1.За якою вартістю зараховуються на баланс основні фонди:
Первісна або повна вартість

2. Які показники характеризують основні фонди:
Відновлення, динаміки, якісного та технічного стану

3.Що характеризує екстенсивне використання ОВФ:
Поліпшення їх використання, шляхом скорочення планових пристроїв в результаті встановлення економічно – обґрунтованих міжремонтних циклів, термінів служби устаткування…

4.Що характеризує інтенсивне використання обладнання:
Підвищення якості проектування самих підприємств, розвиток прогресивних форм організації виробництва, своєчасне введення в експлуатацію ОФ, технічне переозброєння та модернізація

5.Що характеризує показник фондовіддачі:
Скільки продукції отримано на 1 вартості фондів

6.Що таке амортизація ОВФ:
Це процес грошової компенсації вартості основних фондів, яка в міру їх зносу в процесі виробництва поступово частинами переноситься на продукт, що виробляється

7.Що включають оборотні фонди п-ства:
Сировина, матеріали, напівфабрикати, тара, паливо, МШП, інвентар, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, запасні частини…

8.Що відноситься до фондів обігу:
Готова продукція на складі, грошові кошти на розрах. Рахунку дебітора, товари відвантажені але не оплачені

9.Що характеризує коефіцієнт оборотності оборотних засобів:
Число обертів оборотних засобів протягом року

10.Як визначається коефіцієнт оборотності оборотних засобів:
Діленням вартості реалізованої продукції в рік за діючими оптовими цінами на середньорічну суму оборотних засобів

11.Що таке коефіцієнт завантаження:
Обсяг випуску…

12.Як визначається тривалість обороту оборотних засобів:
Діленням числа днів у фінансовому році на коефіцієнт обертання

13.Що характеризує матеріаломісткість продукції:
Відношення предметів праці до чисельності промислово-виробничого персоналу

14.Що характеризує ефективність використання оборотних засобів:
Або вартістю реалізованої продукції на 1 грн. оборотних засобів, або розміром прибутку…

15.Які показники відносяться до виробничої програми:
Обсяг товарної продукції

16.З чого починається розробка планової діяльності п-ства:
Вибору та обгрунтуванню виробничої програми

17.За якими показниками на даний час класифікують підприємство
За потужністю виробничого потенціалу

18.Які з факторів визначають структуру п-ства:
Технологія і спеціалізація

19.Які основні види спеціалізації п-ства:
Предметно-подетальна

20.Які види планів розробляються на п-стві:
Стратегічний, поточний оперативний

21.Що відноситься до форм організації праці:
Кооперування…

22.Чому сприяє підвищення концентрації в-цтва:


23.Що характеризує рівень спеціалізації:
Частина профілюючої продукції в загальному обсязі

24.Що таке заробітня плата:
Винагорода…

25.Що представляє собою фонд оплати праці:


26.Які дві форми оплати праці діють на більшості п-ств:
Погодинна і відрядна

27.Що представвляють собою в загальному вигляді витрати виробництва і реалізації продукції:
Повну собівартість промислової продукції

28.Яку розрізняють собівартість залежно від часу формування витрат:


29.Як поділяють собівартість залежно від місця формування витрат:
Проектна собівартість, планова собівартість, фактична, очікувана

30.Що називається прибутком п-ства:
Є основним узагальнюючим показником фінансових результатів госп. діяльності

31.Які розрізняють види прибутку:
Прибуток від реалізації продукції, балансовий, чистий

32.Що являє собою балансовий прибуток:
Сальдо прибутків та збитків усіх видів діяльності

33.Що таке чистий прибуток:
Різниця прибутку від реалізації та суми всіх прибутків, та покритих платіжних зобов’язань.

