варіант 27
Валютна криза— загострення валютних суперечностей, різке порушення її функціонування, що проявляється у невідповідності структурних принципів організації світового валютного механізму зміненим умовам виробництва. Це поняття виникло у зв’язку з кризою Першої світової валютної системи. Криза золотомонетного стандарту тривала 10 років (1913—1922), Генуезька валютна система існувала вісім років (1929—1936), Бреттон-Вудська — 10 років (1967—1976
Під нормою витрати матеріалу слід розуміти достатнє і необхідне його кількість для виготовлення одиниці продукції. Іншими словами, норма витрати матеріалу - це певна міра затрат, яка відображає не сформовану ситуацію виробництві продукції, а дає орієнтир, надає цілеспрямований характер у вдосконаленні виробництва, техніки, технології, виду, фасону, що випускається. У практиці нормування витрат матеріалів знайшли застосування наступні методи встановлення норм: розрахунковий і графо-аналітичний
3.Усі фактичні витрати на виробництво обліковані за дебетом рахунка виробництва (прямі і розподілені непрямі), і з кредиту рахунка списана готова продукція за стандартною собівартістю. Готова продукція, згідно з П(С)БО 9 «Запаси», у балансі має бути оцінена за фактичною виробничою собівартістю. Нам треба довести собівартість випущеної продукції до фактичної, тобто розподілити різницю між усіма продуктами, що випускалися (дооцінити або уцінити, залежно від виду різниці), і оцінити, за рахунок чого виникає ця різниця.
4. маржа - у відсотках від вартості закладеного майна – ... ітики, передбачають граничні межі застосованої ними маржі. (Стосовно до різних об’єктів і видів застави.)
5. Доходи учасників ринкової економіки розподіляються за факторами виробництва (земля, праця, капітал, здібності до підприємництва). У ринковій економіці вважається нормальним і припустимим будь-який доход, який отримується в результаті участі у вільній конкуренції на ринках товарів і послуг, капіталів і робочої сили. Тут визначаються і високі доходи тих, хто має успіхи у підприємницькій діяльності, і низькі доходи тих, хто зазнав у ній невдачі. Причому низький дохід може бути наслідком недостатніх трудових зусиль тих чи інших підприємців, працівників найманої праці, а також результатом змін кон'юнктури ринку.
6. Економічний ефект (рос. экономический эффект; англ. economic effect; нім. Wirtschaftseffekt, ökonomischer (wirtschaftlicher) Effekt m ) – сумарна економія всіх виробничих ресурсів (живої праці, капітальних вкладень, інших ресурсів, а також часу), яку одержує виробництво в результаті запровадження науково-технічних заходів, що проявляється остаточно у збільшенні національного доходу.
7. Індексáція — встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг. І. є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спроможності їхніх грошових доходів, особливо соціально уразливих верств населення — пенсіонерів, інвалідів, неповних і багатодітних сімей, а також молоді, яка вчиться.
8. Контро?льний паке?т а?кцій — частина акцій, зосереджена в руках одного власника, яка дає можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерним товариством. Теоретично К.п.а. має перевищувати 50% акцій, але на практиці може бути меншим, оскільки частина акцій взагалі не має права голосу, а дрібні акціонери часто не беруть участь у загальних зборах акціонерів.
9. Критерій - види умов зв'язку суджень. Розходження цих умов використовується в логікою і математиці для позначення видів зв'язку суджень.
10. Націона?льне бага?тство — це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію.
11. Націона?льне бага?тство — це сукупність матеріальних благ і духовних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію.
12. Персонал підприємства — це провідний мобілізуючий фактор виробництва. Його творчий талант і практична робітнича майстерність особливо виразно проявляється в умовах ринкових відносин, де постійно присутня підприємницька конкуренція.
13. 3тар.в - тарифний заробіток робітника при прямій відряднії системі оплати праці, грн; Дв - сума преміальних доплат, яка обчислюється за формулою: Дв = Зтар.в де Пі, -процент доплат за виконання плану; Пг- процент доплат за кожен процент перевиконання плану; Ппп- процент перевиконання плану, який можна знайти : Ппп = де Nф, Nпп, - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт/міс.
14. Проміжна продукція – це товари і послуги, що є ресурсом длявиробництва іншої продукції, тобто вони проходять подальшу переробку абоперепродаються декілька разів, перш ніж опиняються у кінцевомуспоживанні.
15. Рівнова?га — стан фізичної системи, в якому її характеристики не змінюються з часом.
Розрізняють статичну й динамічну рівновагу. При статичній рівновазі, характерній для макроскопічних механічних систем, рух тіл припиняється.
16. розмірні задачіназивають сукупність розмірів, які створюють замкнутий контур і безпосередньо беруть участь у вирішенні поставленого завдання. Замкнутість розмірного контуру - необхідна умова для складання і аналізу розмірних ланцюгів. Проте на робочих кресленнях розміри слід проставляти у вигляді незамкнутих ланцюгів; не проставляти замикаючі ланки, тому що обробки вона не потребує. Розміри, що створюють розмірний ланцюг, називають розмірні задачі
17. Науко?во-техні?чний прогре?с — це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
18. Товарна продукція — продукція підприємства, призначена до реалізації, вироблена за певний період та виражена у грошовому еквіваленті.
19. Цінні папери — грошові документи, що визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила (емітувала, відтак називається емітентом), та їх власником: засвідчують право володіння корпоративними правами (як акції) чи відносини позики (як облігації), і здебільшого передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.