Політика має складну, багатовимірну структуру. Вона може бути розглянута на рівні суб'єктів. Суб'єктами політики виступають різні соціальні групи (класи, етнічні і конфесіональні спільноти тощо), держави, партії, міжнародні організації тощо. Треба визначити, що під суб'єктами політики розуміються учасники політичного процесу, здатні діяти вільно і самостійно. Останнє значить, що вони усвідомлюють своє становище у суспільстві і безпосередньо через владу (в першу чергу, державну) намагаються реалізувати свої інтереси і завдання. В політології для позначення суб'єкта політики використовують поняття актор. Маючи відтінок театральності, воно достатньо точно характеризує учасника політичного життя як носія певної ролі (функцій). Ці ролі в політичному процесі не є рівнозначними, наприклад, роль рядового виборця і роль представника правлячої еліти. Активність політичного актора може бути виражена на індивідуальному, груповому і інституціональному рівнях. Одна з найбільш відомих типологій акцентує увагу на трьох рівнях суб'єктів політики:
соціальний: індивіди, класи, еліти, етноси, мафія, натовп (в умовах кризи і відсутності організованої політичної сили може встановитися охлократія, тобто влада натовпу), корпоративні групи (певні фінансові і промислові бізнес-еліти);
інституціональний: партії, органи державної влади, суспільні організації тощо; політика представлена і такими суперінститутами, як держава-нація: ООН, НАТО;
функціональний: армія (виступаючи частиною держави, нерідко сама бере владу в свої руки, встановлюючи воєнний режим правління), органи розвідки, лоббі, опозиція, бюрократія. Бюрократію можна відносити і до соціального рівня. Бюрократія - це соціальна група, покликана зробити процес управління ефективним (функціональний аспект). Але вона часто використовує знання механізмів управління: надання їй повноваження у власних інтересах і здатна концентрувати владу в своїх руках. Бюрократія виступає суб'єктом політики через те, що на неї покладається функція проведення якихось державних (управлінських) рішень у життя, тому вона здатна заблокувати виконання будь-якого з них, якщо воно суперечать її інтересам. Об'єктами політики виступають суспільні явища, на які направлена діяльність суб'єктів політики, зокрема влада. Суб'єкти, здійснюючи політичну діяльність, вступають у політичні відносини, взаємодіючи з приводу використання влади. Ці взаємодії будуть визначатися політичними інтересами учасників, які є безпосередньо спонукальною причиною політичної активності. Вони формуються з усвідомлення економічних, соціальних (релігійних, етнічних) інтересів, усвідомлення свого становища на основі порівняння зі становищем інших груп і передбачають орієнтацію на участь у політично управлінській діяльності як умова закріплення або зміни цього становища.
Структура политики — это:
— политический интерес (представляет собой внутренний источник политического поведения, побуждающий людей к постановке определенных политических целей и осуществлению конкретных политических действий по их достижению),
— политическая организация (отражает роль институтов публичной власти как центров управления общественными процессами),
— политическая деятельность (выступает разновидностью социальной активности субъектов, действия которых выражают реализацию ими своих политических статусов),
— политическое сознание (характеризует зависимость политической жизни от осознанного отношения людей к своим властно значимым интересам),
— политические отношения (выражают устойчивый характер взаимосвязей общественных групп между собой и институтами власти).
Какова же структура политической деятельности? В самом общем виде просматриваются три ее основных момента. Во-первых, умение ставить ближайшие (тактические) и перспективные (стратегические) реальные цели и решать задачи, учитывая соотношение социальных сил, все возможности общества на конкретном этапе его развития. Во-вторых, выработка эффективных методов, средств, форм организации социальных сил для достижения поставленных целей. Наконец, в-третьих, соответствующий подбор и расстановка кадров, способных решать поставленные перед ними задачи.
Осуществление политической деятельности немыслимо без наличия определенной системы политической власти. Она представляет собой совокупность элементов, являющихся официально признанными исполнителями политической власти. Сюда входят государственный аппарат, политические партии, профсоюзы, различные общественные организации (церковь, поскольку в нашем обществе она отделена от государства, не входит в политическую организацию). Все это суть не что иное, как главные составные элементы разветвленного и крепко спаянного системного целого, механизм, с помощью которого осуществляется политическая власть в обществе.
