Теоретичні питання на модульну контрольну роботу № 2
з дисципліни «Національна економіка»


ТЕСТОВІ ПИТАННЯ НА МОДУЛЬНУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ № 2
План з чітко визначеною довготерміновою метою, а також сукупністю напрямів, завдань та механізмів, необхідних для її досягнення називається:
Науково обґрунтоване судження про можливий стан об’єкта в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого стану - це:
Комплексний економічний прогноз…:
До головних функцій прогнозування можна віднести наступні:
Визначення майбутніх станів об'єкта, що досліджується, на основі вивчення тенденцій та закономірностей його розвитку в минулому та теперішньому і умовне їх перенесення на майбутнє здійснює:
Визначення альтернативних шляхів і строків досягнення бажаних станів об'єкта прогнозування, які беруться за мету, з урахуванням наявних ресурсів здійснює:
Оцінка прийнятих рішень (програм та планів економічного і соціального розвитку країни) з позицій їх наслідків у прогнозованому періоді здійснює:
До колективних інтуїтивних методів прогнозування не належить:
До індивідуальних інтуїтивних методів прогнозування не належить:
Належним чином оформлене і затверджене управлінське рішення, в якому відображено завдання (система завдань) і конкретизована послідовність його виконання з визначенням необхідних ресурсів, обсягів фінансування, термінів реалізації окремих заходів та виконавців
Плани, які мають силу закону і є обов'язковими для виконання:
Індикативне планування – це:
У якій країні в 50-х рр. ХХ в. була запропонована модель індикативного планування?
Назвіть основну причину переходу до централізованого планування в Німеччині в першій третині ХХ ст.
Що стало основою для розробки першого плану в СРСР:
Встановлення послідовності конкретних заходів для реалізації планів називається:
Принцип, відповідно до якого сукупний об’єкт має якості, непритаманні кожній з його складових, якщо їх розглядати окремо, ізольовано один від одного називається:
Державна програма економічного й соціального розвитку може складатися:
Документ, в якому міститься визначений за ресурсами, виконавцями та строками здійснення комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей –це:
За змістом комплексні цільові програми поділяються на:
Вид розвитку з поступовим характером змін – це:
Стрімкий вид розвитку із раптовим переходом у нову якість – це:
Рух об'єкта, що розвивається, по висхідній траєкторії – це:
Деградація об’єкта – це:
Найбільш істотна причина економічного росту в розвинених країнах — це:
На рівні національної економіки одним з найголовніших показників динаміки економічного зростання є:
Економічне зростання проявляється у збільшенні:
Економічне зростання країни визначається
Економічне зростання може бути проілюстроване графічно:
Економічне зростання - це:
Продуктивність праці в національній економіці виміряється відношенням
З перерахованого нижче не виявляє впливу на ріст продуктивності праці:
В економіці повної зайнятості високі темпи економічного росту вимагають:
Прихильники теорії економічного зростання приводять у захист своєї концепції всі крім одного з нижче перерахованих доводів:
Противники теорії економічного зростання приводять у захист своєї концепції всі крім одного з нижче перерахованих доводів:
Припустимо, що в економіці зайнято 50 робітників, кожний з яких працює 3000 годин у рік. Продуктивність праці становить 10 доларів у годину. Загальний обсяг зробленого продукту складе:
Статистика більшості економічно розвинених країн показує:
Екстенсивна модель економічного зростання забезпечує отримання:
Інтенсивна модель економічного зростання забезпечує отримання:
Що не відноситься до категорії «екстенсивні фактори»:
До інтенсивних факторів економічного зростання не відноситься:
До інтенсивного фактора економічного зростання належить:
До цільової настанови соціально-економічного розвитку відносять:
Перевагами інтенсивного шляху розвитку є
Спосіб виробництва є інтенсивним, коли збільшення обсягу виробництва досягається за рахунок
Розвиток НДДКР у певній країні є основою для
По відношенню до економічного розвитку економічне зростання є:
Економічне зростання вимірюється:
Економічне зростання називають від'ємним, якщо в розрахунковому періоді обсяг реального ВВП:
До внутрішніх чинників економічного зростання не належить:
До факторів пропозиції економічного зростання належить:
На економічне зростання негативно впливають:
До сприятливих чинників економічного зростання належать:
До факторів, які протидіють процесу економічного зростання, не відносять:
Теорія економічного розвитку, розроблена для країн, що розвиваються:
Модель, спрямована на визначення та обґрунтування того чи іншого ключового чинника розвитку.
Твердження, що економічний розвиток як процес характеризується кількісними змінами та залежить від обсягів інвестицій не належить моделі:
Вплив цінностей, традицій та культури на економічного зростання є об’єктом дослідження:
Модель «шокової терапії» базується на концепції:
Положення «Вашингтонського консенсусу» основані на концепції:
Який з названих видів діяльності держави є більш загальним по відношенню до інших?
Якщо номінальний дохід підвищився на 8%, а рівень цін виріс на 10%, то реальний дохід:
Особистий дохід –це
Мінімум заробітної плати встановлюється:
Крива Лаффера відображає зв'язок між:
Перерозподіл доходів здійснюється:
Від якої альтернативи відмовляється суспільство, коли члени парламенту голосують проти додаткових податків, необхідних для збільшення асигнувань на безкоштовну освіту?