34.Які форми обєднань можуть утворювати п-ства в Україні згідно існуючого закону:
Асоціації, корпорації, консорціуми, концерни

35.Що включає ринкова інфраструктура:
Аукціони, торгово-промислові палати, біржі, торгові доми, ярмарки служби маркетингу, брокерські…

36.Що таке виробничий процес
Сукупність дій в результаті яких сировина і матеріали перетворюються на готову продукцію

37.З чого складається виробничий процес
Робочих процесів

38.Що являють собою роб. Процеси
Сукупність виробничих дій які виконуються одним або групою робітників із використанням ручних або механічних засобів праці

39.Які бувають виробничі процеси
Основні і допоміжні

40.Які процеси чинять безпосередній вплив на предмети праці
Основні

41.Які процеси прямо із виготовленням продукції не повязані
Допоміжні

42.Які процеси передбачають технологічне обслуговування основних процесів.
Допоміжні

43.До яких процесів відноситься переміщення предметів праці
Допоміжні

44.До яких процесів відноситься забезпечення виробництва сировиною, тех. обслуговування устаткування
Допоміжні

45.На який знос впливає якість матеріалів з яких виготовлені ті чи інші види ОФ
Фізичний

46.На який знос впливає тривалість та інтенсивність використання ОФ
Фізичний

47.На який знос впливає особливості ТП та умови захисту ОФ
Фізичний

48.На який знос впливає кваліфікація робітників, що обслуговують обладнання
Фізичний

49.Що характеризує ступінь зносу ОФ
Відношення фактичного часу до нормативного терміну служби ОФ

50.Методи оцінки зносу ОФ
Технічні та економічні

51.Який знос характеризує конструктивне старіння…
Моральний

52.За якою формулою розраховується фондовіддача
Відношення вартості випущеної продукції до середньорічної вартості ОВФ

53.Як називається відрахування на покриття зносу ОФ
Амортизаційні

54.Які відрахування вкл. У собівартість продукції
Амортизаційні

55.На основі чого розраховуються амортизаційні відрахування
Затверджених норм амортизації

56.Що таке оборотні засоби
Сукупність оборотних фондів і фондів обігу

57.Що відноситься до оборотних фондів
Сировина, матеріали, напівфабрикати, тара, паливо, МШП, інвентар, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, запасні частини…

58.До чого відносяться виробничі запаси
Оборотні фонди

59.Якими бувають оборотні фонди
Предмети праці, у вигляді виробничих запасів, та ті що вступили у процес виробництва

60.Якими бувають оборотні засоби
Власні, додаткові(тимчасові), нормовані, ненормовані

61.Що являють собою витрати виробництва
Сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції

62.До чого можна віднести витрати по реалізації товарів …
Витрати обігу

63.Який висновок можна робити за динамікою рівня собівартості
Рівень управління

64.На основі чого визначається проектна собівартість
На основі проектів та проектно-кошторисної документації

65.На основі чого визначається фактична собівартість
Згідно вже виконаного бізнес-плану

66.Що повинно бути дотримано відповідно складу класифікації витрат
Забезпечети повне співставлення план і звітн інформації

67.До якої групи будуть відноситись робітники, що зайняті обслуговуванням основного виробництва…
Допоміжні

68.Що таке кваліфікація
Ступінь і вид професійної навченості робітника, наявність в нього знань…необхідних для виконання конкретної роботи

69.Що характеризує ступінь кваліфікації
Тарифікація(тарифний розряд)

70.Яким чином може формуватись виробн. та упр. персонал
Трудові баланси та штатний розпис

71.До чого веде плинність кадрів підприємства
Викликає значні труднощі з виконанням бізнес-плану, порушення ритмічності виробничого процесу, погіршення якості, веде до збільшення витрат

72.Що являє собою загальна потреба


73.Що буде являтися продуктом праці
Кількість продукції, створених за одиницю часу або в розрахунку на 1 робітника

74.Який із факторів сприятиме продуктивності праці
Науково-технічний процес вдосконалення управління, організація виробництва, системи матер. морального стимулів, підвищення енерго та фондоозброєності…

75.Чи можна віднести до факторів росту прибутку зменшення невиробничих витрат


76.Що впливає на величину рентабельності
Прибуток та витрати

77.В якій формі можуть впроваджуватись інвестиції
Інноваційні

78.Що може виступати джерелом інвестицій
Доходи від реалізації ЦП Власні кошти, залучення закордонних інвестицій, засоби держбюджету

79.При якій формі інвестицій заволодіння контрольним пакетом
Прямі