В политологических исследованиях по проблемам анализа структуры политики определились различные аспекты. Дифференциация подходов к рассмотрению структуры политики определяется целым рядом факторов. Среди них более существенными, пожалуй, являются такие, как сложность, многогранность самой политики как общественного явления, а также специфика контекста того или иного исследователя? Нетрудно, например, представить структуру политики в рамках "поведенческого" анализа. Разумеется, оценивая те или иные подходы, точки зрения, недопустимы, по крайней мере, две крайности. С одной стороны, несостоятельно отвержение позитивного содержания таких подходов, в рамках которых политика структурируется через призму одного какого-то признака, качества, свойства. С другой стороны, опрометчиво стремление абсолютизации какого-либо одного критерия, ибо в таком случае политические реалии будут учтены в весьма суженном объеме. Таким образом, на наш взгляд, для анализа структуры политики необходимо и вполне возможно применение различных критериев. Не претендуя на полный и тем более системный анализ критериев выделения структурных элементов политики, рассмотрим некоторые из них разумеется в политологической литературе эти критерии тракторизуются различными терминами, понятиями. Среди этих критериев можно назвать следующие: сущностный или субстанциональный, по сферам функционирования, по субъектам политической жизни, институциональный и другие.
В соответствии с сущностным критерием речь идет о выявлении основных элементов содержания политики как общественного явления. Это те самые грани, стороны, элементы политики, которые выступают как необходимые, без которых политика не может быть представлена как целостное явление. К таким элементам можно, например, отнести политическую власть, политическую деятельность, политические отношения, политические потребности и интересы, политическое сознание (политическую психологию и политическую идеологию), политическую культуру, систему политических институтов и механизмов реализации власти, политический процесс и другие.
Политика, политическая жизнь формируется, функционирует во взаимодействии различных субъектов. Исходя из этого, нельзя не учитывать и субъектный критерий выделения элементов структуры политики. В качестве элементов, уровней политики в этом плане можно рассматривать, например, общенародную политику, социально-групповую, классовую, национальную политику, политику государства и общественных организаций, движений и объединений. Данная трактовка структуры политики, исходящая из субъектного критерия, несомненно может быть уточнена, дополнена, но она имеет право на существование.
Многие политологи указывают на необходимость учета особенностей методов, механизмов реализации политики в различных сферах общественной жизни. Выделение различных уровней, компонентов политики в зависимости от сфер общественной жизни также представляет важное направление анализа структуры политики. Среди этих компонентов политики следует назвать такие, как:
- внутренняя и внешняя политика,
- экономическая политика,
- социальная политика,
- политика в области государственного устройства и развития демократии,
- политика в духовно-идеологической сфере.
В работах отечественных и зарубежных политологов указывается на необходимость анализа места и роли правительства, государственных структур, политических партии, движений Системный анализ политики как целостного действенного явления невозможен без учета таких ее составляющих, как государство, политические партии и объединения. Естественным и оправданным становится поэтому институциональный критерий структурного членения политики. В рамках подобного подхода правомерно выделение таких элементов политической жизни, как политическая организация, политическая система, государство, политические партии, общественные организации, объединения, движения.
Уже краткое перечисление некоторых подходов к структурному анализу политики приводит к признанию необходимости дальнейшего продолжения анализа структуры политики, выявления новых критериев и на их основе новых граней, элементов структуры политики. Внутренне структурированы и все виды политической деятельности, политического сознания, политических институтов и т. д.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что все элементы структуры тесно взаимосвязаны, образуя целостное явление - политику. Целостность политики проявляется в самых различных формах. Во-первых, она выражает себя уже во взаимосвязи различных ее элементов. Например, хороши известно, что определяющими поведение человека факторами выступают в конечном счете экономические факторы. Однако там, где проблемы связаны с государственной властью, экономические интересы действуют через политическое сознание, политические интересы, политические мотив", порождая опосредованно те или иные формы политической деятельности. Политическая сфера жизни, во-вторых, обладает относительной самостоятельностью, и ей присущи свои специфические тенденции, закономерности функционирования и развития.
