в) однакового продукту, яка включає всі можливі комбінації праці і капі-талу, що забезпечують один і той самий рівень випуску;
г) всі відповіді неправильні.
140. Якщо виробник збільшив кількість всіх факгорів виробництва на30%, а обсяг виробництва при цьому зріс на 25%, це означає, що:
а) фірма отримає додатковий економічний прибуток;
б) діє закон спадної віддачі;
в)'спостерігається спадний ефект масштабу; г) спостерігається зростаючий ефект масштабу.
141. У довгостроковому періоді зі збільшенням обсягу виробництва:
а) витрати виробництва на одиницю продукції зростають;
б) витрати виробництва на одиницю продукції скорочуються;
в) витрати виробництва на одиницю продукції не змінюються;г'))динаміка витрат визначається характером ефекту масштабу.
142. Траєкторія розвитку фірми:
^(ілюструє комбінації праці і капіталу, які обирає фірма, мінімізуючи витрати кожного з можливих рівнів випуску у довгостроковому періоді;
б) показує залежність обсягів виробництва від цін праці і капіталу у дов-гостроковому періоді;
в) ілюструє наявність спадного ефекту масштабу;
г) ілюструє наявність зростаючого ефекту масштабу.
143. Мінімальний ефективний розмір підприємства - це:
а) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати своїдовгострокові середні витрати;
б) найменший обсяг виробництва, за якого фірма може бути беззбитко-вою;
в) найбільший з досяжних обсягів виробництва за постійного рівня ви-трат;
г) найкращий розмір підприємства, який дозволяє максимізувати прибу-ток.
144. У довгостроковому періоді внаслідок одержання конкурентними фі-рмами економічного прибутку:
а) фірми почнуть скорочувати обсяги виробництва;
б) фірми залишатимуть галузь;
в) число фірм в галузі не зміниться;^г^ нові фірми будуть входити в галузь.
32
145. Парадокс прибутку полягає у тому, що:
а) можливість отримати економічний прибуток в конкурентній галузі єпричиною його зникнення у довгостроковому періоді внаслідок вхо-дження в галузь нових фірм;
б) можливість отримувати тільки нормальний прибуток у конкурентнійгалузі у довгостроковому періоді є причиною виходу фірм з галузі;
в) тільки великі фірми можуть одержувати економічний прибуток і в ко-роткостроковому, і в довгостроковому періоді;
г) жодна з фірм не може одержувати економічного прибутку без розши-рення масштабів виробницгва.
146. Головна перевага конкурентної ринкової системи полягає у тому,що ринок досконалої конкуренції забезпечує:
а) рівномірний розподіл доходів; ( б)/ефективний розподіл ресурсів; в) стабільність цін; г) максимальний економічний прибуток виробникам.
147. Розподіл ресурсів є Парето-ефективним, коли:
а) хоча б один суб'єкт може поліпшити свій стан без погіршення стануіншого; <
б) існує можливість поліпшити стан всіх економічних суб'єктів;(в))жоден суб'єкт не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при
цьому стану іншого; г) правильні відповіді б) і в).
148. Конкурентна рівновага на ринку певного товару означає, що:
а) ціна товару одночасно дорівнює граничній цінності продукту дляспоживачів та граничним витратам його виробництва;
б) максимізуються величини надлишків споживачів та виробників;
в) забезпечується Парето-ефективний розподіл ресурсів;( грісі відповіді правильні.
149. Стан економіки є Парето-ефективним, якщо:
а) використовуються сучасні технології;
16)" гііхто не може поліпшити свого стану, не погіршуючи при цьому стану іншого;
' в) граничний доход дорівнює граничним витратам;
г) досягається розподіл доходів, який задовольняє усіх.
150. У стані загальної рівноваги конкурентної ринкової системи:, а) забезпечується рівновага на ринках всіх товарів і ресурсів;
б) не існує тенденції до зміни попигу чи пропонування;
в) встановлюється рівновага всіх фірм та споживачів;ґ^всі відповіді правильні.
зз