НУ "Львівська політехніка"
Базовий напрям "Інформаційна безпека"
Білет N 22
1. Якщо в прямому коді Xпр=1,01100, (де крайній лівий розряд є знаковим) чи справедливим є запис в доповняльному коді що Xоб=1,10011 (так,ні)
2. Що є одиницею вимірювання швидкості модуляції?
а) Бод;
б) Бел;
в) Непер.
3. Чи буде стійкою робота магнітного підсилювача при коефіцієнті зворотного зв'язку Кзз=1?
а) так; б) ні.
4. Яка із схем увімкнення біполярного транзистора (СЕ, СБ чи СК) має найбільший вхідний опір?
5. Дайте визначення наступним термінам: інформація з обмеженим доступом, таємна інформація, конфіденційна інформація.
Інформація з обмеженим доступом – це інформація, доступ до якої має лише обмежене коло осіб.
Таємна інформація - це інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.
6. Інформація, що включається до переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави повинна відповідати яким вимогам?
7. Запишіть вираз, який засобами MySQL змінює активну БД на farm та виводить вміст полів name, surname та work_place таблиці staff.
Use farm;
select name, surname та work_place from staff;
8. Розрізняють наступні способи екранування технічних засобів:
а) електростатичне.
б) технічне.
в) магнітостатичне.
г) електромагнітне.
д) статичне.
е) динамічне.
9. Нехай EMBED Equation.3 при EMBED Equation.3 . А при EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 . Знайти аналітичне представлення з використанням виразу динамічного представлення за допомогою функції Хевісайда

10. Визначити коефіцієнт фільтрації Г-подібного LC-фільтра, який під’єднаний на виході мостового однофазного випрямляча, якщо L =0,2 Гн, С=500 мкФ, fм=50 Гц.

Розв‘язання:
EMBED Equation.3
Для мостового випрямляча EMBED Equation.3
EMBED Equation.3
11. Що Ви знаєте про перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації.
Одним із важливих заходів забезпечення надійності зберігання документів з грифом секретності, закриття можливих каналів витоку секретної інформації і своєчасне виявлення недоліків е регулярні перевірки наявності матеріальних носіїв секретної Інформації, щоденний контроль за станом Їх обліку та переміщення.
Перевірка матеріальних носіїв секретної інформації - це встановлення факту наявності матеріальних носив секретної інформації, правильності виконання операцій з матеріальними носіями секретної Інформації та їх обгрунтування.
Працівники РСО, їх уповноважені проводять три види регулярних перевірок наявності усіх вхідних, підготовлених документів, що мають ступені секретності ^^цілком таємно" та *"таємно", облікованих за період, що перевіряється, не підшитих до справ чи неукомплектованих в окремі папки:
щоденні,
щоквартальні;
" річні.
Поряд з обов'язковими перевірками матеріальних носіїв секретної інформації проводяться позапланові перевірки:
" при заміні начальника РСО;
" при заміні співробітника, відповідального за режим секретності або організацію захисту секретної інформації.
Позапланові перевірки можуть бути проведені у випадках евакуації документів, стихійного лиха, аварійних ситуацій, при порушенні печаток (пломб) на сховищах і в інших ситуаціях, що викликають сумнів у йхоронності матеріалььих носіїв секретної інформації.
12. Розкрийте поняття «Небезпечна зона 1» та «Небезпечна зона 2».
Небезпечною зоною 1 - називається простір навколо ТЗПІ, у межах якого на випадкових антенах наводиться інформаційний сигнал вище допустимого (нормованого) рівня.
Небезпечною зоною 2 - називається зона, у якій можливі перехоплення (за допомогою розвідувального приймача) побічних електромагнітних ви-промінювань і наступна розшифровка інформації, що міститься в них, (тобто зона, у межах якої відношення "інформаційний сигнал/завада" перевищує до-пустиме нормоване значення).

13. Визначити частоту ЕРС і струму у роторі асинхронного електродвигуна f2, якщо частота струму у обмотці статора f1 = 50 Гц, кількість пар полюсів р=2, а номінальна частота обертання ротора пн =1470 об/хв.
1.Частота лбертанн магніиного поля статора дорівнює:
EMBED Equation.3 об/хв
2. Визначимо ковзання при номінальному навантаженні:
EMBED Equation.3
3. Частота ЕРС і струму у роторі дорівнює:
EMBED Equation.3 Гц
14. Розкласти в ланцюговий дріб число ?=5391/3976. Обчислити перші п’ять прямуючих дробів.
EMBED Equation.3
За алгоритмом Евкліда:
5391 = 3976?1 + 1415 (q1 = 1)
3976 = 1415?2 + 1146 (q2 = 2)
1415 = 1146?1 + 269 (q3 = 1)
1146 = 269?4 + 70 (q4 = 4)
269 = 70?3 + 59 (q5 = 3)
70 = 59?1 + 11 (q6 = 1)
59 = 11?5 + 4 (q7 = 1)
5 = 4?1 + 1 (q8 = 1)
4 = 1?4
EMBED Equation.3
Прямуючі дроби обчислюємо за формулою:
EMBED Equation.3
де Ps = qs ? Ps – 1 + Ps – 2
Qs = qs ? Qs – 1 + Qs –2
Крім того, використовуємо умову:
P0 = Q0 = 1

Перші п’ять прямуючих дробів:
?0 = ?
?1 = 1/1 = 1
?2 = 3/2 = 1,5
?3 = 4/3 = 1,33
?4 = 19/14 = 1,357
?5 = 61/45 = 1,355
EMBED Equation.3


Схвалено Методичною радою ІКТА
Протокол № 35 від 06.06.2007 р.
Заст. директора ІКТА П. Столярчук