ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
Підсумовуючи результати дослідження методології та методик аналізу господарських операцій та рахунків бухгалтерського обліку, доцільно виокремити такі висновки:
аналіз господарських операцій та рахунків бухгалтерського облікузабезпечує значне скорочення часу для прийняття виваженихпоточних управлінських рішень:
урахування доповненого класифікаційного поділу фактівгосподарського життя дозволяє забезпечити їх більш досконалууніфікацію та типізацію для аналізу господарських операцій:
аналізу господарських операцій та рахунків бухгалтерськогообліку як напрямку поточного аналізу притаманна можливістьпоточного регулювання облікової політики підприємства дляреалізації вигод його власників;
для потреб ефективного фінансового управління доцільновикористовувати: методику розрахунку періодів обороту окремихвидів оборотних активів за даними поточного обліку: методик)аналізу показників синхронності потоків; методику аналіз)коефіцієнтів синхронності потоків у розрізі циклів господарськоїдіяльності;
коефіцієнти синхронності потоків є показниками синергетикамистосовно традиційних аналітичних номенклатур, якірозраховуються заданими сальдо рахунків;
враховуючи найважливіші типові інформаційні потоки у процесіфінансового управління, доцільно виділяти цикли: у процесіопераційної діяльності - надходження активів та оплата, вибуттяактивів та оплата, виробництво; у процесі інвестиційні)!' та
)інансової діяльності - надходження та оплата, вибуття та оплата; аналіз рахунків бухгалтерського облік) забезпечує інформаційні потреби як внутрішніх, гак і зовнішніх користувачів: аналіз господарських операцій та рахунків бухгалтерського обліку є складовою аналізу сфери потенційних ризиків в аудиті: застосування методик аналізу господарських операцій та рахунків бухгалтерського обліку забезпечує зростання рівня достовірності та прозорості фінансової звітності господарюючих суб'єктів;
ДОКУМЕНТИ
Облікові реєстри
Особові Лицеві Товарні Журнал платежів
рахунки рахунки
запаси
_ XI
І
Звіти
Рис. 4.8. Особливості введення даних і отримання звітів в системі ИАРУС-ПРЕДПРИЯТИЕ (модуль ПАРУС- Реалізація)
Позитивною стороною системи є також те, що за допомогою оборотних відомостей можна отримати інформацію про господарсь операції, тобто здійснити реконструкцію подій.
330

Товарний рух
Товарні запаси
Резервування товару
Оборотна відомість по складу
Розрахунки з контрагентами Оплата рахунків
Прайс-лист
Зміна цін
_
Доходи від реалізації
337