129. Граничні витрати - це:
а) витрати, які не змінюються зі зміною обсягу випуску;
б) приріст постійних витрат в результаті приросту обсягу випуску наодиницю;
(йрдодаткові витрати, пов'язані з випуском додаткової одиниці продукту; г) витрати, які мають місце навіть тоді, коли фірма нічого не виробляє.
130. Відмінність між короткостроковим і довгостроковим періодами дія-льності фірми полягає у тому, що:
^у короткостроковому періоді частина ресурсів і витрат постійні, у довгостроковому - всі ресурси і витрати змінні;
б) у короткостроковому періоді всі ресурси і витрати змінні, у довго-строковому - можна змінити обсяги деяких ресурсів і витрат; періодічастина ресурсів і витрат постійні, у довгостроковому -
в) і у короткостроковому, і у довгостроковому періоді можна змінитиобсяги всіх ресурсів;
г) часовий період не впливає на можливості фірми змінювати обсяги ре-сурсів і витрат.
131. Конкурентній фірмі у короткостроковому періоді слід вироблятипродукцію, якщо:
а) вона отримує економічний прибуток;
б) вона отримує тільки нормальний прибуток;
в) вона отримує збитки, які не перевищують величини постійних витрат;.г)ясі відповіді правильні.
132. Приймаючи рішення щодо оптимального обсягу виробництва, кон-курентна фірма, як і будь-яка інша, повинна виробляти таку кіль-кість продукції, для якої:
а) середні сукупні витрати мінімальні;
б) середній виторг дорівнює середнім сукупним витратам;
в) граничний виторг дорівнює граничним витратам;
г) сукупний виторг є максимальним.
133. Коли граничний виторг конкурентної фірми перевищує її граничнівитрати, то фірма зможе збільшити економічний прибуток, якщо:
а) підвищить ціну на свою продукцію;
б) скоротить обсяг виробництва;в)збільшить обсяг виробництва;
г) знизить ціну на свою продукцію.
зо
134. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції, якщо:
а) її граничний виторг дорівнює ціні;
б) її граничний виторг дорівнює середнім сукупним витратам;її) її граничний виторг дорівнює граничним витратам;
г) її граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витратам.
135. Конкурентна фірма максимізує прибуток у короткостроковому пері-оді, виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо:
а^ ціна дорівнює граничним витратам; —V- ° (б^ціна перевищує середні сукупні витрати;
в) ціна перевищує середні змінні витрати;
г) ціна дорівнює нормальному прибутку.
136. Конкурентна фірма може мінімізувати збитки у короткостроковомуперіоді:
а) шляхом закритгя, якщо ціна менша за середні змінні витрати;
б) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує сере-дні сукупні витрати;
в) виробляючи оптимальний обсяг продукції, якщо ціна перевищує сере-дні змінні витрати; (^правильні відповіді а) і в).
137. У короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить вироб-ництво, коли з'ясується, що:
а) збитки перевищують величину постійних витрат фірми;
б) збитки перевищують величину змінних витрат фірми;
в) збитки перевищують величину сукупних витрат фірми;
г) фірма не отримує економічного прибутку.
138. Ізокванта ілюструє:
а) весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількостіпраці;
б) весь набір можливих рівнів виробництва за умови зміни кількості ка-піталу;
, в) >сі можливі комбінації праці та капіталу, які забезпечують виробницт-
~~ во одного й того самого обсягу продукції;
г) всі можливі комбінації праці та капіталу, які мінімізують витрати.
139. Ізокоста - це лінія:
а) незмінних витрат, яка показує всі можливі комбінації праці і капіталу,які фірма може придбати за даного рівня витрат;
б) незмінних цін, яка включає всі можливі комбінації праці і капіталу заумови однакових цін факторів виробництва;
Зі