Основною тенденцією в соціальній політиці та політиці заробітної плати в економічно розвинених країнах є:
Збільшення споживання дешевих продуктів харчування, швидше за все, свідчить про:
«Межа бідності» визначається на основі
При вирівнюванні доходів у суспільстві коефіцієнт Джині прагне до:
Коефіцієнт Джині в деякій країні виріс з 0,22 до 0,35. Це означає, що:
До трансферних платежів відносяться видатки держави на:
Приклад пріоритету соціальної політики:
У державній підтримці в умовах швидкої інфляції найбільше бідують:
При незмінних цінах і складу родини збільшення доходу приводить:
Економічний потенціал - це:
Що характеризує ВВП у складі сукупного економічного потенціалу
Які фактори впливають на розмір і структуру економічного потенціалу?
До первинних ресурсів з перерахованих не відносять:
Чи відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва:
Природні ресурси - це:
Природні умови - це сили природи, які:
Природні умови - це:
До складу природно-ресурсного потенціалу не входять:
У споживанні паливно-енергетичних ресурсів в Україні домінуюча роль належить:
До енергоресурсів з перерахованого не відносять:
Мінеральні ресурси характеризуються:
Природний приріст населення - це:
Основними напрямками виходу з демографічної кризи в України є:
Трудовий потенціал – це:
Сума природжених здібностей, загальної і спеціальної освіти, набутого професійного досвіду, знань, творчого потенціалу, морально-психологічного і фізичного здоров'я, що забезпечують можливість приносити дохід - це:
Який показник вимірює можливості участі населення в трудовій діяльності:
Структурне безробіття - це безробіття:
Яким по західних мірках є так званий природній рівень безробіття:
Який з податків безпосередньо впливає на перерозподіл доходів:
У бюджет держави надходить дохід від факторів виробництва, якщо вона:
З перерахованого податки не передбачають:
Державний борг не може привести до банкрутства держави, тому що вона:
Проведена державними органами управління фіскальна політика впливає:
Проведена державою грошово-кредитна політика:
У національній економіці спостерігається ситуація з повним використанням усіх виробничих ресурсів, що супроводжується високою інфляцією. Які заходи державного регулювання можуть сприяти в цих умовах зниженню темпів інфляції:
Високий ступінь монополізації ринку в економіці перехідного типу обумовлена:
Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного законодавства України належить...
Виділіть пункт, де адміністративні методи державного регулювання не є основними:
Державна політика, спрямована на макроекономічну стабілізацію у фазі спаду, - це політика:
На початковому етапі перехідної економіки жорстка грошово-кредитна політика, пригнічуючи інфляцію, призвела до:
Яка з відповідей є помилковою: «Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок...
До місцевих податків і зборів в Україні належить...
Згідно з бюджетною класифікацією видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування...
З якого року дефіцит Державного бюджету не покривається за рахунок прямої емісії:
До інструментів монетарної політики не належить...
Яка установа відноситься до небанківських кредитно-фінансових інститутів:
Політика стерилізації - це політика:
Що з переліченого не включає науково-дослідна та інформаційна підсистема ринкової інфраструктури?
Угоди про купівлю-продаж фінансових інструментів або товарів обумовленої марки на біржі за умови оплати їх за узгодженою ціною через певний проміжок часу після укладання угоди називаються:
Соціальна інфраструктура складається із:
Що з переліченого не включає фінансово-кредитна підсистема ринкової інфраструктури?
Незалежна висококваліфікована організація, яка на замовлення контролює і аналізує фінансову діяльність підприємств і організацій різних форм власності, їхні річні бухгалтерські звіти та баланси має назву:
Комерційна банківська система (сукупність усіх комерційних банків) надає гроші в борг, створюючи поточні рахунки. У результаті грошова маса:
Інфраструктура – це:
Бізнес-інфраструктура – це:
У паливний комплекс України не входять:
Сукупність галузей промисловості України, яка включає нафтовидобувну, нафтопереробну, газову, вугільну і торф'яну промисловості має назву:
За загальною класифікацією галузей народного господарства хімічний комплекс не включає підгалузь:
У яких галузях економіки найбільше представлений державний сектор:
До галузей матеріального виробництва в економіці відноситься:
Виробниче споживання характеризується використанням матеріальних факторів для:
Розмежування на великі сфери виробництва відбувається при:
Прикладом внутрішньогалузевого поділу праці є
Який з підходів у теоретичному аналізі інвестиційних процесів вважає, що рушійною силою економічного розвитку є коливання обсягу інвестицій:
Капітальні вкладення в землю, нерухомість, машини, устаткування й т.п. називаються
Інвестиції в грошовий капітал – це
Інструментами реалізації загальнодержавної інвестиційної політики є:
Джерела інвестицій:
Галузева структура економіки дозволяє відповістити на запитання:
В галузевій структурі економіки з перерахованого виділяють:
Галузева структура промислового виробництва характеризує
Невиробниче споживання полягає в:
До галузей матеріального виробництва з перерахованого не відноситься:
Яка структура відображає розподіл складових частин сукупного суспільного продукту по видах діяльності?
Відтворювальна структура - це співвідношення між:
Наукомісткі виробництва позитивно впливають на
Прогресивна структура зовнішньої торгівлі передбачає
Які проблеми суспільства призвели до виникнення ідеї сталого розвитку?:
Які з нижченаведених проблем можна віднести до глобальних?:
Який принцип покладено в основу сутності ідеї сталого розвитку суспільства?
Коли і де відбулася конференція ООН з проблем довкілля і розвитку, де було сформульоване перше визначення сталого розвитку суспільства?:
Який основний ресурс розвитку суспільства?