обсяг виробництва продукції
ДАВ б=1238,828 /10125=0,122353
ДАВ пл= 1238,828 /(10125-1,8)=0,122375
?Соб = (0,122353-0,122375)*(10125-1.8)=0,22(тис.грн.)
Отже, за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань собівартість продукції зменшиться на 0,22 тис. грн.
3.3 Методичні рекомендації з обґрунтування зниження матеріаломісткості продукції:
3.3.1 Обчислюємо норму матеріальних витрат в базовому році на 1 гривню товарної продукції:

де МВ – матеріальні витрати, тис. грн.
обсяг випуску продукції, тис. грн.Рм =631,8/10125=0,06 (тис.грн./ тис.грн.)
Отже, в базовому періоді на 1 гривню товарної продукцію матеріальних витрат припадає 0,06 гривні.
3.3.2 На плановий рік підприємство планує знизити питомі матеріальні витрати на 3 % . При цьому економія собівартості становить:

?См = (0,06-(0,06*97)/100)* 11319,8 =0,00349*11319,8=39,5( тис.грн.)
Отже, в результаті зменшення питомих матеріальних витрат собівартість продукції знизилась на 39,5 тис.грн.
*ОВПпл=Об+?Орч+?Ооб=11319,8
3.4. Вплив покращення використання виробничих ресурсів підприємства на результати господарської діяльності:

Проектна потужність становить:
Пот=465*27=12555(тис.грн.)
Чистий дохід в плановому році визначається за формулою:
ЧДпл = ЧД б+ Об
ЧДпл = 10125+1196,6-1,8=11319,8 (тис.грн.)
Повна собівартість виробництва продукції в плановому році становить:

Спл = 11319,8*0,65-101,74 -0,22-39,5=7216,41 (тис.грн.)
Фондовіддача в плановому році становитиме:

Фвпл =11319,8 /5847,7=1,94 (грн./грн.)
Коефіцієнт віддачі спожитих ОВФ плановий:

Кв.с.пл. =11319,8 /1238,828=9,14
Продуктивність праці одного робітника визначається за формулою:

Прпр = 10125/590=17,16(тис. грн.)
Прпр.пл. =11319,8 /590=19,19(тис. грн.)
Середньомісячна зарплата 1-го робітника визначається за залежністю:

Зп =(10125*0,07)/(12*590)= 0,1001(тис. грн.) =100,1(грн.)
Зп.пл. = (11319,8 *0,07)/(12*590)=0,1119(тис. грн.) =111,9(грн.)
Витрати на 1 грн. виготовленої продукції:

Вб. = 6586,1/ 10125 = 0,65(тис. грн.)
Впл. =7216,41 / 11319,8 = 0,638(тис. грн.)
Коефіцієнт використання потужності підприємства:

Кв.пот.б =10125 /12555 = 0,81
Кв.пот.пл = 11319,8/12555 = 0,90
Рентабельність продукції в плановому році визначається за залежністю:

Св. пл = Спл · 0,95 =7216,41 · 0,95 = 6855,59(тис. грн.)
Рп.пл = 3852,52 / 6855,59· 100% = 56,2%

Табл.3
Результати підвищення ефективності використання матеріальних активів підприємства

п/п
Показники
Базовий
Плановий
Відхилення

абсол.
відн.

1
Проектна потужність (тис.грн.)
12555
12555
-
-

2
Товарна продукція (чистий дохід), тис.грн.
10125
11319,8
1194,8
11,8

3
Повна собівартість виробництва продукції, тис.грн.
6586,1
7216,41
630,31
9,57

4
Вартість основних виробничих фондів, тис.грн.
5847,7
5847,7
-
-

5
Амортизаційні відрахування, тис.грн
1238,828
1238,828
-
-

6
Фондовіддача, грн./грн.
1,73
1,94
0,21
12,14

7
Коефіцієнт віддачі споживчих ОВФ
8,17
9,14
0,97
11,87

8
Продуктивність праці одного робітника, грн.
17,16
19,19
2,03
11,82

9
Середньомісячна зарплата 1-го робітника, грн.
100,1
111,9
11,8
11,79

10
Витрати на 1 грн. виготовленої продукції, грн.
0,65
0,638
-0,012
-1,85

11
Коефіцієнт використання потужності підприємства
0,81
0,90
0,09
11,11

12
Рентабельність продукції, %
58,5
56,2
-2,3
3,93


Отже, розрахувавши необхідні показники, можна зробити висновок, що підвищення ефективності використання матеріальних активів підприємства позитивно вплинуло на результати його господарської діяльності, а саме внаслідок збільшення річного робочого часу використання ОВФ та оборотності оборотних коштів, товарна продукція зросла з 10125 до 11319,8 тис.грн., тобто на 11,8%. Одночасно собівартість продукції зростає з 6586,1до 7216,41 тис.грн., тобто на 9,57%. Продуктивність праці одного робітника – зросла на 11,82%. Зростає і середньомісячна заробітна плата одного працівника з 100,1 до 111,9 грн. (на 11,79%). В результаті цих заходів рентабельність продукції знизиться на 3,93% і становитиме 56,2%.