Disqus пополнение скинами изи дроп playdrop.ru.Додаток А1
БАЛАНС ФСВ «Ощадбанк»
за станом на 31грудня 2004року
(тис. грн.)
Рядок
Найменування статті
Примітки
Звітний рік
Попередній рік

1
2
3
4
5


АКТИВИ

Грошові кошти та залишки в Національному банку України

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України
2
Кошти в інших банках
3
980.4
1020.4


Цінні папери в торговому портфелі банку
4
Цінні папери в портфелі банку на продаж
5
Кредити та заборгованість клієнтів
6
5911.5
5065.4


Цінні папери в портфелі банку до погашення
7
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
8
Основні засоби та нематеріальні активи
9
486.7
448

10
Нараховані доходи до отримання
1011
Інші активи
11
549.8
492.9

12
Усього активів

7928.4
7026.7


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
13
Кошти банків:
13.1
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України
14
Кошти клієнтів
12
7129.6
6489

15
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком
16
Боргові цінні папери, емітовані банком
1317
Нараховані витрати до сплати
14
440.6
320.8


Рядок
Найменування статті
Примітки
Звітний рік
Попередній рік

1
2
3
4
5

18
Інші зобов’язання
1519
Усього зобов’язань

7570.2
6809.8


Власний капітал
20
Статутний капітал
1621
Капіталізовані дивіденди
22
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
23
Емісійні різниці
24
Резерви та інші фонди банку
25
Резерви переоцінки, у тому числі:

20.4
35.8

25.1
Резерви переоцінки необоротних активів

20.4
35.8

25.2
Резерви переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії
26
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років
27
Прибуток/збиток звітного року, що очікує затвердження

337.8
181.1

28
Усього власного капіталу

358.2
216.9

29
Усього пасивів

7928.4
7026.7


Керівник Бобик А.М.

Головний бухгалтер Гащин Г.В.

Disqus пополнение скинами изи дроп playdrop.ru.