1)Яка природа сил пружності?
У недеформованому кристалічному тілі кожна частинка (молекула, іон, атом) перебуває у певному положенні рівноваги, в якому сума сил, що діють на неї з боку решти частинок, дорівнює нулю, а потенціальна енерґія частинки мінімальна. Але якщо якась зовнішня сила змістить частинку з її положення рівноваги, то сума сил взаємодії цієї частинки з рештою частинок вже не дорівнюватиме нулю. Якщо деформація веде до збільшення середніх відстаней між частинками, то переважатимуть сили притягання, які прагнутимуть повернути частинки в попереднє положення рівноваги. Навпаки, якщо кристалічне тіло стискати і цим самим наближати частинки кристалу одні до одних, то переважатимуть сили відштовхування, які знов-таки прагнутимуть повернути частинки в попереднє положення рівноваги. Це сили пружності – результат міжмолекулярної (міжатомної) взаємодії у деформованих тілах.
2)Перерахувати і охарактеризувати основні види пружних деформацій.
Деформацією називається зміна форми або об`єму тіла, викликана будь-якою дією на нього. Види деформації твердого тіла різноманітні. За характером поведінки після припинення– це деформація твердого тіла під дією сил, що розтягують (стискають) тіло в одному напрямі. Досить часто в природі і техніці зустрічаються всесторонні деформації розтягу (стиску). Ці деформації спостерігаються в тому випадку, коли деформоване тіло зазнає тиску з усіх сторін, або розтягу в усіх напрямах.
Деформація чистого зсуву ( це деформація твердого тіла, при якій всі його плоскі шари, паралельні деякій площині (площині сзуву), не змінюються за формою, а лише зміщуються паралельно один до одного. При деформації зсуву змінюється форма тіла без зміни його об`єму.
Деформація кручення ( це деформація тіла, яка здійснюється під дією двох протилежно напрямлених моментів, прикладених до протилежних кінців тіла. Кут, на який повернеться радіус крайнього перерізу, називається кутом кручення.
Деформацією згину називається деформація, що призводить до розтягу (стиску), неоднакового у різних частинах тіла. Всередині зігнутого тіла є шар, який не зазнає ні розтягу, ні стиску і називається нейтральним.
3) Записати і пояснити закон Гука для деформації розтягу.

Абсолютною деформацією (видовженням), називається величина , (2.1)
де L – довжина деформованого тіла,
L0 – початкова довжина тіла.
Відносною деформацією (видовженням) називається відношення абсолютної деформації до початкової довжини тіла:
. (2.2)
Напругою (механічною напругою) називається відношення сили, що діє на тіло, до площі перерізу тіла у площині, перпендикулярній до лінії дії сили
. (2.3)
Р. Гук у XVII ст. встановив, що в межах пружних деформацій нормальна напруга і відносне видовження зв’язані співвідношенням:
. (2.4)
Коефіцієнт називається коефіцієнтом пружності.
4)З’ясувати фізичний зміст модуля пружності (модуля Юнґа).
Величину, обернену до коефіцієнта пружності, називають модулем поздовжньої пружності, або модулем Юнґа.
. (2.5)
Врахувавши (2.5), запишемо закон Гука у вигляді:
. (2.6)

Механічна напруга пружно деформованого тіла прямо пропорційна його відносній деформації.
З закону Гука випливає, що при , тобто якщо
5)Пояснити основні ділянки діаграми розтягу.
ділянка OA: виконується закон Гука, деформація ( пружна (зникає при знятті напруги, з точки А зразок по лінії ОА повертається у початковий стан). ( межа пропорційності;
ділянка АВ: наростають порушення закону Гука ; точка В ( початок текучості;
ділянка ВС: ділянка текучості: зразок видовжується при незмінній напрузі. Всередині тіла розмножуються дефекти, а в околі точці С їх стає так багато, що взаємовплив дефектів суттєво зміцнює матеріал зразка;
ділянка СD: розтяг зразка продовжується. Зняття напруги у будь-якій точці на ділянці BD призводить до скорочення зразка по лінії CH, яка паралельна OA так, що зразок набуває залишкову деформацію .
Значення max у верхній точці кривої називається границею міцності,— це максимальна напруга, яку деякий час може витримати зразок без розриву, хоч і з певними залишковими деформаціями.
На ділянці DE у тіло розривається.
6)Пояснити суть визначення модуля пружності методом згину.
Записати і пояснити формулу для розрахунку модуля пружності.