну комерційного кредиту наданого підприємству
Ф2р035(Ф1р260ГЗ+Ф1р260Гр4)/2
7) Коефіцієнт завантаження активів
(Ф1р280ГЗ+Ф1р280Гр4)/2/Ф2р035
8)Коефіцієнт активів в обороті
(Ф1р260ГЗ + Ф1р260Гр4)*0.5/Ф2р035
9)Коефіцієнт власного капіталу є показником оберненим до відповідних коефіцієнтів оборотності і показують відповідно скільки припадає майна, ОА, ВК на 1 грн чистого доходу
Кзав = EMBED Equation.3 Кзао = EMBED Equation.3 Кз вк = EMBED Equation.3
(Ф1р380ГЗ + Ф1р380Гр4)*0.5Рф2Р035
Нормативне значення для розрахунку коефіцієнтів не існує позитивним є зростання коефіцієнтів оборотності і зниження коефіцієнта завантаження . Для порівняння беруться середньо галузеві коефіцієнти оборотності
32,33.. Аналіз тривалостей операційного, виробничого та фінансового циклів.
Операційний цикл являє собою період повного обороту всієї суми ОА в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів.
Для обчислення тривалості обороту необхідно обчислити тривалість обороту різних видів активів які розраховується як
Відношення тривалості дослідженого періоду в днях на відповідний коефіцієнт оборотності
В процесі операційного циклу рух активів проходить 4 стадії
Формула для розрахунку тривалості операційного циклц:
EMBED Equation.3
Тгк – тривалість обороту грошових коштів
Тмз – тривалість обороту матеріальних запасів
Тгп – тривалість обороту готової продукції
Тдз – тривалість обороту дебіторської заборгованості
Дану формулу можна уточнити якщо процес виробництва тривалий і велика частка незавершеного виробництва
Тгп = Тгот.прод. + Т нез вир
Якщо підприємство багато профільне то можливе включення тривалості обороту товару.
Виробничий цикл підприємства виділяється у складі операційного циклу і характеризує період повного обертання складових ОА, що використовуються для обслуговування виробничого процесу починається з моменту надходження сировини матеріалів, вхідний матеріальний потік) і закінчуючи відвантаженням готової продукції (вихідний матеріальний потік)
Твир циклу = Топер циклу – Тдз
Фінансові цикли або цикли грошового обертання який являє собою період повного обертання грошових засобів інвестованих в оборотні активи починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості.
ФЦ = ОЦ – Тоб. кр. заборг.
За участю в операційному циклі оборотні активи групують таким чином
Тривалість операційного циклу: - період обороту середнього залишку грошових активів;
тривалість обороту запасів сировини і матеріалів;
тривалість обороту запасів готової продукції ;
тривалість обороту дебіторської заборгованості.
Тривалість виробничого циклу:
тривалість обороту сировини, матеріалів, напівфабрикатів;
тривалість обороту незавершеного виробництва;
тривалість обороту готової продукції;
тривалість фінансового циклу:
тривалість виробничого циклу;
тривалість обороту дебіторської заборгованості
34. Завдання та джерела інформації аналізу фінансових результатів
Позитивний фінансовий результат діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності.
Прибуток – це додаткова вартість, що створюється у процесі виробництва понад вартості виробничих спожитих ресурсів і робочої сили.
Величина прибутку, рівень рентабельності залежить від обсягу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Ці показники характеризують всі напрями господарювання.
На основі результатів аналізу прибутковості приймаються управлінські фінансові рішення, направлені на підвищення ефективності функцій, що виконує прибуток: оціночної, розподільчої, стимулюючої.
1. Оціночна. Використовується як показник, що характеризує ефект господарської діяльності підприємства. Реалізація у повному обсязі можливе тільки за умов ринкової економіки.
2. Розподільча. Зміст її полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства
3. Стимулююча. Виконання цієї функції визначається тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання (фонд накопичення, фонд виробничого і соціального розвитку, фонд виплати дивідендів, фонд споживання та ін.).
Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є:
- систематичний контроль за виконанням планів прибутку;
- виявлення факторів впливу на формування прибутку та розрахунки їхнього впливу;
- вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;
- виявлення резервів збільшення прибутку;
- розробка заходів для використання виявлених резервів.
Джерелами аналітичної інформації є: виробнича програма підприємства, фінансовий план, різні види операційних бюджетів – бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджети витрат, бюджет прибутків і збитків, бізнес–план, форми фінансової звітності № 1 ”Баланс підприємства”, № 2 ”Звіт про фінансові результати”, декларація про прибуток підприємства, матеріали маркетингових досліджень.
