РОЗДІЛ 1 „Підприємство в умовах ринкового господарювання”

1.1 юридичний статус підприємства
Шепетівське міжрайонне управління водного господарства (далі - Управління) є бюджетною неприбутковою організацією, підпорядковується Хмельницькому обласному виробничому управлінню по меліорації і водному господарству (далі - Облводгосп), належить до сфери управління Державного комітету України по водному господарству (далі - Держводгосп).
У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законамиУкраїни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Держводгоспу, Хмельницького облводгоспу, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Управління здійснює свою діяльність в межах наданих йому повноважень на території 4 районів Хмельницької області: Ізяславського, Полонського, Славутського, Шепетівського.
В структурі Шепетівського МУВГ без права юридичної особи є 3 підрозділи: · Грицівська експлуатаційна дільниця місце знаходження: Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Гриців, вул. Суворова, 3; т. 8(03840) 34647 · Плужнянська експлуатаційна дільниця місце знаходження: Хмельницька область,
Ізяславський район, с.Плужне, вул. Базарна, 29 ·
Славутська експлуатаційна дільниця місце знаходження: Хмельницька область, м.Славута, вул.Привокзальна, 69а
Очолює управління Хацаюк Юрій Платонович, 1958 року народження, уроженець с. Марківці Шепетівського району Хмельницької області, освіта вища, в 1984 році закінчив Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства по спеціальності гідромеліорація. Місце знаходження управління: м.Шепетівка, вул.Новоград – Волинське шосе, 30
1.2 види діяльності підприємства
Основними завданнями Управління є:
Забезпечення управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів. Здійснення єдиної науково-технічної політики у сфері водного господарства та меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій, передового досвіду роботи. Організація експлуатації водогосподарських об'єктів, міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, які перебувають у державній власності. Організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, інженерних комунікацій, сільськогосподарських угідь та інших об'єктів. Проведення заходів, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель у зоні впливу водних об'єктів.
Шепетівське міжрайонне управління водним господарством відповідно до покладених на нього завдань:
- Здійснює відповідно до законодавства в межах своїх повноважень контроль за раціональним використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням підприємствами, установами та організаціями (незалежно від форм власності та господарювання), фізичними особами, у тому числі іноземцями, особами без громадянства, вимог водного законодавства, стандартів, норм і правил водокористування.
- Здійснює контроль за дотриманням встановленого режиму роботиводосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, технічним станом гідротехнічних споруд, які знаходяться на його балансі.
- Забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного такапітального ремонту міжгосподарських меліоративних систем, протиповеневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем та вживає, відповідно до законодавства і нормативно-правових актів, заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також на договірних засадах здійснює технічне та інженерно- технічне обслуговування і ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї мережі, інших гідротехнічних споруд та об'єктів.
- Здійснює технічну експлуатацію міжгосподарських меліоративних об'єктів.
- Забезпечує подачу виробникам сільськогосподарської продукції води для поливу сільськогосподарських культур, а також подачу технічної води іншим водокористувачам на договірних засадах. Організовує облік об'ємів поданої води.
- Надає систематичну організаційну допомогу водокористувачам у проведенні своєчасних і якісних поливів сільськогосподарських культур на основі визначення вологості ґрунту, впровадження прогресивних методів техніки поливів.
- Вдосконалює діючі зрошувальні та осушувальні системи і гідротехнічні споруди шляхом проведення своєчасної реконструкції, автоматизації та комп'ютеризації, підвищення технічного рівня експлуатації водогосподарських об'єктів, впровадження досягнень науки, техніки і передового досвіду, проведення ремонтно-експлуатаційних робіт із застосуванням засобів механізації.
- Проводить інвентаризацію та паспортизацію міжгосподарських меліоративних систем.
- Здійснює контроль за меліоративним станом зрошуваних і осушених земель, технічним станом меліоративних систем та інших гідротехнічних споруд та об'єктів.
- Сприяє розвитку та бере безпосередню участь у забезпеченні питноговодопостачання у сільській місцевості.
- Виконує заходи, які пов'язані з попередженням шкідливої дії вод іліквідацією її наслідків.
- Бере участь у роботі районних комісій з організації безаварійногопропуску льодоходу, повені та паводків.
