Тема 1. Прийоми і методи економічного аналізу.
Суть економічного аналізу (ЕА).
Прийоми елімінування.
Традиційні прийоми і методи ЕА.
Економічно-математичні прийоми і методи в ЕА.
Суть економічного аналізу.
Економічний аналіз як наука виник у 18 ст. і був спрямов на оцінку фінансового стану під-ва. ЕА в широкому розумінні передбачає галузь економ науки і сферу діяльності.
ЕА як наука – сукупність спец прийомів і методів формування та обробки екон інформації, які дозволяють здійснити достовірну оцінку об”єкта дослідження та виявити тенденції його розвитку.
Виділяють 3 етапи провед аналітичного дослідження:
Підготовчий ( збір та попередня обробка інф-ції, яка характеризує процеси і явища, що відбуваються на п-ві, визнач мети дослідження та встановлення кола
визнач звітне і базове значення результ показн і факторів, які на нього впливають
z1, x1, y1 – звітне значення показника
z0, x0, y0 – базове знач.
З 2-х часткових факторів визначають кількісний і якісний фактор.
х – кількісний
у – якісний
обчисл абсолют відхилення між звітним і базисним значенням результуючого показн і факторів, які на нього впливають
?z = z1 – z0
?х = х1 – х0 – кількісний
?у = у1 - у0 – якісний
обчисл розмір впливу кількісн фактора на зміну результуючого показника як добуток абсолют різниць по цьому фактору на базисне значення якісного показника
?zx = (х1 – х0) * у0 = ?х * у0
обчисл розмір впливу якісного фактора на зміну результуючого показника як добуток абсолют різниць по цьому фактору на звітне значення кількісного фактора
?zу = (у1 – у0) * х1 = ?у * х1
виконується перевірка правильності розрахунків:
- сума впливу 2-х часкових факторів на зміну результуючого показника повинна = абсолютній різниці між звітним і базисним значенням результ показника.
?zх + ?zу = z1 – z0
2.2. Метод ланцюгових підстановок
Для розрахунку використ. спрощ. вар-т методу ланцюг підстановок (табличний).
Необхідну інф-ю дляпочатку розах-ку методом ланцюг підстановок є інф-я по результуючому п-ку і факторами, які на нього впливають за базовий рік:
В аналітичну табл вносяться дані по факторам і по результуючому п-ку за баз рік.
В кожному наступному факторному розрах-ку визначається проміжкове значення результуючого п-ка, яке отрим в результаті заміни базис значення часткового фактора на його звітне значення.
Поетапно обчисл абсолют різниця між наступ і попереднім проміжковим значенням результ п-ка.
Останній розрахунок в аналіт табл містить всі звіт значення часткового фактора і результуючого п-ка.
Виконується перевірка правильності розрах-ку: сума впливу всіх часткових факторів повинна = абсолют різниці між звітним і базисним значенням результуючої похибки.
Сфера застос методу: мультиплікативні, кратні, аддитивні, змішані моделі факторних с-м.
Розглянемо модель розрах-ку з викор методу ланцюгових підстановок:
Р = П/(Об + ОЗ)
П – прибуток
Об – оборотні кошти
№ з/п
№ підстановки
Взаємодіючі фактори
Результуючий п-к
Відхилення

Причина відхиленняП
Об
ОЗ
1.
-
П0
Об 0
ОЗ0
Р0
-
-

2.
1.
П1
Об 0
ОЗ0
РІ
РІ - Р0
^vП>Рп

3.
2.
П1
Об 1
ОЗ0
Р ІІ
РІІ - РІ
^vОб>Роб

4.
3.
П1
Об 1
ОЗ1
Р1
Р1 - РІІ
^vОЗ>Роз

Рп + Роб + Роз = Р1 - Р0
? Рі = Р1 - Р0
За допомогою методу ланцюг підстановок можна обчислити зведені резерви збільш або покращення результуючого п-ка
Ці резерви визнач візуально за результатами розрах з від”ємним знаком у стовпчику відхилень.
2.3. Метод відносних різниць.
Сфера застос методу: мультиплікативні, кратні, та змішані моделі факторних с-м.
Методика розрах-ку:
Розрах абсолют значення обсягу вир-ва у звітному році:
Q1 = (Q * Q%)/100
Обчисл абсолютна зміна обсягу вир-ва:
?Q = Q1 – Q0
Визначаєм віднос приріст кожного з часткових факторів в такій послідовності:
Q = z + N + T + ППг
?r% = r% - 100
?N% = Nл-г % - r%
?T% = Nл-г % - Nл-дн %
?ППг % = Q % - Nл-г %
Перевірка:
?r% + ?N% + ?T% + ?ППг % = Q% - 100
Розраховуємо абсолютний вплив часткових факторів на зміну обсягу, використовуючи наступну пропорцію:
?Q>?Q%
?Qr = ?Q* ?r / ?Q% і так далі.