1.Характеристика існуючого виробничого підприємства ЗАТ «Релакс»
1.1. Характеристика виду діяльності ЗАТ «Релакс»
Закрите акціонерне товариство “Кременецьцукор” , яке було створене згідно рішення засновників Протокол №1 від 19 грудня 2000р. Зареєстроване Управлінням з питань економіки та власності Кременецької райдерж -адміністрації 21.12.2000р.
Місцезнаходження товариства: Україна, м. Кременець, Тернопільської обл., вул.Курчатова 14.
ЗАТ ”Релакс“ створено з метою більш повного забезпечення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах і послуг та реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів.
Предметом діяльності товариства є здійснення у встановленому законодавством порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.
Головною метою товариства є задоволення суспільних потреб у продукції, роботах, послугах та подальшої їх реалізації з метою одержання підприємством прибутку.
Видами діяльності товариства є:
виготовлення меблів, які виготовленні з будь-якого матеріалу (дерева, пластмаси, чорних та кольорових матеріалів, скла, шкіри, каміння, кераміки та ін.), стільців, ліжок, столів, матраців;
виготовлення конторських та магазинних меблів, домашніх меблів, меблів для спальні, кухонних меблів та меблів для ванної кімнати, виготовлення дерев’яних меблів для умеблювання інтер’єру (в тому числі: окремі дерев’яні вироби, призначенні для умеблювання спальні, вітальні, їдальні, робочого кабінету, передпокою та інших житлових приміщень: ліжка, тахти, кушетки, шафи для одягу, білизни чи книг, шафи багатофункціонального призначення, серванти, шафи-антресолі, столи журнальні, тумби і гарнітури, набори меблів для спальні, вітальні, їдальні, кабінету, передпокою) та також дитячих меблів;
надання інших послуг, що надають під час виготовлення меблів;
оптова та роздрібна торгівля меблями, які виготовленні з будь-якого матерілу (дерева, пластмаси, чорних та кольорових матеріалів, скла, шкіри, каміння, кераміки та ін.), а також іншого приладдя для меблів та інших речей внутрішнього інтер’єру;
благодійна та спонсорська діяльність – догляд за сиротами, хворими, інвалідами, людей похилого віку, надання їм матеріальної допомоги продуктами харчування, одягом, медикаментами, грошовими коштами, тощо.
виготовлення меблів під різний смак споживача та вибір дизайну майбутніх меблів самостійно.
Отже, загальну характеристику можна зобразити у вигляді таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Загальна характеристика ЗАТ «Релакс»
№ П/П
Параметр, який характеризується
Зміст та особливості

1
Організаційно-правова форма підприємства
Закрите акціонерне товариство «Релакс»


2

Профіль
Виробництво та реалізація меблів

3
Вид діяльності
Виготовлення меблів


4

Форма власності
Має право приватної власності. Тобто, суб’єктом є юридична особа. Об’єктом – майно Товариства.


