Національний університет „Львівська Політехніка”
Кафедра фізики
Лабораторна робота № 48
(оптика)
„Вивчення явища люмінісценції”

Львів 2005
Мета роботи: вивчити явища люмінесценції та перевірити правила Стокса.
Прилади і матеріали: монохроматор УМ-2, джерело ви промінювання, лінза, фільтр, люмінофор.
Робочі формули:
(? = 435*10-9м).
Теоретичні відомості
Люмінесценція – випромінювання , надлишкове над тепловим випромінюванням тіла при даній температурі, з тривалістю, що значно перевищує період світлових коливань (період коливань вектора напруженості E електромагнітної хвилі, яка випромінюється).
Правило Стокса: максимум інтенсивності в спектрі люмінесценції зсувається порівняно з максимумом у спектрі поглинання (збудження) в сторону більших довжин хвиль.
Хід роботи
Задання І. Градуювання монохроматора.
Схематичний рисунок експериментальної установки:

1 2

3
4
5
8
6 7
Вмикаю джерело світла 1 згідно з інструкцією, що є на робочому місці.
Вмикаю освітлення монохроматора.
Лінзою 5 фокусую випромінювання лампи 1 на вхідну щілину монохроматора 6.
З допомогою окуляра 7 досягаю чіткого зображення спектральних ліній і покажчика в центрі поля зору.
Плавно обертаючи барабан 8, слідкую за переміщенням спектральних ліній відносно покажчика.
Проградовую монохроматор, тобто суміщаю по черзі кожну спектральну лінію з покажчиком і встановлюю відповідність між довжинами хвиль ? в спектрі випромінювання і відповідними їм поділками барабана 8. Результати записую в табл.1.
Задання ІІ. Вивчення явища люмінесценції і перевірка закону Стокса.
Вставляю в пази на кожуху освітлювача фільтр і люмінофор.
Обертаючи барабан 8, знаходжу в полі зору спектральні лінії, що відповідають свіченню люмінофора; зарисую відповідні їм поділки барабана.
З графіка градуювання монохроматора знаходжу довжини хвиль в спектрі люмінесценції.
Перевіряю виконання правила Стокса.
Знаходжу енергію кванта випромінювання, що збуджує люмінесценцію, і енергію квантів свічення люмінофора.
Таблиці результатів вимірювань (величини, розмірності, похибки прямих вимірювань):
Табл.1.
?
7032
6929
6678
6599
6402
6334
6266
6143
5975
5852
5400
5342
5137
4957
4715

N
2460
2437
2356
2334
2260
2230
2220
2180
2085
2040
1780
1730
1640
1570
1550Результати вимірювання n без та з люмінофором:
Без люмінофора з люмінофором
n
? (A0)

2190
6100

n
?(A0)

2150
6090При n=2150 для ртутної лампи ??6090 (A0), при n=2190 для денного світла ??6100 (A0). Отже, перевіримо відношення (1):
>
Нерівність справджується, отже правило Стокса перевірено успішно.
2190
2150
6090
6100
ВИСНОВОК: На лабораторній роботі я вивчив явища люмінесценції та перевірив правило Стокса, яке справдилось. Заповнив таблицю відповідності між довжинами хвиль ? в спектрі випромінювання і відповідними їм поділками брарабана.