Вихідна інформація для оцінки вартості потенціалу підприємства і рівня його використання наведена в табл. 1
Таблиця 1.
Вихідна інформація для розрахунку вартості потенціалу
№ з/п
Показники
Од.
вим.
Умовні позначення
Роки

2007
2008
2009

1.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
тис.грн
Ф
4148,8
5694,5
3011,5

2.
Коефіцієнт капіталізації
дол. од.
Ен
0,15
0,15
0,15

3.
Нормовані оборотні засоби
тис.грн
НОЗ
2789
2178
1975

4.
Сумарна вартість нематеріальних активів
тис.грн
На
0
0
15

5.
Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу
осіб
Ч
333
259
236

6.
Продуктивність праці на 1-го працівника ПВП
тис. грн.
ПП
32,48
44,46
50,89

7.
Товарна продукція у порівняльних цінах
тис. грн.
ТП
10465
11972
11803

8.
Фондоозброєність в розрахунку на 1-го працівника ПВП
тис. грн.
Фо
12,5
22,0
12,8

9.
Інноваційні витрати
тис.грн.
ІП
--
--
--

10.
Витрати на управління
тис. грн.
УП
644
658
658

11.
Балансовий прибуток
тис. грн.
БП
5
3
16


На основі методики вартісної оцінки розміру складових елементів потен-ціалу підприємства визначено розмір складових елементів потенціалу ПП

Потенціал основних фондів (ФП) визначається за формулою:
ФП=Ф*Ен, (2.1)
де Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.
ФП2005= = тис.грн.
Потенціал оборотного капіталу (Пок):
Пок=НОЗ*Ен, (2.2)
де НОЗ – річний обсяг матеріалів;
Пок2005 = = тис.грн.
Потенціал нематеріальних активів (НП):
п
НП=( (На*Ен), (2.3)
і=1
де На – експертна оцінка вартості нематеріальних активів та вартість землі, яка вираховується згідно з методикою, прийнятою на державному рівні.
Матеріально-технічний потенціал підприємства визначаємо за формулою:
МТП=ФП+ОП+НП (2.4)
МТП2005= = тис.грн.
Матеріально-технічний потенціал ПП за 2006-2009рр. розраховує-ться аналогічно.
При розрахунку трудового потенціалу спочатку проводиться оцінка живої праці (тобто одного середньоспискового працівника) встановленням його фондового аналога у вартісному обчисленні за формулою:
А=Пп*((Фо/(Пп), (2.5)
де А – оцінка одиниці живої праці;
Пп – продуктивність праці одного працівника;
(Фо – зміна фондоозброєнності праці одного працівника у базовому періо-ді;
(Пп – зміна продуктивності праці одного працівника у базовому періоді.
Так, оцінка одиниці живої праці на ПП у 2006 році становила:
А2006= = тис.грн.
6. Величину трудового потенціалу визначаємо за формулою:
ТП=А*Ч*Ен, (2.6)
де Ч – середньорічна чисельність ПВП;
Тобто, ТП2006 = = тис.грн.
Аналогічно розраховуються оцінка одиниці живої праці та трудовий потен-ціал у 2007-2009рр.
7. Ресурсний потенціал розраховуємо як:
РП=МТП+ТП (2.7)
Таким чином величина ресурсного потенціалу ПП у 2006 році становила:
РП2006 = = тис.грн.
Ресурсний потенціал за 2007-2009рр. розраховується аналогічно.
8. Розмір виробничого потенціалу (ВП) вираховується як сума його складових частин:
ВП=РП+ІП (2.8)
де ІП – інноваційний потенціал.
ВП2005 = = тис.грн.
9. Управлінський потенціал підприємства по роках становить:

10. Потенціал підприємствадорівнює:
ПП=ВП+УП
Вартість потенціалу обчислено ПП в таблиці 2.
Таблиця 2.
Оцінка вартості потенціалу
№ з/п
Показники
Од.
вим.
Умовні позначення
Роки2007
2008
2009

1.
Потенціал ОВФ
тис.
грн
ФП=Ф*Ен
622,32
854,175
451,725

2.
Потенціал оборотного капіталу
тис.
грн
Пок=НОЗ*Ен
418,35
326,7
296,25

3.
Потенціал нематеріальних активів
тис.
грн
НП=НА*Ен
0
0
2,25

4.
Матеріально-технічний потенціал
тис.
грн
МТП=ФП+ОП+НП
622,32
854,175
453,975

5.
Оцінка одиниці живої праці
тис.
грн
А=ПП*(?Фо /?ПП)
0
35,36
-73,02

6.
Трудовий потенціал
тис.
грн
ТП=А*Ч*Ен
0,00
1373,69
-2584,84

7.
Ресурсний потенціал
тис.
грн
РП=МТП+ТП
622,32
2227,86
-2130,86

8.
Виробничий потенціал
тис.
грн
ВП=РП+ІП
622,32
2227,86
-2130,86

9.
Управлінський потенціал
тис.
грн
УП
644
658
658

10
Потенціал підприємства
тис.
грн
Пп=ВП+УП
1266,32
2885,86
-1472,86