Форма политики — это ее организационная структура, институты (в том числе и система правовых и организационных норм), придающие ей устойчивость, стабильность и позволяющие регулировать политическое поведение людей.
Форма политики реально воплощается в государстве, партиях и группах интересов (ассоциациях и движениях), а также в законах, политических и правовых нормах.
Форма, содержание и процесс не исчерпывают строение политики. В качестве ее относительно самостоятельных элементов можно выделить 1) политическое сознание, включающее внутренний мир, менталитет, ценностные ориентации и установки индивидов, а также политические взгляды и теории; 2) нормативные идеи: программы и избирательные платформы политических партий, целевые установки групп интересов, политико-правовые нормы; 3) институты власти и борьбы за нее; 4) отношения властвования — господства и подчинения, а также политической борьбы и сотрудничества.
Если попытаться перечислить конкретные составные части политики, то в качестве таковых можно назвать политические взгляды, идеи, теории, программы, ценностные ориентации, установки, стереотипы и т.п., обычаи и традиции, образцы поведения, общественное мнение, специфический политический язык, психологию людей, государство, партии, группы интересов и движения, законы, права человека и другие политические и политико-правовые нормы, отношения власти и по поводу власти, политических лидеров, элиты, группировки и т.д.
Помимо составных частей и элементов в политике иногда выделяют три уровня ее существования. Первый, собственно политический, макроуровень, характеризует государство как целое, публичную принудительную власть, ее устройство и функционирование в центре и на местах. Второй, микроуровень, политики охватывает отдельные организации: партии, профсоюзы, корпорации, фирмы и т.п. Здесь, как и в государстве в целом, также обнаруживаются внутренние явления и процессы, свойственные большой политике: выдвижение и реализация коллективных целей, принятие решений, распределение должностей и благ, применение санкций, соперничество индивидов и групп за власть, конфликты интересов и т.д. Третий, мегауровень, политики относится к деятельности международных организаций: ООН, НАТО, ЕЭС и т.п.
Набор функций политической системы прямо связан с составляющими ее элементами. В зависимости от выполняемых функций и ролей можно вычленить следующие элементы:
1. Политическое сообщество людей, включающее большие социальные группы – несущие социальные компоненты системы, правящие элиты, группу государственных служащих, различные слои избирательного корпуса, военных и т. д., словом, всех тех, кто стоит у власти, стремится к ней, проявляет только политическую активность или же отчужден от политики и власти.
2. Совокупность политических институтов и организаций, составляющих структуры системы: государство, все ступени правления от высших органов власти до местных, политические партии, общественно-политические и неполитические организации, преследующие политические цели (объединения предпринимателей, группы интересов и другие).
3. Нормативная подсистема: политические, правовые и моральные нормы, традиции, обычаи и другие регуляторы политического поведения и деятельности.
4. Функциональная подсистема: методы политической деятельности.
5. Политическая культура и коммуникативная подсистема (средства информации).
Итак, к числу элементов политической системы относятся все институты социальной жизни, группы людей, нормы, ценности, функции, роли, средства, с помощью которых реализуется политическая власть и осуществляется управление общественной жизнедеятельностью людей. В составе системы – политические структуры и сообщество людей со свойственным ему образом политической жизни стилем политической деятельности.
Некоторые зарубежные политологи считают «основными элементами» политической системы саму власть, а также интересы и политику, понимаемую как результат взаимодействия между властью и обществом. При таком подходе расширено толкование понятия «основной элемент», оно отождествляется с понятиями «признак» или «специфическая черта» системы. Смысловое содержание термина «элемент» вполне определенно: это составная часть целого (системы), чем не выступают ни власть, ни интересы, ни тем более политика.