- Розглядає та погоджує проекти щодо умов і режиму використанняводних ресурсів при експлуатації, введенні в дію, будівництві чи реконструкції господарських об'єктів на землях водного фонду, забезпечує ведення державного обліку водокористування у рибному і сільському господарствах.
- Бере участь у проведенні будівельно-ремонтних, земляних робіт, будівництві водопровідно-каналізаційних мереж та інших роботах.
- Складає проектно-кошторисну документацію на ремонт, будівництво,реконструкцію меліоративних об'єктів, гідротехнічних споруд та об'єктів.
Входить до складу Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженнямдокументації із землеустрою у разі погодження проектів землеустрою, що розробляються з метою вилучення, надання, зміни цільового призначення земель водного фонду.
- Забезпечує зберігання технічної документації (проектів, виконавчоїдокументації, актів). Спільно з громадськими організаціями проводить організаційні заходи, спрямовані на відродження малих річок та водоймищ.
- Інформує органи місцевої влади та місцевого самоврядування,землекористувачів про стан водних об'єктів та якість води в них.
- Проводить заходи з популяризації екологічних знань, бережногоставлення до водних ресурсів тощо. Забезпечує роз'яснювальну роботу, інформування та проводить консультації з населенням щодо діяльності, актуальних питань розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу.
- Проводить свою діяльність у взаємодії з міжрайонними управліннямиводного господарства та іншими водогосподарськими організаціями, що належать до сфери управління Держводгоспу.
- Здійснює організацію бухгалтерського і оперативного обліку, контролю іаналізу виробничо-фінансової діяльності структурних підрозділів та Управління в цілому, ведення фінансової та статистичної звітності, а також обов'язкової звітності згідно з законодавством.
- Впроваджує наукову організацію праці і управління виробництвом,організацію оплати, нормування праці, здійснює заходи по підвищенню продуктивності праці і ефективності виробництва. Організовує роботи з винахідництва та раціоналізації.
- Забезпечує організацію безпечних і здорових умов праці працюючих,шляхом вивчення правильної експлуатації обладнання, захист працюючих від шкідливих умов праці, утримання робочих місць згідно з санітарними нормами і виконання правил техніки безпеки.
- Забезпечує щоденний контроль за дотриманням встановлених норм іправил з охорони праці, пожежної безпеки, розробляє заходи щодо безпечних умов праці і впроваджує їх у життя, забезпечує безпечні умови праці на виробництві.
- Вживає заходів щодо забезпечення Управління кваліфікованимикадрами, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.
- Організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці та контролює правильність обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.
- Організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідності точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності.
- Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
1.3 виробнича структура підприємства
До складу Управління на правах структурних підрозділів входять структурні підрозділи апарату Управління, а також:
- Грицівська експлуатаційна дільниця Шепетівського МУВГ, розташована: 30455, смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області, вул. Суворова, 3;
- Плужнянська експлуатаційна дільниця Шепетівського МУВГ, розташована: 30320, с. Плужне Ізяславського району Хмельницької області, вул. Базарна, 29;
- Славутська експлуатаційна дільниця Шепетівського МУВГ, розташована: 30000, м. Славута Хмельницької області, вул. Привокзальна, 69А;
- Шепетівська експлуатаційна дільниця Шепетівського МУВГ, розташована: 30400, м. Шепетівка, вул. Новоград-Волинське шосе, ЗО.
1.4 функціонування підприємства як еономічної системи
3. Права та обов'язки
3.1. Управління має право:
3.1.1. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції, та видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, .а також здійснювати контроль за їх виконанням.
3.1.2. Від свого імені в межах наданих повноважень укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем та відповідачем у судах.
3.1.3. Від свого імені відкривати рахунки в органах Державного казначейства та банків України.
3.1.4. З урахуванням коштів, виділених з бюджету, самостійно планувати обсяги робіт, строки та способи їх виконання, укладати угоди (договори) на виконання робіт і послуг, здійснювати ділові контакти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, без збільшення боргових зобов'язань.
3.1.5. Керуючись нормативно-правовими актами з оплати праці, у межах фонду заробітної плати розробляти положення про преміювання та з оплати праці.