35. Факторний аналіз прибутку
Факторний аналіз – це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників.
Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінірування. Елімінірувати – це значить усунути, виключити вплив всіх факторів на величину результативного показника, крім одного.
Вплив факторних показників на прибуток можна представити у вигляді аддитивної моделі: П = В – С – АР – СР – ДОР + ФД – ФР – ННП, де В – виручка від реалізації продукції; С – собівартість реалізованої продукції; АВ – адміністративні витрати; ВЗ – витрати на збут; IОВ – інші операційні витрати; ФД – фінансові доходи; ФВ – фінансові витрати; ПП – податок на прибуток; ЧП – чистий прибуток.
Розмір виручки від реалізації можна представити наступною формулою:В = N . УД . Ц, де УД – показник структури реалізованої продукції;N – обсяг реалізованої продукції;Ц – ціна продукції.
Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити таким чином: С = N . УД . Вз, де УД – показник структури виробленої продукції;N – обсяг виробництва продукції, Вз – змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).
Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо за формулою: ? Взаг. = В1 – В0, де: ? Взаг. – зміна виручки за звітний період; В1 – виручка за звітний період; В0 – виручка за базовий період.
Вплив двох факторів: ціни реалізації і обсягу реалізованої продукції:? ВЦ = В1 – В1 : Іц , ? ВNУД = В1 : Іц – В0 , де: Іц – індекс цін.
Вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:? Сзаг. = С1 – С0, де: ? С – зміна собівартості; С1 – собівартість у звітному періоді; С0 – собівартість у базовому періоді.
Допустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:? С(Nз пер.) = C1 – С1 : Iц , ? СNИУД = C1 : Iц = ? С(Nз пер.) = Cзаг. – ? С(ц з пер.)
Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити таким чином:? Пц = ? Вц – ? Сц (з пер.).
Розрахуємо вплив інших факторів на зміну розміру чистого прибутку –Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат:? Пр =-[/АР1 + СР1 + ДОР1 – /АРо + СР0 +СР0 + ДОРо /],де Пр – зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.
Вплив зміни величини фінансових доходів:? П(Ф = ФД1 – ФД0 де ? ПФД – зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів;ФД1 – фінансовий дохід звітного періоду;ФД0 – фінансовий дохід базового періоду.
Вплив зміни величини фінансових витрат: ? ПФР = –/ФВ1 – ФВ0, де ? ПФВ – зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат;ФВ1 – фінансові витрати у звітному році;ФВ0 – фінансові витрати у базовому році.
Впливу суми сплаченого податку на чистий прибуток можна визначити за такою формулою: ? ППП = –/ПП1 – ПП0/, де ? ППП – зміна чистого прибутку за рахунок змін величини сплаченого податку на прибуток.
36. Аналіз показників рентабельності
Рентабельність – це показник що характеризує економічну ефективність.
Економічна ефективність це відносний показник що порівнює отриманий ефект (прибуток) із витратами чи ресурсами використовуються для досягнення цього ефекту.
Існує багато коефіцієнтів рентабельності використання кожного з яких залежить вибір оціночного показника.
валовий прибуток
операційний прибуток
чистий прибуток
В залежності від того з чим порівнюється обраний показник прибутку найчастіше виділяють три групи коефіцієнтів рентабельності:
+ рентабельність інвестицій
+ рентабельність продажів
+ рентабельність виробництва
Рентабельність інвестицій
+ рентабельність сукупного каналу розраховується як відношення прибутку до оподаткування до всіх джерел засобів (170Ф2/640Ф1)
+ рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток220Ф2/Влас капіт р380Ф1
рентабельність продажів
+ валова рентабельність реалізованої продукції (операційна рентабельність)
Вал приб(опер приб) р50Ф2(р100ф2)
Витрати від реалізації р035ф2
+ чиста рентабельність реалізованої продукції
Чистий прибуток
Витрати від реалізації
Рентабельність виробництва
+ валова(і чиста) рентабельність виробництва
Валовий (або чистий) прибуток
Собі вар реалізованої продукції
При аналізі впливу факторів найбільшого розповсюдження отримала факторна модель Дюпона
Призначення цієї моделі визначають фактори які впливають на ефективність роботи підприємства і оцінюють цей вплив

Где и Как выбрать мебель для спальни exelentlady.ru.