Управління персоналом
1. З огляду на світові тенденції в управлінні персоналом, яке з тверджень є правильним?
витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави й особливо приватного бізнесу зменшуються
витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави й особливо приватного бізнесу збільшуються
витрати на розвиток людських ресурсів зі сторони держави залишаються незмінними
2. Персонал як головний елемент будь-якої системи управління ...
є суб’єктом управління
є об’єктом управління
одночасно може бути і суб’єктом і об’єктом управління
3. Управління персоналом - це ...
процес планування, підбору, підготовки, оцінки і безперервної освіти персоналу, спрямований на раціональне його використання, підвищення ефективності виробництва і, в кінцевому підсумку, покращення умов життя працівників
навчання кадрів, організація їх ефективного використання, професійного та соціального розвитку
вивчення відносин працівників у процесі виробництва з точки зору найбільш повного і ефективного використання їх потенціалу в умовах функціонування виробничих систем
4. Кадри - це ...
особовий склад підприємства, установи, організації
основний постійний штатний склад кваліфікованих працівників організації
частина населення країни певного віку, що має необхідний фізичний розвиток, знання, практичний досвід для роботи у народному господарстві
5. Персонал - це
основний постійний штатний склад кваліфікованих працівників організації
особовий склад підприємства, установи, організації
частина населення країни певного віку, що має необхідний фізичний розвиток, знання, практичний досвід для роботи у народному господарстві
6. Який тип керівника найбільше підходить для створення ризикованих підприємств?
керівник-антрепренер
керівник-автократ
керівник реформатор
7. Які сфери охоплює кадрова політика?
кадрова політика охоплює всі сфери
кадрова політика охоплює всі сфери роботи з персоналом
кадрова політика пов’язана лише з питаннями підбору та розстановки кадрів
8. Які з наведених суспільних наук беруть участь у створенні та розвитку управління персоналом?
економіка, право, соціальна психологія, соціологія
економіка, право, психологія, соціологія
тільки право, соціальна психологія, соціологія
9. Коли кадрова стратегія формулюється на стадії створення загальної господарської стратегії, то це ...
кадрова стратегія минулого
кадрова стратегія сучасна
кадрова стратегія далекого майбутнього
10. Якому характеру впливу на потребу фірми в персоналі відповідають внутрішні структурні рішення?
відбувається зменшення потреби у цілих групах працівників, зменшуються витрати на їх утримання, знімається відповідальність за їх використання
відбувається збагачення праці, змінюються зміст професій та професійно-кваліфікаційний склад наявного персоналу
ніяких суттєвих змін у потребі фірми у персоналі не відбувається
11. Яка послідовність дій при плануванні персоналу є правильною?
оцінка наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок перспективної потреби в персоналі; розрахунок поточної потреби у персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі
оцінки наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок поточної потреби у персоналі; розрахунок перспективної потреби в персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі; визначення витрат на персонал
оцінка наявного персоналу за якісними та кількісними характеристиками; розрахунок поточної потреби у персоналі; розробка програми заходів з покриття потреби у персоналі; розрахунок перспективної потреби в персоналі
12. Яка послідовність етапів прогнозування в управлінні персоналом є правильною?
діагноз; ретроспекція; вибір методу; прогноз
ретроспекція; вибір методу; діагноз; прогноз
ретроспекція; діагноз; вибір методу; прогноз
13. Під розвитком персоналу розуміють ...
сукупність заходів, спрямованих на покращення умов праці і матеріального становища працівників
сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників
сукупність заходів, спрямованих на максимальне задоволення потреб працівників
14. Що з нижченаведеного не входить до переліку прямих вигод для підприємства від розвитку персоналу?
покращення фінансових результатів компанії;
підвищення мотивації співробітників та їх відданості підприємству;
підвищення конкурентноздатності працівників на ринку праці.
15. Підвищення кваліфікації на основі отриманих знань застосовується ...
для усунення прогалин в знаннях та навичках, що виникли у результаті неповноцінного навчання на окремих стадіях професійної підготовки
для отримання додаткових професійних навичок
для пристосування до змінюваних вимог до окремих посад
16. Які фізіологічні і матеріальні потреби є характерними для етапу кар’єри працівника у віці від 45 до 60 років?
здоров’я, високий рівень оплати праці
підвищення рівня оплати праці, інтерес до інших джерел доходів
збереження рівня оплати праці і підвищення інтересу до інших джерел доходів
17.Соціальна функції стимулювання праці ...
визначається тим, що стимули до праці формують активну життєву позицію, високоморальний клімат у суспільстві
виражається у тому, що стимулювання праці сприяє підвищенню ефективності виробництва, що виражається у підвищенні продуктивності праці та якості продукції
забезпечує формування соціальної структури суспільства через різний рівень доходів, який значною мірою залежить від дії стимулів на різних людей
18. Відчутність як принцип стимулювання передбачає, що ...
кожен стимул має бути доступним для всіх працівників, а умови стимулювання мають бути демократичними та зрозумілими
є певний поріг дієвості стимулювання
матеріальні стимули повинні піддаватися постійній корекції в сторону підвищення і ні за яких умов не допускається зниження матеріального стимулювання
19. Мотивація - це ...
процес спонукання інших до діяльності для досягнення особистих цілей та цілей організації
процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей та цілей організації
процес спонукання себе до діяльності для досягнення особистих цілей та цілей організації
20. “Інструментально” мотивований працівник ...
орієнтується на заробіток, бажано готівкою та негайно; вирізняється індиферентністю до власності та роботодавця
характеризується тим, що в основі його мотивації до праці лежать високі ідейні та людські цінності
вважає найважливішою умовою діяльності реалізацію своїх професійних здібностей, знань і можливостей
21. Якій тривалості використання керівника на одній посаді відповідає період максимальної ефективності?
3-4 роки
5-7 років
8-9 років
22. Рух спеціалістів в рамках лінійної структури виробництва ...
формує більш рішучих та відповідальних керівників;
формує більш обережних керівників, але висококваліфікованих спеціалістів
ніяким чином не впливає на якість керівника
23. Якій групі методів підбору кандидатів до резерву керівників відповідає тимчасове заміщення керівника на період відпустки, хвороби тощо; стажування; дублювання; призначення керівником колективів, що виконують тимчасову роботу?
прогностичні
практичні
лабораторні