3.1.6. Надавати платні послуги юридичним та фізичним особам згідно з Переліком платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Держводгоспу, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 року № 1379 (із змінами та доповненнями), і у порядку, встановленому нормативно-правовими актами України.
3.1.7. Брати і здавати в оренду нерухоме майно (за погодженням з Держводгоспом) та рухоме майно згідно з чинним законодавством.
3.1.8. З метою забезпечення потреб населення водою в умовах дефіциту водних ресурсів, разом з обласними природоохоронними органами, органами санітарного нагляду та органами місцевого самоврядування, здійснювати заходи щодо зміни умов водокористування.
3.1.9. Залучати спеціалістів підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Управління.
3.1.10. Отримувати безкоштовно від підприємств, установ та організацій інформаційні матеріали в обсягах статистичної звітності, яка відноситься до сфери діяльності Управління, відповідно до порядку, встановленого законодавством.
3.1.11. Надавати консультації щодо порядку підготовки матеріалів для отримання дозволів на спеціальне водокористування та їх погодження.
3.1.12. Пред'являти позови про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення водного законодавства чи пошкодження водогосподарських споруд та пристроїв, а також порушення правил їх експлуатації.
3.1.13. Здійснювати інші повноваження відповідно до чинного законодавства.
3.2. Управління зобов'язане:
3.2.1. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
3.2.2. Утримувати у належному технічному стані об'єкти інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем.
3.2.3. Здійснювати заходи з удосконалення роботи Управління.
3.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України.
3.2.5. Забезпечувати цільове використання, збереження закріпленого за ним майна та державних коштів і своєчасні розрахунки з працівниками Управління.
3.2.6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.
4. Майно та кошти
4.1. Майно Управління складається з основних фондів та обігових коштів, вартість яких відображається у балансі Управління.
4.2. Майно Управління є державною власністю, закріплене за ним і належить йому на праві оперативного управління. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплене за Управлінням, здійснюється з дозволу Держводгоспу, у порядку, встановленому законодавством.
4.3. Джерелами формування майна є:
- майно, передане Управлінню Держводгоспом;
- бюджетні асигнування;
- надходження від надання платних послуг та інші власні надходження;
- безоплатна передача майна на баланс від юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Фінансування Управління здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
4.5. Управління у встановленому законодавством порядку здійснює користування відведеною йому землею.
4.6. Управління забезпечує бухгалтерський і оперативний облік, веде фінансування та статистичну звітність, а також обов'язкову звітність згідно з законодавством.
4.7. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до умов оплати праці та схем тарифних розрядів посад (професій) працівників організацій меліорації та водного господарства, які затверджуються Держводгоспом у встановленому порядку.
4.8. Перевірки та ревізії діяльності Управління здійснюються Держводгоспом та іншими контролюючими органами у порядку, встановленому чинним законодавством.
5. Керівництво Управлінням
5.1 Керівництво Управлінням здійснює Держводгосп.
5.2 Держводгосп:
5.2.1. За поданням Облводгоспу призначає та звільняє з посади начальника Управління шляхом укладання та розірвання з ним контракту, за погодженням із відповідною державною адміністрацією.
5.2.2. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника, головного інженера та головного бухгалтера Управління.
5.2.3. Приймає рішення про застосування дисциплінарних стягнень до начальника Управління.
5.2.4. За поданням Облводгоспу затверджує Положення про Управління, зміни і доповнення до нього.
5.2.5. Закріплює за Управлінням майно, необхідне для його діяльності.
5.3. Координацію діяльності Управління здійснює Облводгосп.
5.4. Облводгосп:
5.4.1. Затверджує в установленому порядку кошторис та штатний розпис Управління.
5.4.2. Подає Держводгоспу кандидатуру для призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника, головного інженера та головного бухгалтера Управління.
5.4.3. Здійснює контроль за виконанням контракту, укладеного з начальником Управління.
5.4.4. Здійснює контроль за виконанням завдань, збереженням та ефективним викоргстанням закріпленого за Управлінням майна, дотриманням установлених прг^ил фінансової та господарської діяльності.
5.5. Керівництво діяльністю Управління здійснює начальник і за встановленим розподілом обов'язків - заступники начальника та головний інженер Управління.