Политические институты – один из основных элементов политической системы. Каждый социальный институт занимает определенное место в политической системе. Характер институтов и их взаимодействие обусловлены свойствами системы как целого. Скажем, функции политической партии в нынешних западноевропейских странах определяются типом существующих в этих странах политических структур. В зависимости от этого те или иные институты приобретают роль господствующих. Как, например, церковь в феодальном обществе или право в современном обществе. И тем не менее каждый конкретный институт несет в себе функции по принятию политических решений, контроля за изменениями системы и социальной среды и политической коммуникации.
Поскольку существование и деятельность политических институтов связаны только с присущими им функциями, ролями и нормами, то они приобретают относительную самостоятельность в рамках системы. Таковы, например, свойства политических и идеологических аппаратов власти. Истории, в том числе отечественной, известны случаи, когда аппараты возвышались над государством, партиями и превращались в господствующую над ними бюрократическую силу. Преждевременно говорить, что такая тенденция сегодня искоренена в нашей стране. Демократические вывески над новыми аппаратами еще не означают коренного изменения содержания их деятельности а взаимоотношения с государством и обществом.
Ядро политической системы – государство. Государство выступает орудием политического господствa определенного класса (или классов) и управления обществом. Но это лишь одна из концепции современной политической науки. Причем не следует ее упрощать. К. Маркс, как известно, подчеркивал, "что государство в обществе с классово-антагонистической структурой решает задачи двоякого рода: «выполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические функции, вытекающее из противоположности между правительствами народными массами» Маркс К. Капитал. Т. Ш.//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 1. С. 422.
.
Государство – многофункциональный институт. Это относительно самостоятельная подсистема публичной власти и управления обществом, включающая совокупность иерархически взаимосвязанных и взаимодополняющих институтов, структур. В их числе: институты законодательной, исполнительной и судебной властей, правовая система, государственная администрация, органы представительной и исполнительной власти на региональных уровнях и, наконец, институты местного самоуправления.
Являясь институциональным механизмом выражения всеобщих интересов или же интересов господствующих классов, государство тем не менее, как правило, не берет на себя функцию артикуляции групповых интересов различных слоев населения. Представление их в политическом процессе осуществляют другие организации: политические партии и иные общественно-политические объединения, которые поэтому и входят в политическую систему. Причем сюда относятся также оппозиционные партии и организации. Включение последних в систему означает факт институционализации социально-политических конфликтов и свидетельствует о демократичности общества.
Бытие государственных и иных политических институтов невозможно без их легитимации. Легитимационная система – неотъемлемая сторона политической системы как целого. Независимо от того, на какой основе она построена (общей воле народа, господстве большинства, консенсусе, идеологии, традиции и т. п.), в любом варианте легитимация неразрывно связана с нормативно-правовой подсистемой и вместе с нею как бы цементирует всю политическую систему, придает ей качественную специфику. В свою очередь нормативно-правовая подсистема обеспечивает реальное функционирование политических и общественных институтов власти и управления. Ее характер зависит от того, какова социальная основа институтов, кто правит в данном обществе, а сама эта подсистема определяет то, как правят, каким образом осуществляется власть. Отсюда особенности основных методов деятельности политических институтов. Они могут базироваться на прямом насилии или же на угрозе применения принуждения, действовать посредством привития членам сообществ навыков к сотрудничеству и согласию, а также путем применения вознаграждения и наказания.
Свойства политической системы, связанные как со способом ее фактического действия в данном обществе, так и с субъективной ориентацией на нее членов общества, составляет политическую культуру. Специфика этого элемента – в его интегрированности во все другие компоненты системы, способности быть своеобразным человеческим (субъективным) критерием прогрессивности политического общества в целом.
Что касается коммуникативной подсистемы, то без нее политическая система не может ни существовать, ни функционировать уже только потому, что она суть институционализация совместной деятельности людей, их общественных отношений.
Отмеченные элементы политической системы приобретают свою специфическую конкретизацию в зависимости от типа системы и политических режимов. Неодинаков и конкретный набор элементов в различных обществах. Так, в ряде стран одним из главных элементов политической жизни выступают религиозные учреждения (Иран, Саудовская Аравия, Пакистан).