1.2. Виробнича структура підприємства.
Дослідження цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку в свою чергу передбачає реалізацію продукції, послуг, тобто визначення їх покупцем. Процес визначення цілей включає вибір ряду цілей, їх внутрішнє узгодження, уточнення шляхом прив’язки до наявних ресурсів та можливостей, поточний контроль та коригування в процесі реалізації.
Аналізуючи діяльність варто конкретизувати цілі:
Економічні – зниження вартості, підвищення рентабельності, ринкової вартості підприємства, розширення ринків збуту, оновлення обладнання, технічне переоснащення,.
Соціальні – створення нових робочих місць, соціальна допомога робітникам.
Для досягнення цілей розробляється стратегія, яка передбачає: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація. Зокрема, практикується управлінське дослідження сильних та слабих сторін у напрямку вивчення стану фінансів, обліку, нормування та оплати праці, культурного рівня, використання робочої сили, позиції підприємства на ринку.
Прогрес у розвитку техніки та технології основного виробництва викликає необхідність адекватних змін виробничої інфраструктури підприємств. Підвищення рівня механізації і автоматизації виробничих процесів збільшує обсяги та складність робіт щодо ремонту, догляду та налагоджування устаткування, передбачає значне розширення номенклатури інструменту, оснастки та пристосувань. Перехід до нових технологій та прискорення технологічних режимів роботи устаткування підвищує вимоги до якості і збільшує потреби у різних видах енергії. Ускладнення виробничих процесів та поглиблення внутрішньовиробничих зв'язків між підрозділами збільшують обсяги робіт по транспортуванню. Постійно зростають навантаження на комунікаційні мережі підприємства. Все це суттєво підвищує роль і значення виробничої інфраструктури підприємства.
Для аналізу виробничої підсистеми охарактеризуємо виробничі потужності, обсяги реалізації робіт, послуг, продукції , продуктивність праці, технології, темпи оновлення продукції на ЗАТ „Релакс”.
Виробничу потужність підприємства визначають за всією номенклатурою пробільної продукції. При цьому проводять можливе звуження номенклатури, об'єднуючи окремі ви роби в групи за конструктивно-технологічною єдністю з визначенням для кожної з них базового представника. Якщо підприємство випускає кілька видів різної продукції, то виробнича потужність визначається окремо для кожного виду виробів. Виробнича потужність підприємства встановлюється, виходячи з потужності провідних цехів основного виробництва з урахуванням заходів для ліквідації вузьких місць і можливого внутрішньовиробничого кооперування. До провідних належать ті виробничі підрозділи підприємства, які виконують головні технологічні процеси (операції) і мають вирішальне значення для забезпечення випуску профільних видів продукції.
Продуктивність праці - це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількості праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого боку. Залежно від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість.
Основними напрямками діяльності підприємства є пошиття одягу.
ВАТ «Лілея» займається пошиттям чоловічих та жіночих костюмів, пальт, дитячого одягу, жіночих суконь і т д.
Структура підприємства – це логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей організації.
Діяльність підприємства будується на поєднанні централізованого керівництва з його господарською самостійністю, ініціативою колективу. На чолі підприємства стоїть директор.
Таким чином, структура даного підприємства має невисокий рівень децентралізації.
Слід зауважити, що підприємство структуроване за галузевим принципом. Виробничий цех побудований за технологічною спеціалізацією.
Правильна підготовка, розстановка і використання кадрів має важливе значення в системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Плинність кадрів завдає великої шкоди виробництву. Новим працівникам, які прийшли на місце тих, що звільнилися, потрібен якийсь час для вивчення робіт, набуття досвіду. На ЗАТ «Релакс» збереження високо кваліфікаційних кадрів - питання понад усе.
Для нормального функціонування підприємства, а також для ефективного управління ним керівництву потрібно визначитись які цілі, яка місія й стратегія поставлена перед підприємством.
Отже, місією ЗАТ «Релакс» буде виготовлення меблів. Цілі підприємства являють собою отримання максимуму прибутку, від продажу виготовленої продукції. Стратегія підприємства в подальшому розширенні асортименту продукції з метою зменшення впливу сезонних та інших коливань та впливу конкурентів, як на ринку постачання так і збуту, зменшення “розмитості” та меж ринку збуту у взаємозв’язку з завоюванням більшої частки у ньому
Підприємство ставить перед собою наступні стратегічні цілі:
Розширення асортименту продукції.
Проведення ефективної цінової та збутової політики.
Певна реструктуризація підрозділів підприємства та системи управління організацією.
Директор
Відділ Відділ техн.. Комерційний Бухгалтерія
Кадрів контролю відділ
Головний інженер Склади Каса
Виробничий відділ Ремонтний відділ
Складальний цех №1
Складальний цех №2
Пресувальний цех
Склею вальний цех
Сушильний цех
Рис. 1.1. Схема Організаційно – виробничої структури ЗАТ „ Релакс”
1.3. Технологічний процес виробництва продукції
Основу діяльності підприємства складає виробничий процес.
Виробничим процесом називають сукупність дій пов’язаних з програмуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродуктів) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо.
Основні – це технологічні процеси, які перетворюють сировину і матеріали в готову продукцію, на випуску якої спеціалізуються дане підприємство.
Допоміжні процеси – допомагають безперебійному протуканню основних виробничих процесів. Отримана таким чином продукція використовується на підприємстві для обслуговування основного виробництва.
Будь яку технологію можна уявити, як сукупність технологічних процесів.
Технологічним процесом називається логічно упорядкований набір послідовних завершених ланок переробки сировини, матеріалів у проміжну або кінцеву продукцію з наявними властивостями.
Технологічні процеси постійно вдосконалюють. Це зумовлено тим, що продукцію, яку виробляють на підприємстві, періодично поліпшують.
В ТП проміжними ланками є стадії та операції. Технологічні процеси відображають у вигляді текстових описів та графічних зображень (схем).
Основними складовими технологічних процесів є технологічні операції, кожну з яких розглядають як окремий технологічний процес.
Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному робочому місці (праці) один або кілька працівників (робітників) над одним або кількома об’єктами, які одночасно обробляються.
При виготовленні медлів ЗАТ ?Релакс?, можна виділити наступні технологічні процеси:
пуступання сировини;
підготовка обладнання;
склеювання матеріалів;
сушіння матеріалів;
оформлення дизайну продукції;
різка та оздоблення майбутнього виробу;
складання меблів
зовнішнє покриття (фарбування, лакування, обшивання, покраска та ін.)
пакування.
Технологічний процес являє собою засіб, який використовується для досягнення мети діяльності підприємства.