2.1 Управління грошовими потоками ЗАТ «Рівне-Борошно»
Грошовий потік підприємства - сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю. Метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку шляхом збалансування обсягів надходження і використання грошових коштів та їх синхронізація в часі.
2.1.1 Визначення та аналіз грошових надходжень та виплат від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Аналіз грошових надходжень та виплат від операційної діяльності проведемо з використанням прямого методу, який передбачає визначення чистого грошового потоку за формулою:
ЧГПо = РП + Іно – Зтм – ЗП – ППб – Іво; (2.1)
де РП - сума грошових потоків від реалізації продукції,
Іно- інші надходження від операційної діяльності,
Зтм - кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей,
ЗП - заробітна плата оперативного персоналу і АУП,
ППб- сума податкових платежів і в позабюджетні фонди,
Іво - інші витрати операційної діяльності.
Розрахунок ЧГП від операційної діяльності проведемо в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Розрахунок чистого грошового потоку ЗАТ «Рівне-Борошно» у 2008-2010 рр. за прямим методом
Показник
2008
2009
2010

Сума грошових потоків від реалізації продукції, РП
27849,9
46455
52463

Інші надходження від операційної діяльності, Іно
23,6
66
138

Кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей, Зтм
18653,7
29565
30718

Заробітна плата оперативного персоналу і АУП, ЗП
2647,4
3918
4491

Сума податкових платежів і в позабюджетні фонди, ППб
1161,2
2064
1642

Інші витрати операційної діяльності, Іво
2247,2
1263
1221

ЧГПо
3164
9711
14529

За інвестиційною діяльністю сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання у звітному періоді.
(2.2)
де Роз, Рна, Рдфі – сума реалізації вибувших основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю підприємства;
Рва – сума повторної реалізації викуплених власних акцій;
Дп – сума дивідендів, одержаних підприємством по довгостроковим фінансовим інструментам інвестиційного портфелю;
Поз, Пна – сума придбаних основних засобів і нематеріальних активів;
(НКБ – сума приросту незавершеного капітального будівництва;
Пдфі – сума придбаних довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю;
Ва – сума викуплених власних акцій підприємства;За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства
(2.3)
де Двк – сума додатково залучених зовнішніх джерел власного (акціонерного) чи пайового капіталу;
Ддк – сума додаткових довгострокових кредитів і позик;
Дкк – сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик;
БЦФ – сума коштів від безоплатного цільового фінансування;
Вобд – виплати основного боргу по довгостроковим кредитам;
Вобк – виплати основного боргу по короткостроковим кредитам і позикам;
Дза – сума дивідендів, виплачених акціонерам на вкладений капітал.2.1.2. Аналіз динаміки позитивних, негативних та чистих грошових потоків підприємства. Коефіцієнтний аналіз.
Розрахунок абсолютних, відносних відхилень та коефіцієнтів проведемо в таблиці 2.2.
З наведених в даній таблиці розрахунків видно тенденцію зростання позитивного та негативного грошових потоків ЗАТ «Рівне-Борошно» протягом досліджуваних 2008-2010 рр. Причому, як показує значення чистого грошового потоку, у 2009 р. ПГП зростав швидшими темпами, ніж НГП на 1839 тис. грн., а у 2010 р., навпаки, НГП перевищив значення ПГП на 2521 тис. грн. Від’ємне значення чистого грошового потоку вказує на відплив ресурсів з підприємства, а така різка зміна динаміки – на погіршення його фінансового становища. Показник якості формування грошових потоків, який розраховується як відношення суми чистого прибутку від реалізації продукції до ЧГП, має відносно стійке значення, коливається в межах 1,3-1,5 та показує, що прибуток, зазвичай, перевищує значення чистого грошового потоку на 30-50 %. Однак, у 2010 р. значення даного показника є доволі специфічним, оскільки відображає перевищення чистого збитку над від’ємним значенням чистого грошового потоку.
Таблиця 2.2
Показники управління грошовими потоками ЗАТ «Рівне-Борошно» за 2008-2010 рр.
№ п/п
Показники
2008
2009
2010
Відхилення, тис. грн.
Відхилення, %


2009-2008
2010-2009
2009/2008
2010/2009

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів

1.
Чистий прибуток від реалізації продукції, Прч
979
2381
-3832
1402
-6213
143,21
-260,94

2.
Виплати за позички та кредити підприємства, К
793
1291
3817
498
2526
62,80
195,66

3.
Зміна запасів ТМЦ, що входять до складу активів
10387,2
3201
-13240
-7186,2
-16441
-69,18
-513,62

Розрахунок коефіцієнтів

1
Позитивні грошові потоки, ПГП
30924
34061
34743
3137
682
10,14
2,00

2
Негативні грошові потоки, НГП
30281
32222
37264
1941
5042
6,41
15,65

3
Чисті грошові потоки, ЧГП
643
1839
-2521
1196
-4360
186,00
-237,09

4
Якість формування грошових потоків, ГПя
1,523
1,295
1,520
-0,228
0,225
-14,96
17,40

5
Коефіцієнт достатності грошового потоку, Кд
0,058
0,409
0,268
0,352
-0,142
611,84
-34,65

6
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку, Кл
1,021
1,057
0,932
0,036
-0,125
3,51
-11,80

7
Коефіцієнт ефективності грошових потоків, Ке
0,021
0,057
-0,068
0,036
-0,125
168,77
-218,54