312. До кейнсіанської теорії не можна віднести твердження:
а) рівновага у ринковій економіці постійно відновлюється на рівні по-вної зайнятості;
б) недостатність сукупного попиту є основною причиною економічнихкриз;
в) забезпечення макроекономічної стабільності вимагає активного дер-жавного втручання;
г) основним засобом впливу держави на стан економіки є фіскальна по-літика.
313. На відміну від кейнсіанської, неокейнсіанські теорії зосереджуютьувагу на проблемі:
а) антикризового регулювання;
б) забезпечення стабільних темпів приросту грошової маси;в} забезпечення стабільних темпів економічного зростання;г) антиінфляційної політики.
314. Неолібералізм - одна з основних течій сучасної економічної теорії -
об'єднує вчених, які:
а) обґрунтовують необхідність активного державного втручання у функціонування економіки;
б)'обґрунтовують необхідність поєднання принципів „laissez faire"3 обмеженим державним втручанням в економіку;
в) заперечують правомірність будь-якого державного втручання в еко-номіку;
г) обґрунтовують необхідність державного контролю над цінами та рів-нем доходів.
315. Особливістю німецького неолібералізму є:
а) поєднання ідеї сильної держави та неокласичної ідеї саморегульовано-го ринкового механізму;
б) заперечення будь-якого державного втручання в економіку;
в) застосування „індикативного планування" для досягнення економічноїрівноваги;
г) обґрунтування неспроможності ринку і необхідності центрально-керованого господарства.
316. Термін „соціальне ринкове господарство" був введений у науковийоборот:
а) В.Репке; б) В.Ойкеном;
в) Л. Ерхардом; г) А. Мюллером-Армаком.
58
317. Згідно з монетаристською теорією, головним завданням держави векономіці є:
а) активна фіскальна політика, спрямована на сукупне пропонування;
б) забезпечення зростання грошового пропонування тими ж темпами, щозростає реальний ВВП;
в) активна фіскальна політика, спрямована на сукупний попит;
г) забезпечення зростання реального ВВП тими ж темпами, що зростаєгрошового пропонування.
318. На відміну від Дж.М. Кейнса, М. Фрідмен вважав, що:
а) ефективність ринкового механізму є незаперечною;
б) єдиними засобами стабілізації економіки повніші бути монетарні;
в) циклічність економічного розвитку має грошову природу;г),всі відповіді правильні.
319. Теорія „раціональних очікувань" виходить з того, що:
а) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-дження процесу прийняття політичних рішень;
б) поведіїжа суб'єктів ринкової економіки ніяк не впливає на результатиекономічної політики держави;
в) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-дження будь-якої сфери діяльності;
г) поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економіч-ної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнято-сті.
320. Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена виходить з того, що:
а) принцип раціональності поведінки може бути застосований до дослі-дження процесу прийняття політичних рішень;
б) поведінка суб'єктів ринкової економіки ніяк не впливає на результатиекономічної політики держави;
в) принцип раціональності поведінки не спрацьовує в умовах активногодержавного регулювання економіки;
г) поведінка суб'єктів ринкової економіки нейтралізує вплив економіч-ної політики на реальний обсяг національного виробництва і зайнято-сті.
321. Монетаризм виходить з того, що стабільний розвиток економікиможна забезпечити лише за умови:
а) стабільного збільшення урядових видатків;
б) стабільного зниження податків;
(¿1)стабільного збільшення грошової маси; г) стабільного рівня цін.
59